Två skrattande kvinnor står framför en uppochner-vänd cykel. Den ena kvinnan höjer armen med knuten näve.
Om oss

Hantering av personuppgifter

Diakonias integritetspolicy

Diakonia arbetar för en rättvis, jämlik och hållbar värld. För att kunna nå vårt mål måste vi vara många; anställda, supporters, frivilliga och givare. Och därför behöver vi kunna behandla personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy visar hur Diakonia hanterar personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss och hur du kan utöva dina rättigheter.

Denna integritetspolicy är utarbetad efter de krav som Dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) ställer på Diakonia som personuppgiftsansvarig, men också efter de krav vår branschorganisation Giva Sverige ställer på sina medlemmar.

Personuppgiftsansvarig

Diakonia med organisationsnummer 802017-3517, är juridiskt ansvarig. Detta innebär att vi ansvarar för att behandling av personuppgifter inom vår verksamhet sker efter gällande lagstiftning.

När samlar vi in uppgifter

Vi samlar huvudsak in uppgifter i samband med att du själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel via e-post, telefon eller sociala medier.

Exempel på när inhämtning kan ske är:

 • Du ger en gåva
 • Du beställer något via vår webb
 • Du fyller i dina personuppgifter eller kontaktar oss på någon av våra plattformar, exempelvis diakonia.se, sociala medier, via telefon, postalt eller via e-post
 • Du väljer att prenumerera på nyhetsbrev
 • Du anmäler dig till en kurs/seminarium
 • Du söker utannonserad tjänst och/eller praktikplats
 • Du deltar i ett upprop eller annan form av namninsamling Du engagerar dig som frivillig

  Vilka uppgifter samlar vi in

  De personuppgifter vi samlar in kan vara av olika karaktär beroende på vilken typ av kontakt du har med oss.

  Det kan röra sig om följande uppgifter:

  • Person- och kontaktuppgifter: namn, födelsedatum, personnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, postadress samt faktura- och leveransadress.
  • Betalningsuppgifter; kredit och betalkortsdata, fakturainformation och bankkontonummer.

   För att kunna uppfylla ingångna avtal samt att hålla en god registervård, kan vi även komma att komplettera dina personuppgifter med hjälp av redan lämnade uppgifter via det offentliga registret SPAR och/eller Bisnode.

   Varför samlar vi in dina uppgifter?

   Diakonia arbetar för en rättvis, jämlik och hållbar värld. För att kunna nå vårt mål måste vi vara många; anställda, supporters, frivilliga och givare. Och därför behöver vi kunna behandla personuppgifter.

   All behandling av dina personuppgifter syftar till att möjliggöra endast sådan verksamhet som är förenlig med Diakonias stadgar. Dina personuppgifter kan vi behöva använda för att kontakta dig rörande viktig information om vår verksamhet generellt, både nationellt och internationellt, samt för att exempelvis ge mer specifik information om aktuella händelser, katastrofer och akutinsamlingar.

   Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att kunna göra följande:

   Givar- och supporterservice

   • Fullgöra beställningar av produkter från någon av våra plattformar, till exempel diakonia.se.
   • Kunna administrera dina gåvor och ditt frivilliguppdrag.
   • Möjliggöra god service, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt, exempelvis nyhetsbrev.

    Rätt information

    • För att förmedla information till dig via telefon, SMS, e-post, post.
    • Lagra och analysera uppgifter samt utföra segmentering och profilering, exempelvis hur givandet generellt ser ut geografiskt utifrån ålder och kön, i syfte att bättre kunna anpassa vår kommunikation.
    • Genomföra marknadsundersökningar och analyser.
    • Ta fram statistiska data om våra supportrars beteende och mönster, anonymiserat utan att identifiera någon enskild person.
    • Genom analys av beteenden på våra webbplatser kunna utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
    • Utveckla användarupplevelsen på våra webbplatser, exempelvis diakonia.se, till att bli mer användarvänliga och förbättra användarupplevelsen.
    • Kommunicera förändringar i våra villkor och policydokument.

     Behandling av uppgifter

     Vi behandlar även dina uppgifter vid tillfällen då vi hyr in dem från en extern källa, för att kunna be dig om en gåva. Vid dessa tillfällen finns information om var vi hämtat dina uppgifter. Dina uppgifter sparas då inte av oss, utan raderas efter att vi kontaktat dig.

     Administration

     Utöver de ändamål som anges ovan så kan det finnas ytterligare ändamål som anges vid tidpunkten när dina uppgifter samlas in. Vi samlar också in personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, exempelvis vid hantering av autogiro och av bokförings- och skattemässiga skäl. Andra ändamål kan vara:

     • När du skickar e-post till någon anställd inom Diakonia eller till en av våra publika adresser används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig. Detsamma gäller i omvänd ordning, när vi mejlat dig.
     • När du ringer någon av våra anställda eller till vår växel används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig.
     • När du deltar i vår verksamhet kan dina uppgifter användas for att kunna genomföra verksamheten, t ex göra olika beställningar eller uppfylla redovisningskrav.
     • Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat satt blir involverad i vår verksamhet kan dina uppgifter förekomma i protokoll, minnesanteckningar, som referens i fakturor eller liknande.
     • Om du söker utannonserad tjänst behandlar vi dina uppgifter för att hålla dig informerad om rekryteringsprocessen.
     • Som anställd hos oss används dina uppgifter för personaladministration, löneadministration, för att tillgodose din fysiska säkerhet men även för att tillgodose vår IT- och informationssäkerhet.
     • I vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer personuppgifter på fakturor, i verifikationer, avstämningsunderlag, i utredningar och andra underlag men även i kommunikation med berörda parter.
     • I vår verksamhetsuppföljning förekommer personuppgifter i interna rapporteringssystem, rapporter och redovisningar.

