Diakonia - Människor som förändrar världen
I Burkina Faso stöder Diakonia organisationen ESOP-Léo. ESOP-Léo har hittat nya jordbrukstekniker som kan hantera klimatförändringarna i Burkina Faso. Foto: Ollivier Girard

Rapporter och utvärderingar

På Diakonia anstränger vi oss hårt för att säkra kvaliteten på vårt biståndsarbete. Det gör vi bland annat genom våra rapporter och utvärderingar.

Rapporter till finansiärer

Diakonias arbete finansieras till stor del av avtal med myndigheter, som exempelvis Sida, och avtal med företag, som exempelvis PostkodLotteriet. En självklar del för att Diakonias finansiärer ska fortsätta att stödja vårt arbete är att vi genom rapporter och analyser visar att pengarna har nått fram och gett resultat.

Tillsammans med Diakonias årsredovisning ger rapporterna finansiärerna en mer omfattande bild av vår verksamhet. Vi strävar efter att vara transparenta och ge finansiärer och andra insyn i hur Diakonia använder sina medel.

Utvärderingar

Diakonia genomför varje år utvärderingar av biståndsarbete. Resultatet av utvärderingarna ger en fingervisning om hur vårt arbete ska fortgå, om det behöver förändras eller bör fortsätta på samma sätt. 

De flesta dokumenten är på engelska eftersom vi vill att till exempel våra samarbetsorganisationer ska kunna ta del av innehållet. Du hittar aktuella utvärderingar på respektive lands sida