Diakonia - Människor som förändrar världen
Illustration av Ulf Frödin.

Export på schyssta villkor

Staten stödjer svenska företags exportaffärer. Men ska det verkligen ske på bekostnad av de mänskliga rättigheterna?

2003 enades svensk riksdag kring en Politik för Global Utveckling (PGU). Beslutet innebär att alla politikområden, inklusive handel, ska främja de mänskliga rättigheterna och utgå ifrån fattiga människors behov och perspektiv. Tanken med PGU är lika enkel som den är viktig. Nämligen att undvika att Sverige å ena sidan, via bistånd och diplomati, arbetar med fattigdomsbekämpning och respekten för mänskliga rättigheter, medan man å andra sidan undergräver dessa satsningar genom till exempel vapenexport, exportfrämjande och statliga lån som inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter.

Export viktig

Svensk export är viktig för Sveriges välstånd. Men statligt stöd för kommersiella satsningar i andra länder får aldrig ske på bekostnad av mänskliga rättigheter. I dag saknas insyn i de institutioner som stödjer svensk export. Det går helt enkelt inte att kontrollera om de mänskliga rättig-heterna respekteras.

En av de institutioner som stödjer svensk export är Exportkreditnämnden,
EKN. Bara under 2012 garanterade EKN affärer till ett värde av 49 miljarder kronor i 123 länder.

Stora brister

Diakonia och Amnesty har i flera rapporter pekat på tydliga brister hos exportkreditorganen när det gäller riktlinjer och praktiskt genomförande av politiken. Vi konstaterade dessutom att FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter inte är styrande för svenska statens exportfrämjande.

Vad vill Diakonia?

Diakonia vill att exportkreditorganen utvecklar sina regelverk, så att varje enskild affär kan utvärderas mot PGU. Vi vill också radikalt öka insynen i den exportfrämjande verksamheten.