Diakonia - Människor som förändrar världen
Lachne Blakouru fiskar i Nigerfloden i Mali. Nyligen fanns en konflikt med en närliggande by vars arbetsmetoder minskade fiskbeståndet. Diakonias samarbetsorganisation ATAD arbetar med en demokratisk dialog i området och medlade mellan fiskarna, som nu arbetar sida vid sida.

Fred och rättvisa

Väpnade konflikter är ett av de största hoten mot fattiga människors rätt till utveckling. Diakonia finns i många länder där den fred som behövs för att skapa ett tryggt och fritt samhälle är långt borta. Därför arbetar vi på många olika nivåer för att främja fred och rättvisa.

Fattigdom i konflikters spår

Fred är mer än frånvaro av krig, väpnad konflikt eller organiserat våld. Verklig fred innebär att våldet är utrotat och att konflikter löses med fredliga medel.

Men i många av de länder där Diakonia arbetar lever människor i ett samhälle präglat av en pågående konflikt eller i en postkonfliktsituation. Frånvaron av fred innebär många gånger att människor tvingats på flykt, att samhällsstrukturer slagits sönder och att kvinnor och män måste kämpa för brödfödan och sin överlevnad. I spåren av klimatförändringarna finns det dessutom risk för att konflikterna blir fler när tillgången till odlingsbar mark och rent vatten minskar.

Arbetar för verklig fred

Diakonias utgångspunkt är att alltid stå på civilbefolkningens sida i konflikter. En avgörande fråga för oss är hur vi ska arbeta för att respekten för internationell humanitär rätt och de mänskliga rättigheterna ska efterlevas. En annan viktig fråga är hur vi kan jobba med de bakomliggande orsakerna till konflikten.

Därför arbetar vi för att sprida och stärka kunskaper i konflikthantering och försoningsarbete i konfliktdrabbade länder. Det handlar till exempel om stöd till sanningskommissioner, organisationer som dokumenterar brott mot internationell humanitär rätt och till människorättsorganisationer.

Vi arbetar också aktivt med att analysera och utbilda kring de ekonomiska drivkrafter som finns i många väpnade konflikter och hur exempelvis näringsliv kan agera för att undvika att stärka konflikter, eller försämra situationen för civilbefolkningen. 

FN-resolutioner mot könsrelaterat våld

Våld mot kvinnor är ett stort problem i alla samhällen. I konfliktsituationer ökar det könsrelaterade våldet dramatiskt. Det kommer ständigt nya rapporter om grova sexuella övergrepp och kränkningar som framför allt drabbar kvinnor.

Som ett svar på problemen har FN antagit två säkerhetsresolutioner för att stoppa våldet. Resolutionerna 1325 slår fast att kvinnor ska ha möjlighet att delta i alla beslutsfattande nivåer i konfliktsituationer såväl som i fredsförhandlingar och återuppbyggande efter konflikt, medan resolution 1820 fokusrerar på sexuellt våld som ett medel  i konflikt. Resolutionerna innebär också en möjligt att straffa förövare under och efter konflikt för att förebygga ytterligare våld och övergrepp.

Diakonia arbetar för att kunskapen om dessa resolutioner ska spridas till kvinnor och män som lever i konfliktsituationer. Om de blir medvetna om innebörden i resolutionerna ökar också möjligheten att påverka sina regeringar och myndigheter.

När omvärlden tar ansvar

Diakonia ställer också alltid frågan om hur svensk och europeisk politik kan bidra till att lösa konflikter i de länder där vi jobbar. Att bygga ett verkligt fredligt samhälle är ett omständigt och många gånger tidskrävande arbete. Ibland är de stridande partnerna inte intresserade av att få till stånd ett slut på konflikten.

Därför pekar Diakonia på vilka möjligheter svenska och europeiska beslutsfattare har att påverka utvecklingen i konfliktdrabbade områden. Det kan handla om vilka villkor man ställer för samarbete med andra länder, att följa upp svenska företags agerande i svaga stater eller att upprätta en dialog om respekten för mänskliga rättigheter.

Mer om Diakonias arbete med konflikt och rättvisa

  • Fred och rättvisa i Kongo-Kinshasa

    Konflikten i Kongo-Kinshasa är den värsta sedan andra världskriget. Diakonia stödjer organisationer i landet, och arbetar för att de rika länderna ska ta sitt ansvar för att påverka grundorsakerna till konflikten.
  • Fred och rättvisa i Israel och Palestina

    Konflikten i Israel/Palestina är en av de mest uppmärksammade i världen. Diakonia samarbetar med israeliska och palestinska organisationer som arbetar för fred och respekt för internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.