Diakonia - Människor som förändrar världen

Sri Lanka

Diakonia och våra samarbetsorganisationer arbetar för en hållbar förändring i Sri Lanka. Det gör vi genom att främja en helhetssyn som inbegriper jämställdhet, konfliktkänslighet och ett fokus på miljön – inte minst klimatförändringar.

Sri Lanka är en demokrati med över 21 miljoner invånare. Mellan 1983 och 2009 rådde inbördeskrig mellan regeringen och de Tamilska tigrarna. Ett stort antal civila dödades i stridigheterna eller tvingades fly och anklagelser om övergrepp förekommer fortfarande från båda sidor.

I början av 2015 hölls allmänna val i Sri Lanka och en ny president och en samarbetsregering valdes. Den nya regeringens ambition har varit att lägga fram en ny konstitution som är både demokratisk och inkluderande – oavsett kön, religion eller etnicitet.

Hopp om ökat utrymme för civilsamhället

När inbördeskriget tog slut 2009 inriktade Sri Lankas regering sig på att utveckla ekonomin och infrastrukturen i landet, vilket har gjort det möjligt för Sri Lanka att erhålla status som ett medelinkomstland. Men fortfarande råder ett akut behov av försoningsarbete och ansvarsutkrävande för att landet ska kunna gå vidare. Än i dag har grundorsakerna till inbördeskriget inte blivit bearbetade och många konflikter kvarstår. Med den nya regeringen på plats finns det hopp om att landet kan gå mot försoning och fred och att utrymmet för civilsamhället och politiska rättigheter ökar. Civilsamhället måste dock gå samman och organisera sig för att en hållbar fred och försoning ska bli möjlig. 

Låg kvinnorepresentaion

Trots att Sri Lanka har haft världens första kvinnliga premiärminister (1960), visar statistik att kvinnorepresentationen i folkvalda organ är den lägsta bland alla sydasiatiska länder. Sri Lanka är det enda landet i Sydasien som saknar kvotering av kvinnor på lokal regeringsnivå. Diakonia arbetar för att en könskvotering ska skrivas in i den nya grundlagen.

Våld mot kvinnor är också ett allvarligt problem i Sri Lanka där minst 60 procent av de lankesiska kvinnorna har blivit utsatta för våld i hemmet.

Diakonia arbetar med en helhetssyn

Diakonia och våra samarbetsorganisationer arbetar för en hållbar förändring i Sri Lanka. Det gör vi genom att främja en helhetssyn som inbegriper jämställdhet, konfliktkänslighet och fokus på miljön – inte minst klimatförändringar. Vårt huvudmål är att stärka det civila samhället genom nätverkande, genom att skapa synergieffekter och stärka marginaliserade människor så att de kan utkräva sina rättigheter. Våra tematiska områden är social och ekonomisk rättvisa, demokrati, jämställdhet, fredsbyggande och klimatförändringar.

Sri Lanka är utsatt när det gäller naturkatastrofer såsom översvämningar, jordskred, cykloner, tsunamis och torka. Förebyggande arbete inför katastrofer är en del av Diakonias pågående arbete och vi kan också erbjuda humanitärt stöd i katastrofsituationer.

Läs mer om Diakonias arbete i Sri Lanka