Diakonia - Människor som förändrar världen
Det är bland annat med PostkodLotteriets stöd vi driver kampanjen "Stoppa vapenexport" Det är bland annat med stöd från PostkodLotteriet som Diakonia driver kampanjen "stoppa svensk vapenexport"

Diakoniaprojekt med stöd av PostkodLotteriet

Här kan du läsa korta sammanfattningar av de projekt som Diakonia ger stöd till med hjälp av pengar från Svenska PostkodLotteriet:

CENIDH i Nicaragua: Främjar och försvarar ursprungsbefolkningens rättigheter

I Nicaragua är narkotikakartellerna och den organiserade brottsligheten otryggt närvarande. Arbetslösheten är hög och privata investeringar hotar ursprungsbefolkningens kollektiva rättigheter med storskaliga projekt och exploateringstillstånd. Lokala organisationer rådfrågas inte i frågor som rör deras rättigheter till sin jord, mark och naturtillgångar och mänskliga rättigheter respekteras inte.

Cenidh har utvecklat en strategi för att utbilda och stödja ursprungsbefolkningens kvinnliga och manliga ledare och försvara mänskliga rättigheter. Bland annat utbildas ursprungsbefolkningen i mänskliga rättigheter och en samordning mellan olika organisationer som arbetar för att främja mänskliga rättigheter sätts samman för att påverka myndigheter både lokalt och nationellt och internationellt. 

Predo i Sri Lanka: Främjar demokratisering och jämställdhet

I slutet av 1800-talet förde brittiska kolonialister tamiler från södra Indien till Sri Lanka för att arbeta på teplantagerna, ett arbete som britterna själva ansåg för tungt. Tamilerna var begränsade till godsen och de styrande var ansvariga för att förse dem med grundläggande behov, som var mycket primitivt grundläggande. Sedan den tiden har de indiska tamilerna bott i små "linjehus” och är starkt beroende av sina arbetsgivare. De har blivit socialt, ekonomiskt och politiskt isolerade.

Predo strävar efter att främja demokratisk kultur och stärka invånarna som bor omkring teplantagerna att bli rättmätiga medborgare och aktivt delta i det demokratiska systemet, få en hållbar samhällsstyrning och ta aktiva val i sin vardag för en hållbar miljö. Könsbaserat våld är en vanligt förekommande företeelse och ses som en acceptabel norm. Predo stärker kvinnor i att ta upp ledande roller i sociala- och politiska sammanhang genom utbildning och information och medvetandegör plantageinvånarna om värdet av både kvinnligt och manligt deltagande i alla områden i livet. Vidare är teplantagerna allvarligt påverkade av klimatförändringarna. Predo ökar medvetenheten om miljö- och klimatfrågor bland plantageinvånarna. 

UHDP i Thailand: Minoriteter som kräver rätten till medborgarskap

En stor del av Thailands etniska minoritetsfolk lever i svårtillgängliga byar i de norra delarna av landet och saknar ofta legal status. Det betyder att de varken har medborgarskap eller laglig rätt att bo i landet, trots att de är födda där. Etniska minoriteter utsätts för diskriminering på flera sätt. Det har till exempel hänt att regeringen fördrivit hela samhällenfrån mark där människor bott i generationer, med argumentet att området ska bli nationalpark. De saknar ofta rätt till samma sjukvård och trygghetssystem som andra thailändare och om de reser utanför sitt lokala distrikt riskerar de att arresteras och straffas. De kan inte skaffa högre utbildning, driva företag eller söka kvalificerade jobb.

Målet med projektet är att år 2020 ska människor i drygt 30 marginaliserade samhällen känna till sina rättigheter eller veta var de kan söka information om rättigheterna och majoriteten av människorna i dessa samhällan ska ha ansökt om eller fått medborgarskap som säkrar deras grundläggande rättigheter. De ska också klara av att själva hävda sina lagliga och mänskliga rättigheter i kontakt med myndigheterna. De ska i större utsträckning delta i det lokala beslutsfattandet. Särskilt barn, unga och kvinnor ska uppmuntras att vara med och påverka samhällslivet på lokal nivå.  

Zimbabwe, MUSASA: Fredsklubbar för flickors rättigheter

Zimbabwe har en befolkning på cirka 16 miljoner invånare. Med en relativt välutbildad befolkning och bördig jordbruksmark har Zimbabwe under många år haft en av regionens mest diversifierade och funktionella ekonomier. Men på grund av dåligt styre, korruption och politisk polarisering lider många zimbabwier av utbredd social osäkerhet och växande fattigdom. Ekonomin har befunnit sig i recession sedan 2013 med en arbetslöshet på runt 80 procent, vilket framför allt påverkar unga människor. Kvaliteten på folkhälsan och utbildningsnivån sjunker och det är långt kvar innan alla zimbabwier får sina fulla socioekonomiska rättigheter.

Musasa arbetar i de mest patriarkala områdena i Zimbabwe med kvinnor och män för att främja jämställdhet. Dessa områden är starkt präglade av religiösa och kulturella sedvänjor som kraftigt inskränker flickors och kvinnors rättigheter. Musasa driver så kallade ”fredsklubbar” på lokal nivå, i dialog med polis och traditionella ledare om könsbaserat våld och underliggande orsaker till detta. Genom mediekampanjer och storskaliga utbildningskampanjer gör de människor medvetna om sina rättigheter och att det är möjligt att utkräva ansvar av makthavare, bland annat genom att väcka åtal. Projektet syftar till att minska fall av sexuellt våld genom att arbeta i alla delar av samhället och att uppmuntra en generationsväxling som dras med förlegade attityder och beteenden att ändra attityder och beteenden.

PostkodLotteriet stärker humanitärt arbete

Även under 2015 kommer Diakonia satsa en del av pengarna från PostkodLotteriet på att stärka vårt humanitära arbete - kort sagt de insatser vi går då katastrofen är ett faktum. Ofta handlar insatserna om akut hjälp till nödställda efter naturkatastrofer.

Pengarna kommer bland annat satsas på att:

Att vidareutveckla och klargöra Diakonias roll och åtagande i en humanitär katastrof

Att stärka kapaciteten hos Diakonias personal att arbeta med humanitärt stöd

Att stärka kapaciteten hos utvalda samarbetsorganisationer som kommer att vara engagerade i framtida humanitärt arbete

Att öka Diakonias finansiella resursbas för humanitärt arbete.

Diakonia har, som en av 18 organisationer i världen, en HAP certifiering sedan 2014. Certifieringen kommer att bidra till att säkra kvaliteten i Diakonias bistånd ytterligare.

PostkodLotteriet finansierar Diakonias påverkansarbete

En del av utdelningen kommer Diakonia också att använda för att finansiera vårt påverkansarbete i Sverige och EU. Diakonia arbetar med bistånd som utgår från mottagarnas behov: Människor som lever i fattigdom vet själva vad som behövs för att förändra. Vår uppgift är att stötta dem i deras kamp för ett värdigt liv. I samtalen med eldsjälar runt om i världen om hur vi ska utrota fattigdomen och skapa rättvisa får vi ofta höra: ”Åk hem till Sverige och gör er hemläxa!”.

Det är dessa röster vi har i ryggen när vi uppvaktar beslutsfattare, initierar debatter, tar fram faktaunderlag och rapporter. För orsakerna till fattigdomen finns inte enbart på det lokala planet. Fattiga människors livsvillkor påverkas av beslut som fattas i till exempel EU och Sverige. Diakonias påverkansarbete hör ihop med, och stärker, det arbete som våra samarbetsorganisationer gör i sina länder.