      Till vem lämnas uppgifterna ut?

      Vi kan dela med oss av information till andra som behandlar data å våra vägnar för att vi ska kunna bedriva delar av vår verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Exempel kan vara tryckerier, IT- leverantörer m.fl.

      Det är dock alltid Diakonia som ansvarar för behandlingen och tjänsteleverantörer får inte behandla personuppgifterna annat än vad som är avtalat med Diakonia. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. Ett sådant förfarande kräver ditt uttryckliga tillstånd.

      Diakonia strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Diakonia vidtar organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

      Cookies

      När du besöker våra webbplatser använder vi cookies, för att hålla ordning på din beställning och dina behörigheter. Diakonias webbplats använder pixlar som möjliggör insamling av data för användning i andra kanaler. Diakonia ger dig möjlighet att välja vilka cookies du tillåter. Det innebär att du kan välja bort datainsamling för till exempel analys eller marknadsföring. Mer information om hur Diakonia använder cookies och liknande finns publicerad på Cookies och teknisk information.

      Rättslig grund

      I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse till att Diakonia registrerar och behandlar dina personuppgifter för det angivna ändamålet. För varje behandling måste man även ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.
      Den rättsliga grunden kan vara;

      1. Samtycke: I de fall där du genom en aktiv handling ger oss rätt att behandla dina uppgifter.
      2. Fullgörande av avtal: En gåva är ett exempel på avtal som skall uppfyllas mellan givaren och Diakonia.
      3. Rättslig förpliktelse: Då behandlingen är nödvändig på grund av en annan lag, exempelvis för bokföringslag.
      4. Berättigat intresse: Den behandling som rör Diakonias arbete för en bättre värld kan anses väga tyngre än individens intresse, som vid förmedling av information.

       Med stöd av denna rättsliga grund inhämtar och sparar Diakonia mailadresser utan samtycke från mottagaren, för exempelvis utskick av nyhetsbrev med information som vi finner kan vara av intresse eller relevant för mottagaren utifrån yrke.

       Ändamål med behandlingRättslig grund
       Administrera dina gåvor och köpFullgörande av avtal
       Berättigat intresse
       Sammanställning av statistik och uppföljningBerättigat intresse
       Marknadsföring och informationsförmedlingBerättigat intresse
       Intern administrationSamtycke
       Fullgörande av avtal
       Rättslig förpliktelse
       Berättigat intresse
       Förbättra och övervaka hur våra webbplatser fungerarBerättigat intresse
       Marknadsundersökningar och analyserBerättigat intresse
       Frivilligt uppdragSamtycke
       Utskick av nyhetsbrev till relevanta personer utifrån yrkeskategoriBerättigat intresse

       Hur länge sparas uppgifterna?

       Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.
       Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina personuppgifter så länge som du är givare till Diakonia. Därefter raderas de (eller anonymiseras) efter maximalt 36 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen). Om Diakonia behöver förnya insamling av personuppgifter oftare kommer vår kostnad för administration att öka avsevärt.

       Dina rättigheter

       Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Diakonia kommer att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter, få dem rättade eller att bli borttagen. Nedan listar vi upp vilka rättigheter du har och hur du kan utnyttja dem.

       Rättelser, begränsningar och borttagning

       Du har alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade eller att behandlingen ska begränsas. Du kan också begära att ditt namn tas bort.
       I vissa fall kan det vara så vi inte kommer kunna fullfölja din begäran, men i sådana fall kommer vi informera dig om varför. Ibland kan legala skyldigheter hindra oss från att till exempel ta bort personuppgifter. Vi kan dock begränsa behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla den legala skyldigheten.

       Rätt till invändning

       Du har i vissa fall rätt att motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter. Undantag är när annan lagstiftning ligger till grund för behandlingen.
       Du kan när som helst avstå från att ta emot information från oss. I e-post eller SMS är det enklaste att klicka på ”avsluta prenumeration” direkt i det meddelande vi skickar till dig. Vill du avstå från annan kommunikation är du alltid välkommen att kontakta vår givarservice.

       Rätt till tillgång

       Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka personuppgifter som Diakonia behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till som exempelvis Kontaktuppgifter. Observera att vi endast lämna ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig.

       Begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet "Registerutdrag".
       Diakonia
       Box 14038
       167 14 Bromma

       Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

       Rätt att inge klagomål hos Datainspektionen

       Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

       Länkar till andra webbplatser

       I händelse av att Diakonias webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Diakonia saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

       Eventuella förändringar i integritetspolicyn

       Vi kan komma att göra förändringar i integritetspolicyn. Den finns alltid under rubriken Om oss på vår webbplats.

       Kontakta oss gärna om du har frågor

       Tack för att du har läst vår integritetspolicy. Har du synpunkter eller frågor angående denna policy hör av dig till:

       Diakonia
       Box 14038
       167 14 Bromma

       Telefon: 08-453 69 00
       Givarservice: 08-453 69 31
       E-post: diakonia@diakonia.se

       Diakonias riktlinjer för bilder

       Diakonia har som regel att vi alltid ska ha ett samtycke från de personer som porträtteras på bilder för att kunna publicera dem. Samtycket ska innehålla allmän information om hur och var bilderna kommer att användas och vara på ett språk som den som lämnar samtycke förstår. Våra lokala anställda och partnerorganisationer kan hjälpa oss att informera de porträtterade om syftet med bilderna och var de kommer att användas. De kan också hjälpa till att bedöma eventuella säkerhetsrisker med att publicera bilder och information som identifierar deltagarna. När det gäller minderåriga personer inhämtas samtycke från en vårdnadshavare.

       Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

       Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.