Diakonia - Människor som förändrar världen

Glappet – hur fixar vi finansiering för en hållbar utveckling?

Det är bara tio år kvar tills de globala målen i Agenda 2030 ska ha nåtts och det behövs en kraftsamling om världens länder ska lyckas. I rapporten Glappet analyserar vi vilka reformer och finansiella resurser som krävs och ger svenska regeringen rekommendationer.

2020-03-09

Det finns ett glapp mellan de resurser som utvecklingsländerna har och vad de faktiskt behöver för att kunna göra nödvändiga satsningar på exempelvis skolor, sjukvård och infrastruktur. Utmaningarna är enorma och enligt FN saknas det sammanlagt 2 500 miljarder dollar per år i utvecklingsländerna fram till år 2030 för att nå de globala målen.

Men det handlar inte bara om pengar. Om målen ska nås behövs både förändringar av internationella regelverk och att länder sätter människor som lever i fattigdom och förtyck i centrum och främjar jämställdhet. Att utvecklingsländer förlorar mer pengar på grund av global skatteflykt än vad de får i bistånd är inte hållbart. Det är ett uppenbart glapp där det saknas effektiva åtgärder på internationell nivå. Biståndsgivare lever heller inte upp till sina åtaganden. Privata investeringar, som ofta sägs vara lösningen på finansieringen av utvecklingsmålen, når oftast inte de fattigaste länderna och människorna.

Så minskas glappet

Rapporten Glappet utgår från åtgärder som är del av FN:s agenda för finansiering för utveckling, den så kallade Addis Ababa Action Agenda (AAAA). Rapporten redogör för vilka roller skatter, privata investeringar och internationellt bistånd kan spela för att minska glappet till att nå de globala målen. I rapporten ger vi rekommendationer till regeringen om hur Sverige kan ta sitt ansvar för att människor som lever i fattigdom och förtyck ska inkluderas i utvecklingen.

Diakonia har tillsammans med Oxfam skrivit kapitlet om skattesystem, globala skatteregler och skatteflykt. Vi uppmanar bland annat Sverige att:

Öka biståndet till att bygga upp progressiva skattesystem som främjar jämställdhet och bidrar till minskad ojämlikhet.

Stoppa skatteflykten och verka för mer rättvisa globala skatteregler som främjar transparens och som säkerställer att företag beskattas där de gör sina vinster.

Glappet har tagits fram i ett samarbete mellan ACT Svenska kyrkan, Diakonia, Concord Sverige, Forum Syd och Oxfam. Rapporten är ett inspel till FN:s möte om finansiering för utveckling som äger rum 20-23 april. Den ger rekommendationer till svenska regeringen och kommer att diskuteras med partier i riksdagen.