Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonias upphandlingregler gäller även våra samarbetsorganisationer runt om i världen. Abner Paredes arbetar för organisationen CALDH i Guatemala. Foto: Maria Torstensson

Regler vid upphandlingar

Diakonia sätter en hög standard för vårt eget arbete, där vi strävar efter att möta de mål som har satts upp i vår policy och strategiplan. Våra riktlinjer för upphandling är en del av en mängd riktlinjer som hjälper personal och samarbetsorganisationer att genomföra vår verksamhet i enlighet med våra övergripande värden.

Används av all personal och alla kontor

Diakonias riktlinjer för upphandling används av all vår personal och alla våra kontor för vägledning vid köp av varor eller tjänster. De hjälper Diakonias personal och samarbetsorganisationer att säkerställa att de upphandlingar som görs är så transparenta, rättvisa, miljömedvetna och kostnadseffektiva som möjligt.

Diakonias upphandlingsprinciper

God affärssed

Miljöskydd

God etik inom Diakonia

God etik hos leverantörer och konsulter

Gäller även samarbetsorganisationer

Våra riktlinjer gäller även samarbetsorganisationer när de upphandlar med bidrag från Diakonia. Dock kan parterna använda sina egna förfaranden och regler om de anses möta Diakonia standarder.

Diakonia hjälper samarbetsorganisationer med riktlinjer för upphandling om de inte har några egna regler. Organisationerna måste dokumentera upphandlingar så att de kan följas upp i rapporter och revisioner.

Upphandling vart sjunde år

Diakonias riktlinjer för upphandling anger att vi bör upphandla minst vart sjunde år för att undvika att ha samma leverantörer för länge och för att uppnå konkurrens. Att ändra leverantör kan förbättra kvaliteten på tjänsterna, inte minst genom möjligheten att få nya perspektiv och kunskaper i viktiga frågor.

Rutiner för upphandling

Förfaranden och regler varierar beroende på värdet av det föremål som köps, och definieras enligt olika värdeområden (tröskelvärden).

Diakonia har identifierat fyra kategorier av värdetrösklar samt förfaranden som följer varje tröskel.

Innehålla en motivering

För samtliga upphandlingar (med undantag av direkta upphandlingar för varor, vars värde inte överstiger 10 000 kronor) ska upphandlingsbeslut fyllas i. Den ska innehålla en motivering till varför en viss metod används med hänvisning till beloppet och innehållet i ett uppdrag eller köp.

Diakonias regler uppfyller Svensk upphandling (inklusive Sidas riktlinjer för upphandling), och definieras till ett värde för inköp upp till 2 miljoner svenska kronor.