Diakonia - Människor som förändrar världen

Förslag mot skatteflykt till FN-mötet i Addis Abeba

I juli håller FN en konferens om Finansiering för Utveckling i Addis Abeba. Diakonia har tagit fram tre prioriteringar för att stoppa det utflöde av pengar från utvecklingsländer som sker i form av kapital- och skatteflykt.

Fokus på tre saker inför FN:s konferens om FfD

Runt 990 miljarder dollar flödar varje år ut ur utvecklingsländer på grund av kapitalflykt, enligt Global Financial Integrity. Merparten består av skatteflykt i den kommersiella sektorn och är pengar som utvecklingsländerna istället skulle kunna använda till bekämpning av fattigdom. FN:s konferens om utvecklingsfinansiering (Finance for Development, FfD) i Etiopiens huvudstad Addis Abeba, utgör ett unikt tillfälle att komma överens om de åtgärder som behövs för att förhindra utflödet av pengar från utvecklingsländer. Inför toppmötet har Diakonia tagit fram tre prioriteringar:

Globalt samarbete kring skattefrågor som inkluderar utvecklingsländerna.
Utvecklingsländer har i flera år fört fram behovet av ett legitimt mellanstatligt organ för att hantera skattefrågor inom ramen för FN, eftersom de inte kan delta på lika villkor i de initiativ som tas av de största ekonomierna inom ramen för G20 och OECD-länderna. Dessa forum har heller inte fokus på utvecklingsländernas prioriterade frågor.

Sverige bör verka för att ett mellanstatligt organ skapas som stärker samarbetet kring skattefrågor och där utvecklingsländer kan delta på lika villkor. Det bör ha i uppdrag att stoppa den globala skatteflykten för att öka utvecklingsländernas egna mobiliseringar av resurser. Organet bör också se över nationella, regionala och globala skattesystem utifrån ett genus- och ett MR-perspektiv. 

Ökad transparens i företagens rapportering.
Flera åtgärder har redan tagits för att öka transparensen i det finansiella systemet och stoppa den globala kapital- och skatteflykten. Men åtgärderna har inte varit tillräckliga och måste få global räckvidd.

Sverige bör verka för en obligatorisk och offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag. Dessutom måste offentliga register över företags verkliga förmånstagare upprättas. Åtgärderna skulle stärka insynen i företagens verksamheter och öka möjligheten att utkräva ansvar av både stater och företag. Afrikanska Unionen har inför FfD-förhandlingarna i Addis Abeba ställt sig bakom dessa åtgärder.

OECD har tagit fram ett förslag om land-för-land rapportering som dock bara omfattar mycket stora företag (med en omsättning över 750 miljoner euro), vilket utesluter 85-90 procent av de multinationella företagen. Förslaget säger heller inte att rapporteringen ska vara offentlig.

Sverige bör anta en nationell handlingsplan som en del av Politik för Global Utveckling (PGU).
Det är positivt att S-MP-regeringen har sagt att de ska prioritera skatte- och kapitalflykt i arbetet på olika nivåer. Sverige bör agera föregångsland och ta fram konkreta åtgärder för att bekämpa den globala kapital- och skatteflykten. Till exempel bör Sverige utreda vilka effekter på fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling som svenska skatteavtal med utvecklingsländer resulterar i.

Läs om resultatet av mötet på CONCORD Sveriges webbplats.