Diakonia - Människor som förändrar världen
Det är här Mama Samaké. Hon är lärare i Dialakoruba i Mali, men också sekreterare i en medborgarplattform i kommunen. "Vi i plattformen informerar invånarna om besluten i kommunen och förmedlar deras åsikter till kommunfullmäktige."

Så arbetar vi med kvalitetssäkring

Diakonia har ett omfattande kvalitetssäkringsarbete på alla nivåer i vår verksamhet. Vi har dels interna regler och riktlinjer, dels styrs vi av externa regler och krav. Här ger vi några exempel på hur vårt arbete med kvalitetssäkring ser ut.

Medlem i HAP och CHS

Diakonia är sedan 2009 medlem i organisationen Humanitarian Accountability Partnership (HAP), vilket innebär att vi följer en internationellt erkänd standard för hur biståndsorganisationer ska arbeta i främst katastrofsituationer men även inom ramen för det långsiktiga utvecklingssamarbetet. Under 2015 sammanfördes HAP med Core Humanitarian Standard (CHS) Alliance och sedan dess har Diakonia varit medlem i CHS Alliance, vilket utgör en av de största och mest inflytelserika nätverk av organisationer som arbetar för att förbättra den humanitära och utvecklingsarbete genom tillämpning av standarder.

Diakonia lagt ner ett gediget arbete på ansvar och kvalitetet inom ramen för HAP-standarden och är sedan 2014 HAP-certifierad.

Diakonias arbete mot korruption

Diakonia har sex huvudstrategier för att bekämpa korruption. Dessa är:

Långsiktigt stöd till civila samhällets arbete för demokrati och medborgarskap

Transparens och ansvarsutkrävande inom det civila samhället

Strategier för att bemöta globala problem med korruption, förskingring och dränering av resurser för fattigdomsbekämpning

Samverkan mellan olika aktörer som verkar för transparens och ansvarsutkrävande

En samstämmig svensk politik måste omfatta alla politikområden

Regler för ansvarsfull utlåning

Arbetet såväl inom vår egen verksamhet som hos samarbetsorganisationer och i de länder där vi verkar. Dessutom arbetar vi på global nivå för en politik och ekonomi som gynnar fattiga.

Interna handböcker

Diakonia har tre olika handböcker som används i hela vår organisation:

I vår PME-handbok (PME står för ”Planning, Monitoring and Evaluation”) har vi samlat Diakonias erfarenheter, rutiner och regler för hur vi planerar, övervakar och utvärderar våra biståndsprojekt och program.

Diakonia har också en personalhandbok som reglerar till exempel rekrytering, anställningsvillkor och arbetsmiljöfrågor. Denna handbok innehåller också en uppförandekod (code of conduct) för Diakonias personal.

Våra administrativa rutiner samlas i en administrativ handbok. Denna reglerar hur vi arbetar med budgetering, revision, hur vi gör upphandlingar och vad och hur vi arkiverar etc.

Kvalitetssäkring i insamlings- och finansieringsarbete

Vårt insamlingsarbete i Sverige regleras också av interna riktlinjer. Diakonia är dessutom medlem i SFI - Svensk insamlingskontroll och FRII - Frivilligorganisationernas insamlingsråd.

I arbetet med att söka medel för vår verksamhet hos större internationella finansiärer har vi interna riktlinjer samt ett tätt samarbete med organisationer som Act Alliance EU och CONCORD.

Kvalitetssäkring av bistånd på global nivå

Diakonia anser också att biståndet på global nivå bättre måste överensstämma med fattiga länders egna strategier för att bekämpa fattigdomen.

Både mottagar- och givarländer har ansvar för att biståndets kvalitet är god och att pengar från givare används till det de är avsedda för.

Deltar i utformingen

I alla länder där vi är verksamma ger vi stöd till lokala och regionala organisationer så att de kan delta i utformningen av sina länders strategier för att utrota fattigdomen.

I Sverige arbetar vi med information för att öka människors kunskap om hur biståndet kan bli bättre och för att olika myndigheter och institutioner ska samverka så att fattiga länder får ett bättre stöd än idag.

Viktiga styrdokument

NamnStorlekFiltypLadda ner
Child Safeguarding policy 1647 KB PDF