Diakonia - Människor som förändrar världen

BEPS: Bristande öppenhet missgynnar fattiga länder

Den 5 oktober presenterade OECD resultatet av det så kallade BEPS-projektet, som ska förhindra skatteflykt genom att täppa till kryphålen i internationella skatteregler. Men att utvecklingsländerna inte får delta på lika villkor i det globala skattesamarbetet och bristande insyn i de rika ländernas rapportering är två saker Diakonia kritiserar.

2015-10-12

Bristande öppenhet och exkluderande av utvecklingsländer

Idag är det svårt att se om ett multinationellt företag verksamt i ett utvecklingsland flyttar ut sina vinster för att minimera sin skatt i det landet. BEPS-projektet är mycket omfattande och ett första viktigt steg för att bekämpa global skatteflykt.

Projektet beskrivs av OECD samt finansminister Magdalena Andersson som ”det viktigaste steget för en modernisering av det internationella skattesystemet på 100 år”.

Diakonias samarbetsorganisationer Tax Justice Network Africa (TJN-A) och andra folkrörelser har välkomnat ansatsen men menar att allvarliga brister i BEPS-projektet gör att det inte kan ses som lösningen på den globala skatteflykten. En skatteflykt som drabbar fattiga länder hårdast. Några av de brister som folkrörelser pekar på är följande:

  • BEPS-projektet är otillräckligt för att förhindra den typ av skatteflykt som avslöjades i den så kallade Lux Leaks-skandalen, då journalister avslöjade hur  storföretagen genom Luxemburg undvikit att betala mångmiljardbelopp i skatt.
  • BEPS-projektet inför ännu mer komplexitet i ett system som redan är komplext, och innebär inte ökad öppenhet.
  • BEPS-projektet kan i värsta fall legitimera skadliga skattebeteenden.


De rika ländernas klubb

Men, det finns ett fundamentalt problem i upplägget, nämligen att projektet drivs av OECD, de rika ländernas klubb, på uppdrag av G20 länderna. Diakonia vill lyfta fram två aspekter i relation till BEPS-projektet:

Land-för-land rapportering med bristande öppenhet missgynnar fattiga länder
Diakonia och andra folkrörelser har länge arbetat för att de multinationella företagen ska åläggas att göra så kallad land-för-land rapportering av sina vinster, skatter och annan finansiell information i de länder där de är verksamma. Rapporteringen skulle göra det möjligt för beslutsfattare och medborgare i respektive land att se om företagen betalar en rimlig skatt.

Det är därför positivt att BEPS-projektet innefattar land-för-land rapportering. Men, det är mycket negativt att informationen inte kommer att vara offentlig. Företagen behöver bara rapportera till sina egna hemländers skattemyndigheter. Informationsutbytet ska sedan ske mellan länder i enlighet med ett komplext system. I praktiken innebär det att många av de fattigaste länderna kan få svårt att få tillgång till denna information.

Land-för-land rapportering diskuteras nu även inom EU. EU-länderna bör gå längre än BEPS-projektet och besluta om full öppenhet och tillgång till företagens land-för-land rapportering för medborgare och beslutsfattare. Det är viktigt för att säkra ansvarsutkrävande.

Utvecklingsländer måste få delta på lika villkor i det globala skattesamarbetet
Diakonia och andra folkrörelser har länge arbetat för att få till stånd ett mellanstatligt organ inom ramen för FN, där alla länder kan delta på lika villkor när skatteflykt och skattesamarbete diskuteras. Detta var ett krav från utvecklingsländer inför toppmötet om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba i juli 2015. Förslaget motarbetades av rika länder med hänvisning till just OECD BEPS.

Utvecklingsländer har enbart konsulterats i processen, men inte kunnat delta på lika villkor i utformningen av åtgärder som även de nu förväntas genomföra. Projektet innefattar heller inte flera av de frågor som utvecklingsländerna ser som centrala för att bekämpa skatteflykt. Det behövs därför ett forum bortom BEPS-projektet där utvecklings- och fattiga länder kan delta på lika villkor.

Analyser från våra samarbetsorganisationer:

- Tax Justice Network: "Press release: OECD’s BEPS proposals will not be the end of tax avoidance by multinationals"
- Eurodad: "An assessment of the G20/ OECD BEPS outcomes: Failing to reach its objectives"
- Christian Aid: "Sticking-plaster approach' will not end multinational tax dodging crisis"