Diakonia - Människor som förändrar världen

Brister i Sveriges politik mot global  skatteflykt

Skatt som en utvecklingsfråga är sedan några år tillbaka en del av Sveriges politik för global utveckling (PGU). Samtidigt visar en ny rapport att Sverige brister i hur den egna politiken påverkar utvecklingsländer.

Bra på stödinsatser – sämre på konsekvensanalyser

Sverige prioriterar stöd till kapacitetsbyggnad på skatteområdet till utvecklingsländer. Men samtidigt pekar rapporten på flera brister vad gäller hur den egna politiken påverkar utvecklingsländer och förutsättningarna för människor om lever i fattigdom. Ett exempel är att Sverige inte gjort konsekvensanalyser av sina skatteavtal med utvecklingsländer, som enligt rapporten är mycket ofördelaktiga för dessa länder.

Godkänt på ett av fem områden

Rapporten ger en blandad bild av Sveriges politik relaterat till företags och individers skatteflykt. Sverige får bara godkänt, grönt, på ett av de fem områden som ligger till grund förbetygsättningen. På tre områden får Sverige rött, det vill säga inte godkänt. På ett område får Sverige gult, det vill säga ett blandat betyg. Områdena som ingår i betygsättningen beskrivs nedan. 

 1. Offentliga register över företagens egentliga förmånstagare
  Att sätta stopp för olika typer av anonyma brevlådeföretag och andra juridiska konstruktioner är en viktig åtgärd eftersom anonymiteten möjliggör skatteflykt och penningtvätt.

  Sverige har beslutat att införa offentliga register över företagens egentliga ägare, så kallade förmånstagare på nationell nivå. En webbplats för denna typ av register har satts upp på Bolagsverket där informationen kommer att vara tillgänglig för allmänheten. Sverige har även gett stöd för offentliga register som del av de pågående förhandlingarna om EU:s penningtvättsdirektiv. För sitt ställningstagande får Sverige grönt betyg.
 2. Offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag
  Att införa offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag skulle innebära att företagen öppet redovisar vilka vinster de gör och vilka skatter de betalar i varje land de är verksamma.

  Sverige har inom EU motsatt sig offentlig land-för land-rapportering för multinationella företag bland annat med hänvisning till att det kan äventyra utbytet av land-för-land-rapporter som redan sker mellan skattemyndigheterna inom OECD-samarbetet (se faktaruta).

  Sverige har enligt Finansdepartementet ännu inte har tagit ställning till EU-kommissionens förslag till land-för-land-rapportering. Sverige ställer sig heller inte bakom EU-kommissionens bedömning att sådan rapportering bör behandlas som en redovisningsfråga, snarare än en skattefråga och vill därför ändra den rättsliga grunden för förslaget. En sådan ändring skulle i praktiken innebära att EU-parlamentet, som röstat för offentlig land-för-land-rapportering, skulle uteslutas från att delta i ett framtida EU-beslut och att beslutet skulle kräva enhällighet bland EU:s medlemmar. Detta kommer med all sannolikhet leda till ett utfall som inte är så ambitiöst vad gäller att säkra öppenhet. Sverige får sammantaget inte godkänt och ett rött betyg för sina ställningstaganden.
 3. Skatteavtal med utvecklingsländer
  Skatteavtal sluts mellan länder för att undvika dubbelbeskattning för företag verksamma i mer än ett land. I praktiken begränsar avtalen utvecklingsländers möjligheter att beskatta multinationella företag och ger företagen skattefördelar.

  Sverige har 42 skattevatal med utvecklingsländer som i snitt minskar källskatten i dessa länder med 3.76 procentenheter. Det är mer än genomsnittet för länderna som granskas. Fyra av skatteavtalen har klassats som "extra restriktiva”.

  Sverige bör utvärdera hur skatteavtalen påverkar utvecklingsländerna för att se om de rimmar med målsättningarna PGU om att all politik ska utgå från ett fattigdoms- och rättighetsperspektiv. Inga konsekvensanalyser har ännu gjorts och på frågan om det finns planer på att se över skatteavtalen svarar Finansdepartementet att Sverige inte ger information om planerade förhandlingar av skatteavtal. Sverige ges rött betyg i granskningen.
 4. Skadlig skattepraxis
  Paradise Papers och andra globala skatteflyktsskandaler har avslöjat hur företag och individer utnyttjar kryphål i lagen för aggressiv skatteplanering. Det sker exempelvis genom brevlådeföretag i skatteparadis och lågskatteområden dit vinster flyttas för att minimera skatten. Dessa typer av skadliga upplägg bör avskaffas och ett mer öppet och tydligt system för beskattning av multinationella företag behövs.

  Sverige är inte känt som ett land med skadlig skattepraxis, men kommanditbolag gör det möjligt för exempelvis utländska medborgare att sätta upp företag utan tillstånd, vilket innebär att de kan användas för penningtvätt. Sverige får gult betyg på området skadlig skattepraxis.
 5. Globala lösningar och utvecklingsländers deltagande
  Åtgärder för att bekämpa den globala skatteflykten har framförallt förts i instanser där utvecklingsländer haft en begränsad möjlighet att delta i utformandet av agendan. Utvecklingsländer och civilsamhällesorganisationer har därför vid flera tillfällen framfört behovet av ett mellanstatligt organ inom ramen för FN där alla länder kan delta på lika villkor. 

  Sverige stödjer inte ett mellanstatligt organ utan understryker istället vikten av att ge utvecklingsländer möjligheter att delta i det så kallade BEPS-projektet, samt i det ”globala forumet för transparens och utbyte av information i skattefrågor”. Men båda dessa är framtagna inom ramen för OECD, de rika ländernas klubb, som uteslöt över hundra utvecklingsländer från att delta när när åtgärderna förhandlades fram. Flera av de frågor som är av prioritet för utvecklingsländerna på skatteområdet ingår heller inte i OECD:s åtgärdsprogram. Sverige får rött betyg för sitt ställningstagande.
 • Rapport: Brister i europeiska länders skatteflyktspolitik

  Det finns stora brister i europeiska länders politik för att bekämpa skatteflykt. Tvärtom är politiken ofta en del av problemet. Det visar en ny rapport från Eurodad som granskar arton europeiska länders...
 • Rekommendationer till Sveriges regering

  En ny rapport från Eurodad visar att Sveriges politik för att motverka den globala skatteflykten brister. Inga konsekvensanalyser har gjorts av hur den egna politiken påverkar utvecklingsländer och...