Diakonia - Människor som förändrar världen
en bro Diakonias samarbetsorganisation BARCIK i Bangladesh, arbetar till exempel med att dokumentera hur klimatförändringarna påverkar befolkningen. Foto: Martina Holmberg

Dags för klimaträttvisa

Klimaträttvisa innebär att alla människor, oavsett klimatförändringar eller var de är födda, ska kunna leva ett tryggt liv. Det betyder att rika länder måste gå före och minska sina utsläpp och stödja fattiga länder i omställningen till en koldioxidsnål utveckling och anpassning till oundvikliga effekter av klimatförändringarna.

Klimatförändringar handlar om rättigheter

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar det globala klimatet, med konsekvenser för vårt sätt att leva på jorden. Produktions-, konsumtions- och transportmönster kommer att behöva ställas om från grunden.

Trots att det huvudsakligen är den rika delen av världen som ligger bakom de utsläpp som driver på klimatförändringarna så är det de människor som lever i fattigdom och utsatthet som drabbas värst av effekterna.

Klimatförändringarna är en fråga om rättvisa såväl mellan länder som mellan grupper av människor. Människor och grupper med mindre resurser, lägre utbildning och sämre tillgång till nätverk och information har sämre förutsättningar att anpassa sig till förändringar till exempel när det gäller möjligheter till försörjning.

Kvinnor särskilt sårbara

På grund av traditionella könsroller är därför kvinnor särskilt sårbara för klimatförändringar och har mindre inflytande över bestlutsfattande kring klimatåtgärder än män. Det betyder i sin tur att kvinnors erfarenheter och kunskaper inte tas tillvara i planering av klimatåtgärder, och att deras intressen inte beaktas i lika stor utsträckning som mäns.

Genom Parisavtalet, som trädde i kraft i november 2016, har världens länder kommit överens om att hålla den globala medeltemperaturökningen väl under 2 grader, helst under 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid.

Ett regelverk för genomförandet av Parisavtalet antogs i december 2019. Det är inte bindande för länderna att genomföra sina klimatplaner och regelverket lämnar en hel del tolkningsutrymme. Därför är det viktigt att enskilda och organisationer i alla länder höjer sina röster och kräver handling för klimaträttvisa.

För att uppnå klimaträttvisa krävs:

  • Minskade utsläpp - fort: Utsläppen måste minska till nära noll. Rika länder måste gå före och kraftigt minska sina utsläpp genast. Utvecklingsländer måste få stöd till en utvecklingsväg med låga utsläpp.
  • Respekt för allas mänskliga rättigheter: Anpassning till klimatförändringarna måste göras med respekt för mänskliga rättigheter och genom inkluderande deltagande som omfattar kvinnor och män, pojkar och flickor.
  • Stöd till de mest sårbara och utsatta: Rika länder som Sverige måste leva upp till löftena om klimatfinansiering under Parisavtalet. Stödet bör fördelas lika mellan åtgärder för anpassning och utsläppsminskningar och riktas till de länder och grupper som är mest sårbara. Alla investeringar måste stödja en hållbar utveckling med låga utsläpp.