Diakonia - Människor som förändrar världen

Styrelse

Diakonias styrelse är ytterst ansvarig för verksamheten. Ledamöterna i styrelsen utses av årsmötet. 

Övergripande beslut

Diakonias styrelse har regelbundna möten, 5-6 gånger per år, och fattar övergripande beslut om versamheten. Styrelseordförande i Diakonia är Pether Nordin. 

Här hittar du korta redogörelser för styrelseledamöternas bakgrund och erfarenheter:

Pether Nordin, styrelseordförande

Pether är född 1957 och bor i Linköping.

Utbildning Pether Nordin är civilekonom och har också läst grundläggande kurser i juridik samt idé- och lärdomshistoria.

Yrkeserfarenhet: Pether har haft olika chefsbefattningar inom Östgöta Enskilda Bank, Ericsson-koncernen, Kreatel Communications, Corren-koncernen respektive NTM-koncernen samt varit ekonomidirektör på Transportstyrelsen. För närvarande arbetar han som stiftsdirektor i Linköpings stift.

Ideellt engagemang: Ordförande i Linköpings Stadsmission. Tidigare styrelseledamot i bland annat Linköpings Baptistförsamling, Svenska Baptistsamfundets missionsstyrelse och styrelsen för föreningen Gemensam framtid (nuvarande Equmeniakyrkan) samt Verbum Förlag AB och Berling Press AB.

Linnea Gullholmer

Linnea är född 1988 och bor i Uppsala.

Utbildning: Linnea Gullholmer är jurist och har en kandidatexamen i svenska språket. 

Yrkeserfarenhet: Linnea arbetar på Försvarshögskolan och har tidigare arbetat inom Regeringskansliet och på bank. Hon har även varit internationell koordinator (vik.) på Equmenia samt medförfattare till Diakonias bok Action - tillsammans förändrar vi världen. 

Ideellt engagemang: Linnea är medlem i S:t Peters kyrka i Stockholm samt tidigare ledamot och ordförande i Equmenias internationella strategiska arbetsgrupp. Linnea har representerat Equmeniakyrkan i olika internationella sammanhang, bland annat på OSSE:s konferens om mänskliga rättigheter i Warszawa, HDIM.

Göran Gunner

Göran är född 1950 och bor i Stockholm.

Utbildning: Docent i missionsvetenskap, teologie doktor i religionshistoria och högskolelektor vid Enskilda högskolan Stockholm. Pastor i Equmeniakyrkan.

Yrkeserfarenhet: Forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet 2002-2017. Högskolelektor vid Enskilda högskolan, Stockholm 2003-.

Ideellt engagemang: Medlem i Immanuelskyrkan, Stockholm. Ledamot av KEK:s arbetsgrupp för mänskliga rättigheter och religionsfrihet. 

Oskar Permwall

Oskar är född 1957 och bor i Älvsjö, Stockholm. 

Utbildning: Civilingenjör elektroteknik 1983. Teologiska studier, Betelseminariet, 1983-84. Forskarstudier datalogi och matematik 1984-1991. Enstaka kurser i filosofi och astronomi parallellt med yrkesarbete. 

Yrkeserfarenhet: Anställd vid Trafikverket sedan 2018 med fokus på kravställning för järnvägssystem. Arbetade hos Ericsson 1991-2018 i olika roller såsom produktchef för produkter och tjänster, innan dess utvecklingsarbete, marknadsföring och säljstöd. Allt arbete hos Ericsson har inneburit internationella och globala kontakter. 

Ideellt engagemang: Ledamot i Diakonias styrelse 2007- (vice ordförande 2007-11, ordförande 2011-15). Svenska Baptistsamfundets Missionsstyrelse 1999- (vice ordförande från 2007-), ordförande i dess internationella utskott 2002-06. Ledamot i Centrumkyrkans församlings styrelse 1995-2009 (kassör 1997-2003; ordförande 2004-09) och 2017-.

Anette Drewitz, vice styrelseordförande

Anette är född 1970 och bor strax söder om Gränna.

Utbildning: Lärare för årskurs 4–9 Ma och No-inriktning, specialpedagog, bibellinje på Korteboskolan, Jönköping.

Yrkeserfarenhet: Anette har arbetat som grundskolelärare, som specialpedagog med övergripande ansvar för elever i behov av någon form av stöd samt som biträdande rektor med huvudansvar för elevhälsan på en F-9 skola i Jönköpings kommun. Arbetar för närvarande som ledningssamordnare för grundskolan på Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun. Har tidigare även arbetat som ungdomsledare i Opalkyrkan, Göteborg.

Ideellt engagemang: Ledamot i Svenska Alliansmissionens Ungdoms styrelse tre år under 1990-talet, styrelseledamot och senare sekreterare i Svenska Röda Korsets lokalgrupp i Gränna under fem år. Under cirka tio år varit Svenska Alliansmissionens representant vid Diakonias årsmöten, sedan 2015 invald i det Internationella Rådet för Svenska Alliansmissionen. Medlem i Ölmstads Alliansförsamling. Är sedan juni 2017 invald i Diakonias styrelse och valdes i november 2018 till vice ordförande. 

Ulrika Erkenborn Rugumayo

Ulrika är född 1967 och bor i Stockholm.

Utbildning: Ulrika Erkenborn Rugumayo är civilekonom och har även studerat fristående kurser i bland annat social antropologi och religions- och samvetsfrihet, samt har påbörjat en masterutbildning i religion i fred och konflikt. 

Yrkeserfarenhet: Ulrika arbetar som CFO och senior konsult på 2050 Consulting AB, ett konsultföretag som hjälper kunder till hållbar omställning inom klimat och miljöfrågor i gränssnittet mellan näringsliv, forskning och påverkan. Ulrika har tidigare arbetat som Director på PwC, en revisions- och konsultfirma under drygt 20 år, samt under fem år arbetat som programhandläggare vid Diakonias regionkontor i Sydafrika perioden 1997 - 2002. 

Ideellt engagemang: Ulrika är medlem i Immanuelskyrkan i Stockholm. Ulrika är även styrelseledamot i Shifo Foundation, en ideell organisation som arbetar med att förbättra och öka tillgången av kvalitativ hälso- och sjukvård i låginkomstländer och arbetar i nära samarbete med lokala aktörer med att stärka och tillhandahålla infrastruktur och teknisk support för en hållbar utveckling av hälsosektorn. 

Marie Lackenbauer

Marie är född 1957 och bor i Gislaved.

Utbildning: Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska. Utbildning i internationell hälsa och tropikmedicin samt internationella relationer. Projektledarutbildning samt ledarskapsutbildning på högskolenivå. 

Yrkeserfarenhet: Marie har under många år varit vård- och omsorgschef i medelstor kommun med ansvar för all hälso- och sjukvård. Tidigare chef inom äldreomsorg samt sjuksköterska i landsting och kommun. Arbetat i Palestina, Kenya och Kongo Kinshasa i drygt 8 år och är ansvarig för Vi Skogen/We Effects arbete i Rwanda sedan 2017. 

 Ideellt engagemang: Marie har haft flera ideella engagemang och styrelseuppdrag inom Equmeniakyrkan. Marie har under några år varit verksamhetsrevisor i Diakonia. Dessutom varit gruppledare i politiskt parti samt folkvald till kommun och region.

Diakonias valberedning:

Ulrika Morazan 
ulrika.morazan@equmeniakyrkan.se

Eva-Marie Cider
evvie.cider@gmail.com

Anna Kimming
anna.kimming@equmeniakyrkan.se  

Roland Oscarsson
roland.oscarsson@alliansmissionen.se