Diakonia - Människor som förändrar världen
Varje år försvinner sammantaget mer pengar ut ur utvecklingsländer genom skatteflykt än vad de får i bistånd. Pengar som kan hjälpa människor ur fattigdom om de används rätt. Foto: Anna Hugosson

Global skatteflykt - ett hinder för utveckling

Skatteflykt är ett hinder för utveckling över hela världen men den drabbar människor som lever i fattigdom hårdast. För att nå målen i Agenda 2030 de globala målen för hållbar utveckling ska kunna nås måste skatteflykten stoppas och pengarna investeras i en långsiktigt hållbar utveckling som främjar jämställdhet.

Människor i fattigdom drabbas hårdast 

Regeringar runtom i världen förlorar sammantaget över 500 miljarder dollar i skatteintäkter varje år på grund av företags aggressiva skatteplanering, enligt Tax Justice Network. Ovanpå det så sker ett utflöde av kapital genom företags och individers olagliga skatteflykt. Ofta råder en gråzon mellan vad som är lagligt eller inte. Skatteflykt möjliggörs av slutna skatteparadis.

Vi är alla förlorare när skattemedel försvinner, men människor som lever i fattigdom och framförallt kvinnor och flickor är de som drabbas hårdast. Det handlar om stora summor pengar som skulle kunna investeras i exempelvis sjukvård och utbildning.

Åtgärder inte tillräckliga

Att bekämpa skatteflykt ingår i flera internationella överenskommelser men politiska lösningar saknar ofta ett rättighetsperspektiv. Utvecklingsländer har inte heller samma möjlighet att delta i beslutsfattande. Åtgärder krävs på flera nivåer samtidigt. Utvecklingsländer behöver bygga upp fungerande skattesystem men det krävs också reformer av det internationella finansiella systemet som idag faktiskt möjliggör skatteflykt.

Diakonias arbete

Diakonia arbetar för en politik och initiativ som motverkar skatteflykt. Vi uppvaktar beslutsfattare och för fram våra förslag i media. Vi ger också stöd till våra samarbetsorganisationer runtom i världen för att de ska kunna utkräva ansvar av regeringar och företag.

Våra förslag på åtgärder

  • Regler för ökad öppenhet i multinationella företags rapportering: Företag bör öppet redovisa sina vinster och skatter i varje land de är verksamma. Det ger insyn i om de betalar sin skatt och ger människor möjlighet till ansvarsutkrävande av beslutsfattare och företag.
  • Rika länder måste ta ansvar för sin politik: Rika länder däribland Sverige bör analysera effekterna av den egna skattepolitiken på utvecklingsländer. Det handlar bla om att se till att skatteavtal inte får en negativ påverkan på fattigdomsbekämpning och att avskaffa skatteparadis.
  • Ökat inflytande för utvecklingsländer i beslutsfattande: Utvecklingsländer måste ges möjlighet att delta på lika villkor i diskussioner om skattesamarbete och åtgärder mot skatteflykt.
  • Öka skatteinkomsterna för välfärd och jämställdhet: Utvecklingsländer behöver bygga kapacitet för att öka sina skatteintäkter och kunna investera i välfärdssystem som bidrar till att främja kvinnors rättigheter. Här kan länder som Sverige ge stöd.