Diakonia - Människor som förändrar världen
I en förort till Burkina Fasos huvudstad driver AFEPO, Association of Women weavers of Ponsomtenga, ett väveri. Projektet syftar till att främja kvinnligt entrepenörsskap. 19-åriga Mareline Temssabedo stöttar sin man med lönen. Social och ekonomisk rättvisa är ett av Diakonias tematiska områden.

Våra tematiska områden

Diakonia arbetar med sex tematiska områden: mänskliga rättigheter, demokrati, social och ekonomisk rättvisa, jämställdhet, konflikt och rättvisa samt humanitära insatser och katastrofriskreducerande arbete.

Mänskliga rättigheter måste respekteras

Diakonia arbetar för att främja och försvara de universellt erkända mänskliga rättigheterna, för att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska kunna leva ett värdigt liv.

Rättigheterna kan härröra från kommunala regelverk, nationell lagstiftning och/eller internationella FN-konventioner. De omfattar till exempel rättigheter för kvinnor, barn och urfolk samt konventionerna för de politiska och civila rättigheterna och den som handlar om sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter.

Det är människor som känner till och kan använda sina rättigheter som skapar förändring. De är rättighetsbärare och står i fokus för Diakonias arbete, speciellt kvinnor, ungdomar och urfolk.

Nu när demokrati och mänskliga rättigheter attackeras i många länder är människorättsförsvararna särskilt utsatta för hot, offentlig smutskastning och direkta attacker. Diakonia stödjer långsiktigt deras arbete på lokal, nationell och internationell nivå för att stater ska uppfylla sina åtaganden gentemot de mänskliga rättigheterna. Det inkluderar stöd genom våra 23 landkontor, fyra regionkontor och påverkansarbete i Sverige, EU och FN.

Verka för demokratisering

Diakonia arbetar för att stärka demokratin i syfte att öka det politiska deltagandet av grupper i samhället som på något sätt diskrimineras. Diakonia ser demokrati och mänskliga rättigheter som ömsesidigt beroende och förstärkande. Diakonia betonar särskilt kvinnors, ungas och urfolks roll i demokratiseringsprocesser.

Demokratisering krävs på olika nivåer i samhället. Diakonia fokuserar på att människor i fattigdom ska få sin politiska röst stärkt, och att demokratisering ska utgå från en folklig opinion och rättighetsbärarnas behov. Mycket av Diakonias arbete för demokrati handlar om att förändra redan existerande institutioner så att människor kan delta i samhället och politiken på likvärdiga och jämställda villkor.
Att arbeta mot patriarkala strukturer, och andra normer och attityder som diskriminerar grupper och individer, är också avgörande för den demokratiska processen. De senaste åren har Diakonia arbetat i allt högre grad för att motverka den globala, och lokala, trenden som attackerar demokratin och försvårar arbetet för det civila samhällets organisationer, journalister, akademiker och lokala ledare i många länder.

Jämställdhet är en nödvändighet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättighet och möjlighet att forma och påverka sina egna liv och samhällena de lever i. För att vi ska komma dit behöver vi förändra orättvisa könsmaktsrelationer och patriarkala strukturer. Diakonia strävar efter det genom att fokusera på kvinnors politiska deltagande, kvinnors ekonomiska egenmakt, rätten att leva ett liv fritt från våld, rätten att bestämma över sin egen kropp och rätten att få älska den man vill.
Vi vet att det är viktigt att både kvinnor och män tror på och arbetar för de här sakerna om arbetet ska leda till varaktiga förändringar. Vi vet också att det är hbtq- och kvinnorättsorganisationer som driver dessa förändringar framåt på jämställdhetsområdet. Och därför ser vi att en nyckelroll för Diakonia är att vara en sann allierad till just sådana här organisationer.

Social och ekonomisk rättvisa

I en globaliserad värld är det nödvändigt att arbeta på lokal, nationell, regional och internationell nivå för att uppnå ekonomisk och social  rättvisa, samt en rättvisare distribution av världens resurser. Ett första steg  kan vara att öka människors inkomstmöjligheter. När deras inkomster ökar, ökar också deras möjlighet att organisera sig och utkräva sina rättigheter och hålla makthavare ansvariga. Av de människor som lever på mindre än en dollar om dagen, är sjuttio procent kvinnor (enligt FN). Kvinnor förnekas ofta rätten att äga och bruka mark och bostäder, och är därför extra sårbara för ekonomiska orättvisor. Arbetslöshet och fattigdom är faktorer som bidrar till att migrationen i världen feminiseras, liksom till människohandel.

