Diakonia - Människor som förändrar världen
I Diakonias huvudstrategi för att bekämpa korruption ingår begreppet långsiktighet. I Somalia har Diakonia arbetat under många år, trots den mycket svåra situationen som råder i landet. Foto: Jouzas Cernius

Arbetet mot korruption

Här sammanfattar vi Diakonias sex huvudstrategier för att bekämpa korruption. Arbetet sker både inom vår egen verksamhet, hos våra samarbetsorganisationer samt i de länder där vi verkar. Dessutom arbetar vi globalt för en politik och ekonomi som gynnar de fattiga.

Långsiktigt stöd till civila samhällets arbete för demokrati och medborgarskap: Diakonia ger ett långsiktigt stöd till organisationer i det civila samhället som arbetar för ett starkt och aktivt medborgarskap, där människor har kunskaper om rättigheter och skyldigheter samt rätt och möjlighet till organisering, deltagande, inflytande och ansvarsutkrävande. Det är särskilt angeläget att verka för diskriminerade gruppers rätt och möjlighet att delta. Transparens och tillgång till information är en förutsättning för arbetet.

Transparens och ansvarsutkrävande inom det civila samhället: Organisationer som granskar makthavare måste vara trovärdiga. Arbetet med uppförandekoder är ett viktigt instrument för att säkerställa att organisationer verkar för de fattigas perspektiv och att de lever upp till ett rättighetsperspektiv. Diakonia har tydliga avtal med våra samarbetsorganisationer och arbetar kontinuerligt med organisationernas institutionella kapacitet. I händelse av misskötsel eller förskingring finns tydliga riktlinjer för hur vi ska agera.

Strategier för att bemöta globala problem med korruption, förskingring och dränering av resurser för fattigdomsbekämpning: Många frågor kring korruption kan inte lösas inom ramen för den nationella politiken i fattiga länder. I korruptionsdebatten finns det alltför sällan en diskussion om hur och varför korruption uppstår. Eftersom många fattiga länder har bristande kapacitet i sin förvaltning liksom svaga rättssystem har det civila samhället en viktig roll i att granska de investeringar som görs. Ökad transparens och ökade inhemska inkomster, genom förbättrade finansiella globala och nationella regler, är ett bidrag till anti-korruption och en hållbar utveckling.

Samverkan mellan olika aktörer som verkar för transparens och ansvarsutkrävande: Effektiv korruptionsbekämpning kan endast komma till stånd om det sker en effektiv samordning mellan olika aktörer. Sverige har en särställning vad gäller transparens och möjligheter till ansvarskrävande och skulle därmed kunna spela en unik roll i detta sammanhang.

En samstämmig svensk politik måste omfatta alla politikområden: Korruptions- och förskingringsåtgärder måste gälla alla politikområden. Detta gäller inte minst i fråga om vapenaffärer där den svenska staten på olika sätt främjar svensk export via ambassader, exportkreditgarantier från EKN och lån från Svensk Exportkredit. En trovärdig svensk antikorruptionspolitik måste vara koherent.

Regler för ansvarfull utlåning: Dagens regelverk för hur långivning till fattiga länder ska utformas innefattar en hel del brister. Fokus inom nuvarande internationella ramverk för långivning har framförallt legat på att undvika nya ohållbara skulder i utvecklingsländer, medan utvecklingseffekter så som demokratiutveckling, fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter inte beaktats i samma utsträckning. Även om förbättringar skett i regelverk för att åstadkomma en ansvarsfull utlåning kan ytterligare åtgärder vidtas för att säkerställa att svenska exportkreditgarantier sker i enlighet med PGU:s målsättningar om att främja mänskliga rättigheter, transparens och demokratiutveckling.

Arbetet mot korruption inom Diakonias egen verksamhet

Diakonia utreder alltid misstankar om korruption och har tydliga rutiner för detta. I de fall då det finns misstanke om brott gör vi polisanmälan. Det finns också flera olika kanaler för den som vill anmäla misstänkt korruption, till exempel via vår mekanism för klagomål

Läs mer