Diakonia - Människor som förändrar världen
Delaktighet, att den organisation Diakonia stödjer lyssnar på människorna den syftar till att hjälpa, är en viktig del i Diakonias HAP-åtagande. Här deltar en grupp kvinnor i organisationen BLACD:s möte om kvinnlig könsstympning i Egypten. Foto: BLACD

Diakonia är medlem i CHS Alliance

Humanitarian Accountaiblity Partnership (HAP) grundades 2003. Det var då den första internationella certifieringsinstitutionen för internationell utveckling och den humanitära sektorn. Diakonia blev medlem i HAP 2009 och certifierades 2014. Sedan 2015 vi medlemmar av CHS Alliance.

2019-01-06

För att bli HAP-certifierad genomgick Diakonia en process av djupgående revisioner av organisationens system för kvalitetsstyrning och ansvarstagande. Diakonia certifierades i linje med HAP, kvalitetsstandard februari 2014. Certifieringen är ett bevis på Diakonias kapacitet att i biståndet utgå från och sätta utsatta människors behov och rättigheter i centrum. Den är även ett bevis för organisationens åtagande att göra sitt yttersta för att ha system och rutiner för att förhindra korruption och maktmissbruk. 

HAP var den främsta internationella standarden för kontroll gällande kvalitetsstyrning och ansvarstagande inom den humanitära sektorn och utvecklingssektorn, men HAP har under 2015 inkluderats i Core Humanitarian Standard (CHS) vilket är ett kvalitetssäkringssystem inom det humanitära och utvecklingssektorn, med stark betoning på det humanitära. Diakonia är sedan 2015 medlem i CHS Alliance som grundandes 2015.  

Löpande arbete för att öka kvalitet och effektivitet

Det åligger Diakonia att hela tiden arbeta för att förbättra vårt arbetssätt och göra våra insatser under en katastrof och i vårt långsiktiga utvecklingsarbete mer effektiva. Detta sker bland annat genom standardiserade mätmetoder och rapporteringssystem och förbättring av exempelvis våra handböcker såsom Metodhandbok i program/projekt-hantering, uppföljning och lärande.

Genom god kontroll av vårt långsiktiga och humanitära arbete kan vi utvärdera och följa upp, och därigenom hela tiden lära oss nya saker, som i sin tur gör kommande insatser mer effektiva och transparenta.

Diakonia arbetar även emot att leva upp till de nio åtagandena i CHS-standarden och har en ambition att certifieras gentemot CHS Standarden eftersom att HAP certifieringen gick ut i februari 2018.

Ramverk för ansvarstagande

Diakonia har formulerat ett ramverk för ansvarstagande som kortfattat redogör för vilka vi är, vad vi gör, och vilka vi är ansvariga för. Ramverket är ett centralt dokument för vårt kontinuerliga kvalitets- och ansvarsarbete. Diakonia uppmuntrar alla att hålla oss som organisation ansvariga för att leva upp till våra åtaganden.

Klagomål och feedback

Om någon upptäckt felaktigheter i hur Diakonia arbetar, i vår verksamhet, eller om personal bryter mot vår uppförandekod, finns det möjlighet att skicka in klagomål till oss. På vår engelska webbplats finns vår Complaints and Response Mechanism (klagomålsmekansim) som är öppen för dina synpunkter och klagomål.

Vad är ansvarsskyldighet?

Diakonias ramverk för ansvarstagande beskriver kortfattat vilka vi är, vad vi gör och vilka vi är ansvariga för. Ansvarsskyldighet betyder att vi använder vår makt ansvarsfullt; att vi tar hänsyn till synpunkter från människor vi syftar till att stödja, från samarbetsorganisationer och andra intressenter. Detta innebär att vi med transparens kan hålla oss ansvariga för de grupper vi har kontakt med i vårt arbete.

Vad gör Diakonia när katastrofen slår till?

För att lyckas med en effektiv katastrofhjälp är kunskap om området viktigt. Det är därför vi samarbetar och bemedlar hjälp genom redan befintliga samarbetsorganisationer som har förmåga att arbeta med detta. Våra samarbetsorganisationer känner till kontexten och vet vad som behövs och de leder arbetet tillsammans med dem de människor som drabbats av katastrofen.

Ramverk för ansvarstagande

NamnStorlekFiltypLadda ner
Ladda ned Diakonias ramverk för ansvarstagande 115 KB PDF