Diakonia - Människor som förändrar världen
I Burkina Faso har dessa änkor bildat ett kooperativ som har skaffat jord för att kunna odla och försörja sin familjer. Social och ekonomisk rättvisa är ett av Diakonias tematiska områden.

Våra tematiska områden

Diakonia arbetar med sex tematiska områden: mänskliga rättigheter, demokrati, social och ekonomisk rättvisa, jämställdhet, konflikt och rättvisa samt humanitära insatser och katastrofriskreducerande arbete.

Mänskliga rättigheter måste respekteras

Diakonia arbetar för att främja och försvara de universellt erkända mänskliga rättigheterna, så att alla kvinnor och män kan leva ett värdigt liv.

Ett av de mest effektiva sätten att skapa förändring är genom att medvetandegöra människor om deras rättigheter. Människor som lever i fattigdom har många gånger vittnat om hur deras liv har förändrats när de blivit medvetna om sina rättigheter. Det är därför Diakonia alltid sätter rättighetsbärarna i fokus.

Diakonia arbetar i länder med pågående eller nyss avslutade konflikter, med auktoritära regimer och sköra demokratier. I dessa situationer är människorättsförsvarare utsatta för hot och det händer att människor mördas på grund av sin övertygelse. Diakonia arbetar för att skydda dem som arbetar för mänskliga rättigheter, bland annat genom att koppla deras insatser till nationellt och internationellt påverkansarbete.

Verka för demokratisering

Diakonia arbetar för att stärka demokratin i syfte att öka det politiska deltagandet av grupper i samhället som på något sätt diskrimineras. Diakonia ser demokrati och mänskliga rättigheter som ömsesidigt beroende och förstärkande. Diakonia betonar särskilt kvinnors  och ungas roll i demokratiseringsprocesser.

Demokratisering krävs på olika nivåer i samhället. Diakonia fokuserar på att människor i fattigdom ska få sin politiska röst stärkt, och att demokratisering ska utgå från en folklig opinion och rättighetsbärarnas behov. Mycket av Diakonias arbete för demokrati handlar om att förändra redan existerande institutioner för att så att människor kan delta i samhället och politiken på likvärdiga och jämställda villkor. Att arbeta mot patriarkala strukturer, och andra normer och attityder som diskriminerar grupper och individer , är också avgörande för den demokratiska processen. Diakonia arbetar även för att motverka den pågende trenden med minskat utrymme för civila samhällets organisationer i flera länder. (I vissa länder stiftas t ex lagar för att hindra obekväma organisationer att verka fritt.)

Jämställdhet är en nödvändighet

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättighet och möjlighet att forma och påverka sina egna liv och samhällena de lever i. För att vi ska komma dit behöver vi förändra orättvisa könsmaktsrelationer och patriarkala strukturer. Diakonia strävar efter det genom att fokusera på kvinnors politiska deltagande, kvinnors ekonomiska egenmakt, rätten att leva ett liv fritt från våld, rätten att bestämma över sin egen kropp och rätten att få älska den man vill.

Vi vet att det är viktigt att både kvinnor och män tror på och arbetar för de här sakerna om arbetet ska leda till varaktiga förändringar. Vi vet också att det är hbtq- och kvinnorättsorganisationer som driver dessa förändringar framåt på jämställdhetsområdet. Och därför ser vi att en nyckelroll för Diakonia är att vara en sann allierad till just sådana här organisationer.

Social och ekonomisk rättvisa

I en globaliserad värld är det nödvändigt att arbeta på lokal, nationell, regional och internationell nivå för att uppnå ekonomisk och social  rättvisa, samt en rättvisare distribution av världens resurser. Ett första steg  kan vara att öka människors inkomstmöjligheter. När deras inkomster ökar, ökar också deras möjlighet att organisera sig och utkräva sina rättigheter och hålla makthavare ansvariga. Av de människor som lever på mindre än en dollar om dagen, är sjuttio procent kvinnor (enligt FN). Kvinnor förnekas ofta rätten att äga och bruka mark och bostäder, och är därför extra sårbara för ekonomiska orättvisor. Arbetslöshet och fattigdom är faktorer som bidrar till att migrationen i världen feminiseras, liksom till människohandel.

