Diakonia - Människor som förändrar världen
Delaktighet är en viktig del av Diakonias kvalitetssäkrande arbete.  Här träffar Yutthachai Jajoo människor från etniska minoriteter i Thailand för att hjälpa dem med den krångliga processen att ansöka om medborgarskap.

Diakonia är medlem i CHS Alliance

Sedan 2015 är Diakonia medlem i Core Humanitarian Standard Alliance (CHS), en ledande standard rörande kvalitetsstyrning och ansvarstagande inom den humanitära sektorn och utvecklingssektorn. Diakonias kvalitetsarbete har dock en betydligt längre historia då vi sedan början av 2010-talet arbetat strategiskt för att successivt öka vår nivå av kvalitetssäkring i vårt biståndsarbete.

Vad är CHS?

CHS består av nio stycken åtaganden som alla syftar till att öka kvaliteten och effektiviteten för biståndsprojekt, med särskilt fokus på humanitära projekt. De nio åtagandena är:

Biståndsprojektet är lämpligt och relevant.

Biståndsprojektet är effektivt och utfört under rätt tidpunkt.

Biståndsprojektet stärker lokal kapacitet och undviker negativa effekter.

Biståndsprojektet är baserat på kommunikation, deltagande och feedback till rättighetsbärare.

Klagomål är välkomna och agerade utifrån.

Biståndsprojektet är koordinerat och komplementärt.

Biståndsaktören anammar lärdomar i sitt arbete för att kontinuerligt förbättras.

Personal får stöd att genomföra sitt arbete effektivt och är behandlade på ett rättvist och jämlikt sätt.

Resurser styrs och används ansvarsfullt för deras tilltänkta syfte.

Ett medlemskap inom CHS innebär att Diakonias arbete ålägger sig att följa dessa åtaganden samt att sätta utsatta människors behov och rättigheter i centrum. Den är även ett bevis för Diakonias åtagande att göra sitt yttersta för att ha system och rutiner för att förhindra korruption och maktmissbruk. 

CHS-medlemskap föregicks av HAP-certifiering

Innan Diakonia blev medlem i CHS genomförde Diakonia ett strategiskt utvecklingsarbete för att bli certifierade enligt Humanitarian Accountability Partnership (HAP), vilket skedde i februari 2014. Denna process inkluderade djupgående revisioner av organisationens system för kvalitetsstyrning och ansvarstagande. Diakonia certifierades i linje med HAP i februari 2014. HAP är sedan 2015 inkluderad i CHS.

Löpande arbete för att öka kvalitet och effektivitet

Diakonia arbetar alltid för att förbättra vårt arbetssätt och göra våra insatser mer effektiva. Detta sker bland annat genom standardiserade mätmetoder och rapporteringssystem och förbättring av exempelvis våra handböcker såsom Metodhandbok i program- och projekthantering, uppföljning och lärande.

Genom god kontroll av vårt långsiktiga och humanitära arbete kan vi utvärdera och följa upp, och därigenom hela tiden lära oss nya saker, som i sin tur gör kommande insatser mer effektiva och transparenta.

Ramverk för ansvarstagande

Diakonia har formulerat ett ramverk för ansvarstagande som kortfattat redogör för vilka vi är, vad vi gör, och vilka vi är ansvariga för. Ramverket är ett centralt dokument för vårt kontinuerliga kvalitets- och ansvarsarbete. Diakonia uppmuntrar alla att hålla oss som organisation ansvariga för att leva upp till våra åtaganden.

Ansvarsskyldighet betyder att vi använder vår makt ansvarsfullt; att vi tar hänsyn till synpunkter från människor vi syftar till att stödja, från samarbetsorganisationer och andra intressenter. Detta innebär att vi med transparens kan hålla oss ansvariga för de grupper vi har kontakt med i vårt arbete.

Klagomål och feedback

Om någon upptäckt felaktigheter i hur Diakonia arbetar, i vår verksamhet, eller om personal bryter mot vår uppförandekod, finns det möjlighet att skicka in klagomål till oss här.

Ramverk för ansvarstagande

NamnStorlekFiltypLadda ner
Ladda ned Diakonias ramverk för ansvarstagande 115 KB PDF