Diakonia - Människor som förändrar världen
“Tillsammans är vi starkare och kan göra ett bättre jobb”, säger Julissa Marisol Corea och Griselda Lopez, två unga kvinnor i Honduras som fått stöd i att utveckla en affärsplan för sin idé att tillverka hängmattor av bomullsrester från textilfabrikerna i området.

Så mäter vi resultaten av biståndet

För att veta att varje krona gör nytta måste vi planera och mäta våra insatser. De processer som Diakonia stödjer pågår ofta under många år och med många olika aktörer.

Sex teman utgör grunden

I fokus för Diakonias arbete med att förändra världen står alltid den enskilda människans rätt till ett värdigt liv. Diakonia arbetar med sex olika teman: mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, social och ekonomisk rättvisa, konflikt och rättvisa samt humanitära insatser och katastrofriskreducerande arbete. Diakonia arbetar också med kapacitetsutveckling av civila samhället. Diakonias policy är vårt övergripande styrinstrument.

Landprogram med flera projekt

Diakonias biståndsinsatser är uppdelade i landprogram med övergripande målsättningar för arbetet inom ett land. Inom landprogrammet finns projekt som medverkar till måluppfyllelsen. Projekten genomförs av våra samarbetsorganisationer. De arbetar direkt med den fattiga lokalbefolkningen och deras organisationer, det vill säga de människor som vill förändra sina livsvillkor.

Bred omvärldsanalys kartlägger problemområden

Med utgångspunkt i Diakonias policy görs för varje land en noggrann omvärldsanalys. För att få en så bred och tydlig bild som möjligt av situationen i landet ber vi olika aktörer i samhället att bidra till analysen.

Ur analysen lyfter vi sedan ut och fördjupar de problemområden som bedöms som strategiska och särskilt viktiga. Kriterier för urvalet är bland annat:

Behov

Komparativa fördelar för det civila samhället

Politisk-strukturell betydelse

Diakonias och partners erfarenheter och kompetens

Följ hela processen genom ett exempel från området "Demokratisering"

För att förtydliga hur Diakonia mäter resultat har vi skapat ett exempel på ett landprograms arbete med Diakonias policytema demokratisering:

Exempel 1 - Problemområden: För att stärka demokratin i ett land skulle problemområden utifrån omvärldsanalysen kunna vara:

Politiken på lokal och nationell nivå styrs i hög grad av särintressen och tar inte hänsyn till de människor som lever i fattigdom, deras behov och vilja.

Politiker och tjänstemän på kommunal nivå är oerfarna och okunniga i hur och varför det folkliga deltagandet bör stärkas i kommunen.

Människor som lever i fattigdom saknar kunskap om vilka rättigheter lagen ger dem för att utöva inflytande över politiken på lokal och nationell nivå.

Människor som lever i fattigdom saknar kunskap om vilka rättigheter staten är skyldig att uppfylla (till exempel rätt till utbildning och hälsa), liksom verktyg för att utöva dem.

Målsättningar formuleras

Utifrån Diakonias omvärldsanalys och de problemområden som identifierats formuleras en eller flera målsättningar och strategier som löser, eller bidrar till att lösa, problemen. Dessa begränsas till ett fåtal, för att Diakonia ska kunna följa upp och mäta dem på ett rimligt sätt.

Målsättningen ska uppnås under programperioden, som ofta är tre år.

Exempel 2 - Målsättning: Det förväntade resultatet inom ett landprograms tema för ”demokratisering” skulle kunna vara:

”Människor som lever i fattigdom har via sina organisationer lyckats utöva inflytande på politiken på lokal och nationell nivå.”

Olika typer av indikatorer fyller olika funktioner

Målsättningen bryts ned i så kallade indikatorer: delmål och mätbara förändringar. Genom dem kan vi följa framsteg och eventuella bakslag.

För att kunna mäta och följa upp delar vi upp indikatorerna i tre olika typer.

Fokus i uppföljning av biståndet har under många år framför allt legat på aktivitetsindikatorer, eftersom dessa tydligt visar vad pengarna använts till.

Aktiviteterna säger dock inte tillräckligt om resultatet. Därför arbetar Diakonia sedan några år tillbaka även med resultatindikatorer.

Effektindikatorerna mäter förändringar som bedöms vara beständiga om projektet avslutas vid tidpunkten för mätningen.

Uppföljning av planerade aktiviteter genomförs med fokus på att följa upp indikatorerna. Vi avläser all information om och kring projekten utifrån dessa indikatorer. Samtidigt har vi en öppenhet inför möjligheten att det kan finnas andra viktiga resultat och effekter som vi inte förutsett då projektet planerades.

Exempel 3 - Indikatorer: Vi fortsätter med vårt exempel:

Aktivitetsindikatorer

Målgruppen har genomgått utbildning i samhällsanalys

Målgruppen har genomgått utbildning om vilka rättigheter de har och vilka skyldigheter staten har

Målgruppen har genomgått utbildning om lagar och regelverk som styr möjligheten till politiskt deltagande

Målgruppen har genomgått utbildning i organisering

Målgruppen har genomgått utbildning i påverkansstrategier

Målgruppens organisationer har erhållit tekniskt stöd och rådgivning för att utöva påverkansarbete.

Kommunala politiker och tjänstemän har genomgått utbildning om betydelsen och potentialen av folkligt deltagande

Resultatindikatorer

Dessa syftar till att fånga upp initiativ som deltagarna i till exempel utbildningar har tagit som konsekvens av dessa, alltså på vilket sätt deltagarna i utbildningarna använt sina nya kunskaper och förmågor:

För Diakonia är detta ett sätt att mäta om insatsen bidrog till att stimulera och möjliggöra deltagarnas egna initiativ att söka förändring och kräva sina rättigheter. Resultatet är ett stärkt civilt samhälle som jobbar för en fördjupad demokrati.

Redogörelse av nybildade organisationer/kommittéer/etc.

Redogörelse av redan befintliga organisationer som har utvecklats/formaliserats/växt/etc.

Redogörelse av förslag/agendor som målgruppens organisationer har tagit fram

Redogörelse av vilka påverkansinsatser som organisationerna har genomfört med sin agenda

Redogörelse av beslut som har tagits av stat och kommun med hänsyn till organisationernas förslag

Effektindikatorer

Redogörelse för antal konsoliderade organisationer (som klarar att mobilisera och utöva påtryckningar utan tekniskt stöd)

Redogörelse av permanenta förändringar i offentlig lagstiftning, regelverk eller praxis som konsekvens av organisationernas påverkansarbete

Hur redovisas ekonomin?

På samma sätt som vi kontrollerar effekten av våra insatser finns det ett strikt kontrollsystem och regelverk för hur biståndspengar hanteras. 

Större rapportering med jämna mellanrum

I våra årsrapporter och framför allt i de större slutrapporter som görs till Sida sammanställer vi information om resultat från alla projekt med korta redogörelser över konkreta framsteg som har åstadkommits. För att försäkra oss om riktigheten i resultaten vi redovisar låter vi också göra externt utförda utvärderingar.

Viktigt att justera i takt med att verkligheten förändras

Vi följer våra partner genom programperiodens händelseutveckling. Eftersom verkligheten, både inom själva programmen och utanför dem, hela tiden förändras gör vi vid behov förändringar. Ett exempel på en ändrad förutsättning kan vara ett politiskt maktskifte som påverkar programmet på något sätt.

Uppföljningsarbetet utgör också ett lärande utifrån vilket vi hela tiden försöker förbättra våra analyser, strategier och metoder. Detta gör vi i tätt samarbete med våra partner och ibland också med externa konsulter.