Diakonia - Människor som förändrar världen
Kvinnorna i byn Bhojpur i Indien skulle äntligen få en bro så att de kunde ta sig till och från marknaden. Men det visade sig bli ett fuskbygge. De fick stöd av Diakonias samarbetsorganisation och gick samman för att ställa de lokala makthavarna till svars. Idag har de sin bro. Foto: Stephen Welch

Organisation

Diakonia är en ideell organisation och är den gemensamma biståndsorganisationen för två svenska kyrkor: Alliansmissionen och Equmeniakyrkan. Vi tror på ett liv före döden. Vi accepterar inte att människor lever sina liv i förtryck eller fattigdom. Det finns inget liv som kan levas senare.

Mångfald av samarbetspartner

Diakonias stöd riktas till människor som lever i fattigdom, under förtryck och våld i olika former – oavsett deras tro, etnicitet eller kön.

Bland de samarbetsorganisationer som vi stödjer finns en mångfald av religiösa övertygelser samt även organisationer utan koppling till någon religion alls.

Årsmöte

Diakonias årsmöte fattar beslut av övergripande karaktär och utser styrelseledamöter samt fastställer de ekonomiska ramarna. Delegater på årsmötet är utsadda av huvudmännen. Årsmötet utser även Diakonias generalsekreterare och styrelse.

Styrelse och generalsekreterare

Styrelsen är ytterst ansvarig för Diakonias verksamhet.

Generalsekreteraren är Diakonias högsta chef. En viktig uppgift för generalsekreteraren är att företräda Diakonia i olika sammanhang samt att se till att verksamheten följer fastställda riktlinjer och beslut.

Diakonias organisation - diagram

Huvudkontor

Diakonias huvudkontor ligger i Stockholm. Personalen på huvudkontoret arbetar bland annat med insamling, folkbildning, information, opinionsbildning och administration. Här arbetar också personer med ansvar för specifika teman, metodutveckling och samordning av det internationella arbetet.

Region- och landkontor

Det är utanför Sverige som vi har största delen av vår personal (i regel nationellt anställda).

Diakonia har en decentraliserad organisation med fyra regionkontor som står för övergripande koordinering.

Dessutom har vi lokala kontor i de flesta av de drygt 30 länder där vi bedriver långsiktigt bistånd. Det är landkontoren som sköter det konkreta samarbetet med våra drygt 400 samarbetsorganisationer. Kontoren ansvarar också för uppföljningar av arbetet i fält.

Ladda ned organisationsschemat

NamnStorlekFiltypLadda ner
Organisationsschema Diakonia 2725 KB PDF