Diakonia - Människor som förändrar världen

Social och ekonomisk rättvisa - regionalt program

Afrika är oerhört rikt på naturresurser och arbetskraft. Ändå lever en stor andel av Afrikas befolkning i fattigdom. Att Afrika inte lever upp till sin fulla potential beror till stor del på orättvis handel, skatteflykt, bristande klimatfinansiering, villkorligt bistånd, företags exploatering av människor och natur samt statsskulder och andra politiska strukturer.

I Afrika driver Diakonia ett regionalt program för social och ekonomisk rättvisa, kallat Africa Economic Justice programme (AEJ). Inom ramen för programmet stöttar Diakonia tio regionala samarbetsorganisationer som arbetar för en utveckling med ansvarsfulla ekonomiska flöden in och ut ur Afrika och kämpar för ekonomisk jämställdhet över hela kontinenten. Diakonia stöttar deras arbete både finansiellt och genom kunskapshöjning. Det ger våra regionala samarbetsorganisationer tillgång till maktcentra och möjlighet att påverka den ekonomiska politiken.

Inom programmet för social och ekonomisk rättvisa arbetar vi för:

Skuldavskrivning – för att mobilisera utvecklingsresurser och för att främja ansvarsfull utlåning.

Biståndseffektivitet – för att se till att det finns nödvändiga utvecklingsresurser samt att biståndet verkligen bidrar till att minska fattigdomen.

Ekonomisk jämställdhet– för att säkerställa ett jämlikt deltagande och lika möjligheter för män och kvinnor när det gäller ekonomiska frågor.

Hållbara investeringar och projekt i privat sektor – för att säkerställa att människor som lever i fattigdom främjas av investeringar och tillväxt inom den privata sektorn.

Klimaträttvisa – för att säkerställa tillräcklig finansering för att förebygga klimatkatastrofer samt för omställning till hållbara energilösningar i Afrika. 

Rättvisa handelsregler – så att Afrika kan utnyttja sina konkurrensfördelar och för att bidra till fattigdomsbekämpningen.

Diakonias arbete gör skillnad

De samarbetsorganisationer som är involverade i programmet för social och ekonomisk rättvisa har nått stora framgångar under årens lopp. Nyligen har deras arbete resulterat i:

Att det har bedrivits forskning, nätverkande och kapacitetsuppbyggnad gällande skatteflykt och handelsregler utifrån ett fattigdomsperspektiv. Det här har gjorts tillsammans med civila samhället och nationella regeringar.

Att the SADC People's Summit har arrangerats, där 250 deltagare arrangerat ett möte som löpt parallellt med det årliga mötet för SADC:s statschefer. Toppmötet resulterade i att lokala organisationer började arbeta mer riktat mot SADC:s olika fokusområden.

En rapport om gruvbolag i utvecklingsländer som fick stor medial uppmärksamhet. Rapporten släpptes samtidigt som en tragisk gruvolycka inträffade, vilket ökade debatten om förhållanden för människor som arbetar i gruvdriften.

Att intensiv lobbying mot den Östafrikanska gemenskapen (EAC) genomförts, med syftet att anta en proposition om jämställdhet i organisationen. Denna proposition ska se till att jämställdheten integreras i utvecklingen i de östafrikanska länderna.

Att programorganisationerna har representerat ”Afrikas röst” under globala möten om klimatförändringar och biståndseffektivitet.

Att organisationer från civilsamhället har mobiliserats för att ställa Afrikanska regeringar till svars i skattefrågor.

Att en årlig genderbarometer har utvecklats och producerats. Barometern för statistik över genomförandet av ”the Gender Protocol” i SADC regionen. Ett liknande initiativ pågår i Östafrikanska regionen.

Att intensiv lobbying mot FN:s 194 medlemsstater genomfördes under FN:s 14:e konferens om handel och utveckling, UNCTAD, med syftet att utöka UNCTADS mandat till att även omfatta förhindrandet av skatteflykt. UNCTAD kommer nu att ha en nyckelroll när det gäller genomförandet av hållbara utvecklingsmål och att stärka skatte- och investeringsregler de närmaste åren.

 

Dokument

NamnStorlekFiltypLadda ner
Slutrapport 1066 KB PDF
DRM-programmet 456 KB PDF