En majoritet av alla som migrerar är i dag kvinnor. Därför fokuserar Diakonia på kvinnor när det gäller att stärka människors ekonomiska rättigheter. Vårt arbete handlar också om att hindra att utvecklingsländer dräneras på deras tillgångar, exempelvis naturresurser, och se till att man inom landet tar tillvara på sina resurser oavsett om det handlar om budgetövervakning, att stoppa kapitalflykt eller genomföra bättre resursfördelning. På så sätt frigörs pengar som kan användas till fattigdomsbekämpning och klimaträttvisa.

Arbetet med konflikt och rättvisa

Diakonia arbetar för att skapa fredliga miljöer där kvinnor och män kan leva sina liv i värdighet. Fred är mer än bara frånvaro av krig eller organiserat våld. Det är en situation där alla former av våld är utrotade och konflikter löses konstruktivt, med fredliga medel.

Temaområdet konflikt och rättvisa handlar inte om vilka konflikter som helst, utan konflikter som är eller riskerar att bli väpnade konflikter. Målet är att stärka vår egen och våra samarbetsorganisationers förmåga att bidra till fredlig konflikthantering på sätt som tar tillvara på människors rättigheter, och att hjälpa till att bygga samhällen som klarar av att hantera konflikter utan att ta till våld. Vi fokuserar på strukturella faktorer som främjar fred, exempelvis juridiska system. Fokus ligger också på människors deltagande i processen.

Diakonia strävar efter att vara och uppfattas som oberoende och opartisk genom att alltid ställa människors behov och rättigheter i första rummet – oberoende av vilken sida av en konflikt de står på. I krig, liksom i fred, gäller mänskliga rättigheter. Internationell humanitär rätt (IHL), även kallad för "krigets lagar", är en samling regler med grundläggande syfte att lindra mänskligt lidande under väpnade konflikter. Diakonia strävar efter att skapa synergieffekter mellan det IHL-program som vi driver i Mellanöstern och andra program som skulle kunna dra nytta av IHL-programmets metoder och erfarenheter.

I riskområden, konfliktområden eller områden där det nyligen varit konflikt, kan privata aktörer antingen bidra till fred eller förvärra rådande konflikt. Diakonia fokuserar sitt arbete runt privata aktörer i konflikt på företagens ansvar vad gäller mänskliga rättigheter och konfliktkänslighet. Även om frivilliga initiativ till ansvarstagande är viktiga anser Diakonia att det måste finnas bindande internationella regler för att försäkra sig om företags ansvar.

Humanitära insatser och katastrofriskreducerande arbete

Väpnade konflikter, politiskt kaos och naturkatastrofer ger upphov till humanitära kriser som hotar miljontals människors liv varje år. Vi utnyttjar vår styrka som långsiktig aktör med fokus på mänskliga rättigheter och arbetar tillsammans med  samarbetsorganisationer för att på bästa sätt rädda liv, minska lidande och erbjuda stöd när kriser uppstår. 

Vi arbetar också förebyggande för att stötta samhällen, organisationer och länder att bli mer motståndskraftiga mot kriser. Det kan till exempel handla om smarta jordbruksmetoder i områden som lätt drabbas av torka.

Antalet människor som behöver humanitär hjälp ökar globalt. Väpnade konflikter med stora folkförflyttningar, matbrist och svaga ekonomiska, politiska och sociala institutioner ligger bakom. Dessutom har de väderrelaterade katastroferna ökat till följd av klimatförändringarna.

I en nödsituation är säkerhet, överlevnad och möjlighet att återgå till ett normalt liv det viktigaste för de som drabbas. För att underlätta och skynda på återhämtningsfasen och se till att utvecklingen inte går bakåt är det viktigt att identifiera hur bistånd, återuppbyggnad och utveckling kan samverka.