Diakonia - Människor som förändrar världen
Gå tillbaka

Vad är bistånd?

Pengar som används på ett bra sätt gör det möjligt för fler människor att ta sig ur fattigdom och få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Bistånd innebär att rikare länder delar med sig till fattigare, och det är en viktig pusselbit för att minska fattigdomen och orättvisorna i världen.

Rika länder har lovat att ge minst 0,7 procent av sin BNI (bruttonationalinkomst) i bistånd till utvecklingsländer. Sverige ger 1 procent.

Riksdagen beslutade redan på 60-talet att Sverige skulle ge 1 procent i bistånd och det målet uppnåddes på 70-talet. Under några år på 90-talet minskade biståndet men sedan 2006 ligger det återigen 1 procent av BNI.

Det är självklart väldigt viktigt att biståndet också görs på rätt sätt och har hög kvalitet, därför finns det internationella principer som handlar om biståndets kvalitet. En avgörande princip är att biståndet styrs av mottagarnas behov och att människorna som berörs är med och utformar projekten. Det kan till exempel göras genom samarbeten med lokala organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter och miljö.

Olika sorters bistånd

När en katastrof sker är fokus att rädda liv. Det görs med humanitärt bistånd, som består av nödhjälp av olika slag.
Det långsiktiga biståndet som handlar om att skapa hållbara förbättringar i samhället kallas utvecklingssamarbete.

Olika sorters bistånd hänger samman och påverkar varandra. Om människors levnadsstandard höjs är de mindre sårbara vid kriser av olika slag, och i bästa fall kan mänskligt lidande hindras. Att förebygga risker kan rädda många liv den dag extremväder eller andra svårigheter slår till.

Bistånd kan ges från ett land till ett annat, men ges även via internationella organ som FN och EU eller via ideella organisationer. Organisationer som Diakonia får ofta in sina pengar både från det statliga biståndet och från privatpersoner, företag och stiftelser som skänker direkt till Diakonia.  

Sveriges bistånd

Målet för Sveriges arbete med internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Vill du bidra med mer än 1 procent?

Skänk en gåva till Diakonia och hjälp människor att ta sig ur fattigdom och förtryck!

När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Diakonia. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas.