Diakonia - Människor som förändrar världen

Styrelse

Diakonias styrelse är ytterst ansvarig för verksamheten. Ledamöterna i styrelsen utses av årsmötet. 

Övergripande beslut

Diakonias styrelse har regelbundna möten, 5-6 gånger per år, och fattar övergripande beslut om versamheten. Styrelseordförande i Diakonia är Pether Nordin. 

Här hittar du korta redogörelser för styrelseledamöternas bakgrund och erfarenheter:

Pether Nordin, styrelseordförande

Pether är född 1957 och bor i Linköping.

Utbildning/titel: Pether Nordin är civilekonom och har också läst grundläggande kurser i juridik samt idé- och lärdomshistoria.

Yrkeserfarenhet: Pether har innehaft olika chefsbefattningar inom Östgöta Enskilda Bank, Ericsson-koncernen, Kreatel Communications, Corren-koncernen respektive NTM-koncernen samt varit ekonomidirektör på Transportstyrelsen. För närvarande arbetar han som stiftsdirektor i Linköpings stift.

Ideellt engagemang: Ordförande i Linköpings Stadsmission. Tidigare styrelseledamot i bland annat Linköpings Baptistförsamling, Svenska Baptistsamfundets missionsstyrelse och styrelsen för föreningen Gemensam framtid (nuvarande Equmeniakyrkan) samt Verbum Förlag AB och Berling Press AB.

Christer Daelander

Christer är född 1954 och bor på Ekerö, Stockholm

Utbildning/titel: Filosofie kandidat i biologi, kemi, geovetenskap. Utbildad på lärarhögskolan i Stockholm (Adjunkt). Pastorsutbildad på Betelseminariet avskiljd 1987. Läste kursen Religions- och samvetsfrihet på Teologiska högskolans (THS) program för mänskliga rättigheter 2010.

Yrkeserfarenhet: Missionär och lärare för Svenska Baptistsamfundet i Kongo-Kinshasa sju av åren 1980-1990. Lärare på bibelinstitutet Betelseminariet deltid 1990-1992. Högstadielärare 1992-2000. Internationell missionssekreterare iSvenska Baptistsamfundet 2000-2012. Koordinator för samhällsfrågor i Equmeniakyrkan från 1 juni 2012.

Ideellt engagemang: Missionsrådet i Bromma Baptistförsamling, tidigare församlingstjänare i Filadelfiakyrkan i Stockholm och innan dess äldste i Bromma baptistförsamling.

Linnea Gullholmer

Linnea är född 1988 och bor i Uppsala.

Utbildning/titel: Linnea Gullholmer läser till jurist på Stockholms universitet samt kurser i folkrätt på Försvarshögskolan, Stockholm. Våren 2019 gör hon ett utbyte på Panthéon-Assas, Sorbonne School of Law, i Paris (Paris II). Hon har även en fil. kand. i svenska språket. 

Yrkeserfarenhet: Linnea har tidigare arbetat inom Regeringskansliet och på bank. Hon har även varit internationell koordinator (vik.) på Equmenia samt medförfattare till Diakonias bok Action - tillsammans förändrar vi världen. 

Ideellt engagemang: Linnea är medlem i S:t Peters kyrka i Stockholm samt tidigare ledamot och ordförande i Equmenias internationella strategiska arbetsgrupp. Linnea har representerat Equmeniakyrkan i olika internationella sammanhang, bland annat på OSCE:s konferens om mänskliga rättigheter i Warszawa, HDIM.

Göran Gunner

Göran är född 1950 och bor i Stockholm.

Utbildning/titel: Docent i missionsvetenskap, teologie doktor i religionshistoria och högskolelektor vid Teologiska högskolan Stockholm. Pastor i Equmeniakyrkan.

Yrkeserfarenhet: Forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet 2002-2017. Adjungerad högskolelektor vid Teologiska högskolan, Stockholm 2003-.

