Diakonia - Människor som förändrar världen
Varje år försvinner sammantaget mer pengar ut ur utvecklingsländer genom skatteflykt än vad de får i bistånd. Pengar som kan rädda liv om de används rätt.

Stoppa skatteflykt från fattiga länder

Varje år försvinner sammantaget mer pengar ut ur utvecklingsländer genom skatteflykt än vad de får i bistånd. Pengar som kan rädda liv om de används rätt. Istället hamnar pengarna ofta på banker i den rika delen av världen eller i slutna skatteparadis.

Utvecklingsländer har ett stort underskott av pengar som krävs för att nå FN:s millenniemål och andra utvecklingsmål. Samtidigt flödar hundratals miljarder dollar per år ut ur utvecklingsländer, både på laglig och olaglig väg. Det är pengar som skulle kunna användas för att bekämpa fattigdomen.

Skatteflykten underlättas av bristande insyn i företagens verksamheter och av den sekretess skatteparadisen erbjuder. Företag undviker att betala skatt genom både laglig skatteplanering och illegal skatteflykt.

Lagstiftning behövs 

Diakonia vill att beslutsfattare att lagstifta om:

  1. Land-för-land-rapportering för multinationella företag: Stora företag bör redovisa vinster, skatter, kostnader etc. i varje land de har verksamhet i. Idag behöver företagen bara göra en sammanslagen global koncernredovisning. Detta gör det svårt att se om företagen betalar den skatt de bör i utvecklingsländer.
  2. Offentliga register över företags ägare: Länder bör upprätta offentliga register över vem som äger och är företagens förmånstagare, dvs vem som kammar hem vinsten. Idag kan individer och företag som ägnar sig åt skatteflykt gömma sig tex bakom anonyma skalbolag.

Miljarder i uteblivna intäkter

Det är mycket svårt att beräkna skatteflykt eftersom det sker i det dolda. Det finns bara uppskattningar och olika beräkningsmetoder skiljer sig åt. Nedan listar vi olika beräkningar som använder sig av olika metoder och visar på olika resultat.

Enligt uträkningar från Global Financial Integrity så förlorade utvecklingsländer 946,7 miljarder USD år 2011 på grund av så kallad olovlig kapitalflykt, en ökning på 13,7 procent jämfört med 2010. Det motsvarar ca tio gånger mer än vad utvecklingsländerna (de 150 länder som underlaget bygger på) fick i bistånd samma år. Kapitalflykt är ett samlat begrepp för pengar som försvinner på grund av företags skatteflykt, korruption eller kriminalitet. Mer än hälften av kapitalflykten består av företags skatteflykt i samband med handel. 

Enligt uträkningar från Christian Aid beräknas utvecklingsländer förlora mer än 160 miljarder dollar i uteblivna skatteintäkter varje år på grund av falska fakturor och så kallad manipulerad prissättning, det vill säga att varor och tjänster inom en företagskoncern säljs till konstgjort höga eller låga priser för att minimera skatt.

Enligt Global Financial Integrity (GFI) har utvecklingsländerna förlorat nästan sex tusen miljarder dollar mellan åren 2002-2011 på grund av kapitalflykt. Utflödet ökade i snitt med ca 10 procent per år, och var större än tillväxten mätt i BNP. De största flödena sker från de rikare utvecklingsländerna, men fattiga länder drabbas hårdast. Som andel av BNP så förlorade Afrika söder om Sahara mest i kapitalflykt.