Diakonia - Människor som förändrar världen
Mat delas ut i Kenya i samband med svältkatastrofen vid Afrikas horn 2011.

Värdegrund och policy

Diakonia bygger på en kristen värdegrund, en övertygelse om att alla människor är lika mycket värda. Bland våra anställda och bland de organisationer vi samarbetar med finns flera olika religioner representerade. Vi förenas i uppfattningen om allas rätt att leva sitt liv under värdiga förhållanden.

Allas lika värde

Alla människor har lika värde och alla har rätt att leva under värdiga förhållanden. Diakonias personal och samarbetsorganisationer präglas av övertygelsen att detta går att omsätta i konkreta handlingar. Mänskliga rättigheter och demokrati är grundläggande förutsättningar för utveckling.

Kristen värdegrund

Diakonias uppdrag vilar på en kristen värdegrund. Vi arbetar för att förändra orättvisa strukturer som håller kvar människor i fattigdom.

Detta gör vi genom att:

Analysera vad som ligger bakom orättvisor och konflikter och sedan söka alternativa lösningar

Angripa fördelningsfrågorna i världen - vi uppmärksammar orättvisa strukturer och arbetar för att världens resurser fördelas rättvist

Mångfald av samarbetsorganisationer

Diakonias bistånd riktar sig till människor som kränks av fattigdom, förtryck och våld i olika former, oavsett deras tro, etnicitet, kön eller sexuella läggning.

Bland våra samarbetsorganisationer finns flera kyrkor och ekumeniska organisationer, men också organisationer med andra religiösa övertygelser, och organisationer utan någon koppling till religion. Det viktiga är att alla är med och driver ett positivt förändringsarbete.

Fem teman

Fem teman utgör grunden för vår policy och har format vårt dagliga arbete:

Demokratisering

Mänskliga rättigheter

Social och ekonomisk rättvisa

Jämställdhet

Konflikt och rättvisa

Ordet ”diakonia” har sitt ursprung i grekiskan och betyder omsorg eller tjänst. I kristen tradition används ordet "diakonia" för beskriva arbetet för en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser – skapelsens rikedom. Målet är att stå till tjänst för dem som behöver vår hjälp, att förändra och att våga tro på att det går. Och att inte vänta på att det ska ske av sig självt.