Ideellt engagemang: Medlem i Immanuelskyrkan Stockholm. Ordförande i KEK:s arbetsgrupp för mänskliga rättigheter och religionsfrihet. 

Ingela Svedin

Ingela är född 1979 och bosatt i Sollentuna norr om Stockholm.

Utbildning/titel: Filosofie magisterexamen från Stockholms universitet
Yrkeserfarenhet: Har sedan 2007 arbetat på Sida och UD i Stockholm och Paris, främst med frågor om transparens, biståndseffektivitet, utvecklingsfinansiering, Millenniemålen post2015, OECD/DAC, EU och FN.

Ideellt engagemang: Folkrörelseengagerad sedan barnsben och uppvuxen i Abrahamsbergskyrkan (Bromma, Stockholm). Genom kyrkans stipendium besökte hon Diakonias samarbetsorganisationer i Burkina Faso 2004 och har sedan dess varit aktiv för Diakonia. Hon har varit medlem i Abrahamsbergskyrkans internationella råd som Diakoniaombud sedan 2005, varit del av Diakonias aktivistgrupp i Stockholm, och deltog bland annat i resan till klimattoppmötet 2009 och ombudsresan till Latinamerika 2010.
Ledamot i Kristna Fredsrörelsens styrelse 2008-2014, flertalet år som vice ordförande, och genom detta uppdrag besökt organisationer i Juba, Sydsudan.

Oskar Permwall

Oskar är född 1957 och bor i Älvsjö/Stockholm.

Utbildning/titel: Civilingenjör elektroteknik 1983. Teologiska studier, Betelseminariet, 1983-84. Forskarstudier datalogi/matematik 1984-1991.

Yrkeserfarenhet: Anställd inom Ericsson sedan 1991. Sedan 2003 produktchef för olika produkter och tjänster. Utvecklingsarbete, marknadsföring, säljstöd, ledarskap och internationella kontakter i olika kulturer.

Ideellt engagemang: Svenska Baptistsamfundets Missionsstyrelse 1999- (vice ordförande från 2007-). Ordförande i dess Internationella utskott 2002-2006. Ledamot i Diakonias styrelse 2007 och framåt (vice ordförande 2007-11, ordförande 2011-2015). Kassör i Centrumkyrkans församling 1997-2003. Ordförande Centrumkyrkans församling 2004-2009.

Annette Drewitz

Annette är född 1970, och bor i Gränna.

Utbildning/titel: Lärare för årskurs 4 – 9 Ma/NOinriktning, specialpedagog, bibellinje på Korteboskolan, Jönköping.

Yrkeserfarenhet: Anette har arbetat som ungdomsledare i Opalkyrkan, Göteborg. Hon har också arbetat som grundskolelärare 8 år i Orsa, har därefter arbetat som specialpedagog i Huskvarna där hon haft övergripande ansvar för elever i behov av någon form av stöd, samt även varit ansvarig för elevhälsan på skolan. För närvarande innehar hon en tjänst som koordinator/processamordnare på utbildningsförvaltningen i Jönsköpings kommun.

Ideellt engagemang: Ledamot i Svenska Alliansmissionens Ungdoms styrelse 3 år under 1990-talet, styrelseledamot och senare sekreterare i Svenska Röda Korsets lokalgrupp i Gränna under 5 år, under ca 10 år varit Svenska Alliansmissionens representant vid Diakonias årsmöten, sedan 2015 invald i det Internationella Rådet för Svenska Alliansmissionen. Medlem i Ölmstads Alliansförsamling. Är sedan juni 2017 invald i Diakonias styrelse och valdes i november 2018 till vice ordförande. 

Diakonias valberedning:

Ulrika Morazan 
ulrika.morazan@equmeniakyrkan.se

Bengt Svensson
bengtsvenemil@gmail.com

Margareta Larsson
margareta.larsson@equmeniakyrkan.se

Vakant