Diakonia - Människor som förändrar världen

Kenya

I Kenya arbetar Diakonia med demokrati och mänskliga rättigheter, sociala och ekonomiska rättigheter samt med att förebygga och förhindra naturkatastrofer. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer jobbar vi för att öka medvetenheten hos invånare om mänskliga rättigheter och skyldigheter och med att mobilisera människor att agera kring gemensamma frågor.

Kenya har en befolkning på över 40 miljoner invånare och det är en övervägande ung befolkning. Arbetslösheten är cirka 40 procent och ungefär hälften av invånarna lever i fattigdom.

Kenya står inför en rad utmaningar: stora inkomstskillnader mellan könen och mellan landsbygd och städer, ett behov av omfattande konstitutionella och rättsliga reformer. Kenya nyligen upptäckt potentialen för olja, gas och andra naturresurser. Utvinningsindustrin spås i framtiden ersätta jordbruksindustrin som landets huvudsakliga inkomstkälla.

Arbete för rättvisa val

Att stärka medborgares samhällsdeltagande för att uppnå större ansvarsutkrävande är ett viktigt område för Diakonia i Kenya. Vi gör detta genom att stötta organisationer som arbetar med att öka medborgares medvetande om deras rättigheter och genom att organisera människor kring gemensamma intressen. Exempelvis arbetar Diakonias samarbetsorganisationer med att kontrollera att den offentliga service invånarna erbjuds, lever upp till vad det som lagen slår fast. Organisationerna kontrollerar också hanteringen av statens offentliga utgifter och jobbar även med påverkansarbete mot korruption och med satsningar för fredliga, rättvisa och fria val.

Vårt arbete med rättssäkerhet fokuserar på institutioner som polisen, rättsväsendet, fängelser och åklagarmyndigheten. Diakonias mål är att stärka reformer inom polisväsendet, stödja upprättandet av länspolismyndigheter och införliva en anti-korruptionsagenda inom organisationer såsom polisen. Inom rättsväsendet handlar vårt arbete om påverkansarbete för att hitta alternativa sätt att lösa tvister och när det gäller fängelser vill vi följa upp olika reformer som har gjorts.

Diakonias arbete gör skillnad

Under 2016 skedde en ökad polarisering inom kenyansk politik mellan regeringen och oppositionen. Det ledde till gatuprotester och demonstrationer som i sin tur resulterade i personella skador, allmän skadegörelse och att den ekonomiska stabiliteten och freden i landet hotades. När både regeringen och oppositionen vägrade mötas klev de religiösa ledarna fram. Diakonias demokratiarbete har alltid erkänt religiösa ledares förmåga, vilket visade sig vara en framgångsrik väg under de kenyanska valen 2013 när dessa fungerade som medlare. Så när demonstrationerna och protesterna under 2016 skakade om landet stöttade Diakonia de religiösa ledarnas utveckling av ett ramverk som möjliggjorde en dialog kring konfliktens grundorsaker.

Diakonia finansierade anlitandet av konsulter som stöttade de religiösa ledarna och när ramverket var på plats presenterade de religiösa ledarna sina rekommendationer inför presidenten, parlamentet och oppositionen. Demonstrationerna avbröts och en dialog initierades, en dialog där alla parter så småningom kunde enas om en gemensam lösning på konflikten. Genom det här stödet bekräftades de religiösa ledarnas viktiga position och tre av Diakonias samarbetsorganisationer ombads nominera personer till valkommissionen. Förhoppningen är att rättvisa och fria allmänna val ska genomföras i Kenya under 2017.

Läs mer om Diakonias arbete i Kenya

  • Från boskapstjuv till bonde

    – Tidigare levde jag ute på savannen, dag som natt. Mitt liv gick ut på att göra boskapsräder, tills jag en dag förlorade min vän under en räd och bestämde mig för att inte fortsätta, berättar Namwoma.
  • Poliser lär om mänskliga rättigheter

    I ett krisläge ställs mycket på sin spets. I Kenya rapporteras om misshandel, och till och med dödsfall, när poliser agerat för att minska smittspridningen av covid-19. Men där Diakonia utbildat poliser i...