Kvinna står mitt i sin odling
Opinion

Hållbart bistånd av hög kvalitet

Ett effektivt bistånd med hållbart resultat gynnar människor som lever i fattigdom och förtryck. Rika länder har ett extra stort ansvar att bidra till att utrota fattigdomen.

Diakonia arbetar för ett bistånd som gynnar människor som lever i fattigdom och förtryck. Det handlar inte bara om att ha ett generöst bistånd, det är lika viktigt att arbeta för ett bistånd med hög kvalitet som ger hållbara resultat.

Bistånd är en viktig pusselbit för att kunna utrota fattigdomen och stärka de mänskliga rättigheterna, men också för att öka jämställdheten, förebygga konflikter, lindra katastrofer, bygga demokratiska samhällen och bekämpa korruption. Därför spelar biståndet en viktig roll för att nå de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Men andra resurser och politikområden måste också bidra till en rättvis och hållbar utveckling.

Rika länder har ett särskilt ansvar för att bekämpa fattigdom och förtryck i världen. En viktig, men långt ifrån tillräcklig, åtgärd är att rika länder ger bistånd till utvecklingsländer. Rika länder har åtagit sig att avsätta minst 0,7 procent av sin bruttonationalinkomst i bistånd till utvecklingsländer. Det är ett mål som de flesta givarländer inte lever upp till.

Sverige har haft en lång tradition av att avsätta 1 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) till bistånd. Redan på 1960-talet beslutade riksdagen att Sverige skulle ge 1 procent i bistånd och det målet uppnåddes på 1970-talet. Under några år på 1990-talet minskade biståndet men från 2006 fram till i år har den svenska biståndsnivån legat på 1 procent av BNI. I år beslutade regeringen att sänka biståndet.

Biståndets betydelse

Biståndet hade en avgörande roll i de stora framsteg mot fattigdom som togs under de senaste decennierna där barn- och mödradödligheten minskade drastiskt. Idag har pandemin gjort att fattigdomen i stället har ökat, och upp emot hundra miljoner människor har åter hamnat i fattigdom. Bara hälften av FN:s nödapeller får nu finansiering, och många insatser för att förebygga konflikter får inga pengar alls.

När demokratin har tagit stora steg bakåt är biståndet allt mer centralt för att ge stöd och finansiera de krafter som verkar för demokrati. Kvinnor, flickor och hbtqi-personer drabbas ofta hårdast av fattigdom och förtryck. Biståndet är ett unikt verktyg för att stödja kvinnorättsorganisationer och hbtqi-organisationer som ofta stängs ute från den politiska makten och förlitar sig på möjligheten att organisera sig i civilsamhället.

Biståndets kvalitet är minst lika viktigt som dess kvantitet. Mottagar- och givarländer, samt alla andra aktörer inblandade i bistånd, har ett ansvar för att pengarna används på ett effektivt sätt. Världens länder har enats om ett antal principer som ska styra bistånd och annat utvecklingssamarbete. Bland annat ska biståndet bygga på lokalt ägarskap. De människor som biståndet finns till för att stödja skall ha insyn i och vara med och utforma insatserna.

Utmaningar i biståndet

Människor som kämpar för mänskliga rättigheter och jämställdhet möter ofta hårt motstånd. Biståndet behöver därför vara flexibelt och ständigt förbättras. Ett problem är att givarländer använder bistånd för att gynna sina egna ekonomiska och politiska intressen och att de tummar på de internationellt överenskomna principerna för ett effektivt bistånd.

Diakonia arbetar med att säkerställa att biståndet stödjer de människor som arbetar för rättvisa och hållbara samhällen. Vi uppvaktar beslutsfattare och för fram våra förslag i media. Diakonia ger bistånd till hundratals organisationer runtom i världen som arbetar mot fattigdom och förtryck.

Detta behövs:

 • Rika länder ska hålla sina löften
  Sverige bör ge motsvarande minst en procent av vårt välstånd i bistånd och trycka på andra länder att leva upp till löftet att ge minst 0,7 procent.
 • Internationella principer för ett effektivt bistånd måste följas
  Alla aktörer inblandade i bistånd – givar- och mottagarländer, organisationer och företag – har ett ansvar att följa de internationella principerna för utvecklingseffektivitet.
 • Bistånd ska utgå från behoven hos de människor som lever i fattigdom och förtryck.
 • Biståndet ska främja jämställdhet, bland annat genom att öka stödet till lokala jämställdhetsorganisationer som arbetar för flickors, kvinnors och hbtqi-personers rättigheter.
 • EU som en stor biståndsaktör måste föregå med gott exempel
  EU:s bistånd ska sätta mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning först, och inte användas för att främja till exempel militära och ekonomiska intressen.

  Slå hål på myterna om bistånd

  Just nu sprids det fake news om det svenska biståndet i politiska debatter, sociala medier och runt köksbord. Vi vill slå hål på myterna och istället berätta som det är!

  Följ biståndsdebatten!

  Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

  Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
  Man utvinner guld i flodskreva