Diakonia - Människor som förändrar världen
En gåva till Diakonia gör världens skillnad.

Bössinsamling

Diakonia har riktlinjer för hur du samlar in pengar via insamlingsbössor. Riktlinjerna är främst till för att göra insamlingarna så stöldsäkra som möjligt. Men de är även till för dig som samlar in, så att du känner dig säker i din roll. Ingen ska behöva utsättas för misstanke om att pengarna går till annat än det som anges!

Bössor och plomber = värdehandlingar

Insamlingsbössor och plomber är värdehandlingar. De är numrerade och inventeras av Diakonia varje år. Du som beställt en bössa kommer då att kontaktas av Diakonia.

Om ni inte längre använder en bössa, returnera den till Diakonia.

Riktlinjer för bössinsamling

Bössorna ska alltid vara plomberade. (Plomberingar finns att beställa hos Diakonia.)

Lämna aldrig en bössa obevakad utan att låsa fast den (exempelvis med kedja och hänglås).

Bössorna ska vara tydligt märkta med ändamålet, det vill säga en bössdekal eller så kallad bössgördel. Se till att Diakonias 90-konto syns tydligt.

Kontrollera med polisen om det behövs särskilt tillstånd för bössinsamling om ni ska "skramla" på offentliga platser.

Om ni samlar in pengar på stan, ta alltid med information om er och den eventuella kampanjen, så att ni kan visa att ni är seriösa för de som inte känner till er eller Diakonia sedan tidigare.

Bössinsamlaren ska ha en tydlig namnskylt och helst även en kroppsbanderoll där det framgår att han/hon representerar Diakonia. (Namnskyltar och banderoller finns att beställa hos Diakonia.)

Om minderåriga deltar i insamlingen måste alltid en vuxen närvara. Dels för att kunna besvara frågor som kan vara svåra för barnen att hantera, men även för barnens säkerhet för att minska risk för stöld av bössan.

När ni är flera som deltar i bössinsamling ska en huvudansvarig utses, som bland annat för protokoll över vilka som tilldelats en bössa. Bössan ska alltid lämnas tillbaka plomberad till den som är ansvarig.

Var alltid två personer när ni räknar de insamlade pengarna och redovisar resultatet. För protokoll över vad insamlingen gav, som ni sedan sparar.

Lämna aldrig ut bössor till personer ni inte känner.

Förvara alltid bössorna inlåsta när de inte används. Tänk på att en insamlingsbössa tyvärr är ett attraktivt stöldgods. Med den är det lätt för vem som helst att lura till sig pengar för egna ändamål.

Bössorna får inte användas till andra insamlingar än sådana där Diakonia är mottagare (eller där Diakonia är en av mottagarna, till exempel vid Radiohjälpens insamling Världens Barn).

Insättning av insamlade pengar

Pengarna sätts in på Diakonias plusgirokonto 90 33 04-4.

Märk talongen med ”Bössinsamling” och gärna i vems regi insamlingen skedde (till exempel namnet på församlingen, föreningen eller arbetsplatsen).

Är insamlingen en del av en kampanj eller till ett specifikt ändamål, ange även detta på inbetalningen.