Diakonia - Människor som förändrar världen
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, när EU:s Konkurrenskraftsråd sammanträdde i november 2019. Foto: EU

Öppen redovisning av vinster och skatter motverkar skatteflykt

När EU:s Konkurrenskraftsråd sammanträder nästa vecka diskuterar EU:s medlemsländer förslaget om så kallad offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag. Åtgärden är viktig för att motverka skatteflykt, men har mött motstånd från bland annat Sverige.

2019-11-18

Den 28-29 november sammanträder EU:s Konkurrenskraftsråd.  Då kommer EU:s medlemsländer då att diskutera förslaget om att multinationella företag offentligt ska rapportera vilka vinster de gör och vilka skatter de betalar i varje land de är verksamma, så kallad ”offentlig land-för-land rapportering för multinationella företag”. 

Mer transparens motverkar skatteflykt

Offentlig land-för-land rapportering för multinationella företag är en viktig åtgärd för att motverka aggressiv skatteplanering och skatteflykt, och är något som Diakonia och våra samarbetspartner har arbetat för i flera år. Det handlar om att företagen öppet ska rapportera vilka vinster de gör och hur mycket skatt de betalar i varje land de är verksamma. Offentlig rapportering gör det möjligt för människor att se om multinationella företag betalar sin del av skatten och annars utkräva ansvar, särskilt i länder där skattelagstiftning brister eller resurser saknas för att säkra att den följs. 

Det handlar inte om att avslöja företagshemligheter. Den här typen av öppenhet är inte ett problem för företag som inte har något att dölja. Flera företag har därför på eget initiativ sagt att de kommer bli mer transparenta i sin rapportering. I december lanserar Global Reporting Initiative (GRI) nya globala standards på skatteområdet för företag att följa som förespråkar offentlig rapportering.

Långdragen EU-process

EU-kommissionen presenterade ett förslag redan i april 2016 om att medlemsländerna bör införa gemensamma regler för offentlig redovisning. Parlamentet antog i juli 2017  ett eget förslag som var ännu mer långtgående än kommissionens. Men processen har stått stilla i EU eftersom medlemsländerna inte är eniga. Så sent som i mars beklagade parlamentet  bristen på framsteg och uppmanade medlemsländerna att enas så att förhandlingarna mellan parlamentet, rådet och kommissionen kan inledas.

Sverige blockerar

Sverige tillhör ett av de länder som blockerat förslaget om offentlig land-för-land-rapportering. Bland annat ifrågasätter Sverige den juridiska basen för förslaget och anser att det räcker med det icke-offentliga informationsutbyte som sker mellan skattemyndigheter inom OECD-samarbetet.

Samtidigt finns visst stöd för förslaget i riksdagen. Fem av åtta riksdagspartier – C, Kd, L, Mp och V   svarade i Diakonias partiledarenkät inför valet 2018 att de ”kommer arbeta för gemensamma regler inom EU för offentlig land-för-land-rapportering för att motverka skatteflykt och öka allmänhetens insyn”.

Inför mötet i Konkurrensrådet har Diakonia tillsammans med Eurodad skickat ett brev till Finansminister Magdalena Andersson som uppmanar Sveriges regering att stödja förslaget om offentlig land-för-landrapportering, med syfte att motverka den globala skatteflykten.