Diakonia - Människor som förändrar världen

Colombia

Efter mer än 50 år av inre väpnad konflikt, skrev den colombianska regeringen och Farc-gerillan under ett fredsavtal 2016. Diakonia och våra samarbetsorganisationer har arbetat för att garantera upprätthållandet av mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratiskt deltagande mot en lösning på konflikten.

Colombia är ett land präglat av stora geografiska skillnader, här finns både kustområden och isolerade bergsbyar, samtidigt som det är ett land rikt på naturtillgångar. Det är också ett land med stora ekonomiska och sociala skillnader. Landet har genomgått omfattande politiska och sociala förändringar de senaste årtiondena och har förändrats från att vara ett utpräglat jordbrukssamhälle till att bli ett mer urbant och industrialiserat samhälle.

Trots dess våldsamma historia har Colombia ett starkt civilsamhälle på nationell nivå och flera freds- och människorättsinitiativ har gjorts på lokal nivå. Regeringen har kommit med lagförslag vars syfte varit att komma åt grundorsakerna till den väpnade konflikten, förslagen har bland annat handlat om landfördelning till människor som under våldsamma former fördrivits från sin mark och nu getts upprättelse. Liksom att tillgodose rättigheterna hos dem som fallit offer för den väpnade konflikten. Den colombianska regeringen har nu efter fredsavtalet en möjlighet att visa politiskt engagemang genom skyddandet av människorättsförsvarare och sociala ledare.

Fokusområden i Colombia

Diakonia har identifierat människorättsförsvarare, offer för den inre väpnade konflikten, kvinnor samt etniska minoriteter som de mest utsatta grupperna i samhället; med ett särskilt fokus på våld mot kvinnor. Diakonia arbetar direkt med civilsamhällesorganisationer både på lokal och nationell nivå för att stärka juridiska processer, försvara mänskliga rättigheter och verka för fred. Tillsammans med nationella nätverk arbetar vi med påverkansarbete kring dessa frågor både på nationell och internationell nivå.

Ett slut på våldet

I oktober 2012 initierade den colombianska regeringen och Farc-gerillan en formell process som syftade till att lösa den interna väpnade konflikten. Diakonias samarbetsorganisationer har aktivt arbetat med utformandet av ett fredsförslag och därmed de första stegen mot ett slut på våldet och oroligheterna i Colombia. 2016 skrevs ett fredsavtal under.

Diakonias arbete gör skillnad

Diakonias arbete i Colombia omfattar mer än ett dussin samarbetsorganisationer och fokus spänner från frågor om kvinnors och HBTQ-personers rättigheter till bönder, urfolks och afrocolombianers rättigheter. Diakonias arbete i landet har gjort skillnad i en rad olika frågor:

Mer än 6 600 ledare har stärkts genom att deras förmåga att arbeta för mänskliga rättigheter i sina samhällen har stärkts.

Människorättsförsvarare har skyddats och försvarats som ett verktyg för att försäkra sig om att kampen för mänskliga rättigheter fortsätter.

Enskilda organisationers kapacitet har stärkts när det gäller att syssla med påverkansarbete och komma med förslag för fredsbyggande i landet.

Läs mer om Diakonias arbete i Colombia