En majoritet av alla som migrerar är i dag kvinnor. Därför fokuserar Diakonia på kvinnor när det gäller att stärka människors ekonomiska rättigheter. Vårt arbete handlar också om att hindra att utvecklingsländer dräneras på deras tillgångar, exempelvis naturresurser, och se till att man inom landet tar tillvara på sina resurser oavsett om det handlar om budgetövervakning, att stoppa kapitalflykt eller genomföra bättre resursfördelning. På så sätt frigörs pengar som kan användas till fattigdomsbekämpning och klimaträttvisa.

Arbetet med konflikt och rättvisa

Våld är kanske det största, och mest förödande, hotet mot människors värdighet och utveckling. Därför arbetar Diakonia med konflikter, både innan, under och efter de utvecklats till våldsamma konflikter. Arbetet är organiserat runt fyra mål: Skyddsbehov, Fredsbyggande, Kvinnor, Fred och säkerhet samt Samstämmig politik för fred.

Det finns internationella lagar vars syfte är att säkerställa människors skyddsbehov före, under och efter   våldsamma och väpnade konflikter. Mänskliga rättigheter  gäller alltid oavsett om en konflikt utvecklats till fullskalig väpnad konflikt eller ej. Men när så skett så börjar även Internationell Humanitär Rätt (IHL) att gälla. 

Fredsbyggande kan ske före, under och efter att en konflikt blivit våldsam. Före handlar det om att lösa konflikter på politisk väg utan våld för att förhindra att de eskalerar och blir våldsamma, under pågående våldsam konflikt handlar det om att söka och förhandla lösningar, och efter våldsam konflikt handlar det om insatser för  att stärka möjligheterna till hållbar fred. Investeringar i ett samhälles förmåga att utan våld etablera hållbara, rättvisa och legitima lösningar på konflikter är av yttersta vikt. Bred inkludering och marginaliserade gruppers deltagande i lösningar ökar chanserna för en hållbar och rättvis fred. Övergångsrättvisa behövs ofta efter en våldsam konflikt för återerövra ansvarsutkrävande, rättssäkerhet, möjliggöra försoning, återhämtning och återupprätta överlevares värdighet.

Kvinnor exkluderas och diskrimineras ofta i formella politiska processer och beslut som rör säkerhet och fred. Trots detta är det vanligt att kvinnor organiserar sig på lokal nivå under våldsamma konflikter. I arbetet mot sexuellt- och könsbaserat våld behövs också män och pojkars aktiva deltagande. Diakonia främjar och stöttar kvinnors jämlika deltagande i såväl formella som informella politiska processer och beslut, på alla nivåer, i frågor om säkerhet och fred.

Eftersom hållbar utveckling är beroende av fred behöver stater, näringsliv och civilsamhället, försäkra sig om att de genom sin verksamhet inte underblåser våldsamma eller väpnade konflikter utan i stället ökar möjligheterna för fred. Diakonia arbetar för att säkerställa att Sveriges utrikespolitik, särskilt Sveriges vapenhandel, hålls ansvarig för eventuella brott mot mänskliga rättigheter och den humanitära rätten. Av samma anledning arbetar Diakonia för att säkerställa konfliktkänslighet hos civilsamhällets aktörer och stärkt kontroll av näringslivets påverkan på mänskliga rättigheter och den humanitära rätten – särskilt för verksamhet i konfliktdrabbade kontexter.

Humanitära insatser och katastrofriskreducerande arbete

Väpnade konflikter, politiskt kaos och naturkatastrofer ger upphov till humanitära kriser som hotar miljontals människors liv varje år. Vi utnyttjar vår styrka som långsiktig aktör med fokus på mänskliga rättigheter och arbetar tillsammans med  samarbetsorganisationer för att på bästa sätt rädda liv, minska lidande och erbjuda stöd när kriser uppstår. 

Vi arbetar också förebyggande för att stötta samhällen, organisationer och länder att bli mer motståndskraftiga mot kriser. Det kan till exempel handla om smarta jordbruksmetoder i områden som lätt drabbas av torka.
Antalet människor som behöver humanitär hjälp ökar globalt. Väpnade konflikter med stora folkförflyttningar, matbrist och svaga ekonomiska, politiska och sociala institutioner ligger bakom. Dessutom har de väderrelaterade katastroferna ökat till följd av klimatförändringarna.

I en nödsituation är säkerhet, överlevnad och möjlighet att återgå till ett normalt liv det viktigaste för de som drabbas. För att underlätta och skynda på återhämtningsfasen och se till att utvecklingen inte går bakåt är det viktigt att identifiera hur bistånd, återuppbyggnad och utveckling kan samverka.