Diakonia - Människor som förändrar världen

Oro för urholkade rättigheter inför Världsbankens och IMF:s årsmöten

När Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF) den 10-12 oktober samlas till årsmöten i Washington, kommer ministrar och andra beslutsfattare diskutera globala utmaningar och åtgärder för att minska ojämlikheten mellan fattiga och rika människor. Diakonia och tolv andra nordiska organisationer ser med oro på det utkast som presenterats och har inför helgens möten skickat två brev med konkreta förslag.

Breven riktar sig till de två exekutivdirektörerna som representerar de nordisk/baltiska stolarna i de båda institutionerna, samt till ansvariga ministrar i de nordiska länderna. I Sverige har brevet som handlar om IMF skickats till  finansminister Magdalena Andersson och det som handlar om Världsbanken till biståndsminister, Isabella Lövin, båda nytillträdda på sina poster.

Breven tar bland annat upp följande uppmaningar: 

Att agera för att Världsbanken inte ska försvaga sina miljömässiga och sociala standards (så kallade safeguards) i den översyn av det styrdokument som nu pågår. Organisationer i det civila samhället runtom i världen har uttryckt oro eftersom det utkast som Världsbanken presenterat inför mötet innebär flera försämringar: svagare skydd av ursprungsbefolkning och arbetstagares rättigheter, samt försvagat skydd av biologisk mångfald är några exempel.

Att agera för hållbara lösningar på problemen med fattiga länders skuldsättning inom ramen för Internationella Valutafonden. I detta bör bland annat ingå att IMF stödjer det ramverk som FN:s konferens för handel och utveckling tagit fram för att hantera och avkriva skulder. 

Att  agera för att IMF ser över de krav som institutionen ställer på utvecklingsländer, så som att minska offentliga investeringar i utbildning och hälsa. Denna typ av ibland känsliga krav riskerar ha en negativ inverkan på målsättningen att minska ojämlikhet. Samtidigt välkomnar vi IMF:s nya fokus på ojämlikhet och dess negativ inverkan på ekonomisk utveckling.

Här kan du läsa breven till Världsbanken och IMF