Diakonia - Människor som förändrar världen

Vad är en härskarteknik?

- Det är inte du som är dum, det är någon som gör dig dum, säger Berit Ås, socialpsykolog och Norges första kvinnliga partiledare.

Begreppet härskartekniker myntades av den norska politikern Berit Ås. Det grundade sig på hennes och andra kvinnliga politikers erfarenheter i Stortinget (Norska riksdagen) av motstånd och subtila angrepp. Angreppen var svåra att peka på och därför svåra att bemöta. Genom att sätta ord på dessa angrepp blir det lättare att kunna hantera dem och det har senare kommit fram olika strategier för att bemöta och motverka härskartekniker.

Även om härskartekniker kan användas mot alla är de ofta särskilt lätta att använda mot personer som är drabbade av samhälleliga maktstrukturer som exempelvis kvinnor, homosexuella, invandrare och handikappade.

I det här fallet kommer vi fokusera på härskartekniker mot kvinnor/tjejer.

Osynliggörande

Att osynliggöra någon är ett sätt att utestänga och förminska en person. Osynliggörandet kan vara svårt att identifiera eftersom det ofta sker utan ord. Det sker genom kroppsspråk, genom gester eller bristen på gester. Kvinnor osynliggörs också i historien, litteraturen, konsten med mera. Istället får vi nästan uteslutande läsa och höra om vad männen har bidragit med.

Exempel på osynliggörande:

En tjej säger något men mötet fortsätter som om detta inlägg aldrig har skett.

Tjejers intressen och områden anses inte lika spännande som killars och får mindre utrymme i medierna och i samhället.

Tjejers sexualitet och kön är osynliggjort på olika sätt. Exempel: Det saknas lustfyllda namn på kvinnans kön. För killar finns flera vedertagna ord.

Förlöjligande

Förlöjligande som maktstrategi kan ske genom att det på olika sätt uttrycks eller antyds att tjejer är skrattretande, inkompetenta och otillräckliga. Förlöjligandet kan också ta sig uttryck i kommentarer, hån och skämt. Den som utnyttjar tekniken får skrattarna på sin sida. Den som är utsatt eller försöker att reagera uppfattas som humorlös och tråkig. För att undvika risken att bli utsatt för förlöjligande händer det att tjejer omedvetet anpassar sig.

Exempel på förlöjligande:

När en tjej får en klapp på huvudet eller till exempel kallas lilla vän, lilla gumman eller flicka lilla.

När en tjej får kommentarer som: Har du mens? eller Du har nog inte fått något på länge!

Dubbelbestraffning

Om tjejen engagerar sig tar hon för mycket plats. Om inte, är hon passiv, tråkig och tar inte ansvar. Upplevelsen av maktlöshet och att det blir fel oavsett hur hon beter sig är förlamande. Att dubbelbestraffningen är en realitet för tjejer beror på det historiska osynliggörandet och förlöjligandet av tjejer och bygger på tjejers ständigt dåliga samvete över att inte göra tillräckligt.

Exempel på dubbelbestraffning:

Tjejer ska ta för sig och säga sin åsikt i klassrummet men får inte vara för pratsamma, stökiga eller högljudda.

Tjejer ska vara populära bland killar och spela på traditionell kvinnlighet, men inte vara för aktiva och speciellt inte sexuellt aktiva. Tjejer ska inte vara torrisar men samtidigt akta sig för stämpeln som lösaktiga eller slampor.

Undanhållande av information

Kunskap, fakta och information ger makt. Att uppleva att andra har mer information kan vara obehagligt och känslan av att beslutet redan har tagits någon annanstans kan förvirra. Att tjejer inte har möjlighet till studier på samma vis som killar på många platser är också en typ av undanhållande av information då de har helt andra förutsättningar i arbetslivet och andra sammanhang.

Exempel på undanhållande av information:

Att anse att det är oviktigt att mäta jämställdhet kan vara ett uttryck för att vilja undanhålla information, att osynliggöra tjejers och killars olika villkor.

Att beslut har fattats innan ett möte där inte alla har haft tillträde.

Påförande av skuld och skam

En känsla av skam och skuld kan infinna sig utan att man riktigt förstår varför. Då är det bra att uppmärksamma att det handlar om en struktur som gör att skulden automatiskt faller på tjejer. Genom det vardagliga osynliggörandet och förlöjligandet av tjejer finns en grund för att tjejer oftare än killar själva tar på sig skam och skuld.

Exempel på påförande av skam och skuld:

Tjejer som har våldtagits eller misshandlats ses i samhället ofta som skyldiga eller medskyldiga. Även domslut tycks delvis fattas utifrån en sådan bild när de ifrågasätter offrets klädval, tidigare sexuella aktivitet, berusningsgrad etc.

Objektifiering

Objektifiering innebär att man bedömer kvinnor efter utseendet och att man inte ser kvinnor som fullvärdiga individer, utan som saker att titta på. Tjejer görs dagligen till objekt i olika sammanhang, till exempel inom medier och i reklam men också i vardagliga situationer.

Exempel på objektifiering:

Reklamaffischer som visar mer av en naken kvinnokropp än av vad de egentligen säljer.

Man kommenterar kvinnors utseende istället för vad de har sagt eller gjort.

Våld och hot om våld

Rädslan för att bli våldtagen eller att utsättas för annat våld är utbredd bland tjejer. Våld och hot om våld är något som många tjejer lever med dagligen även om det inte är något de ständigt tänker på. Det är ett normaltillstånd.

Exempel på konsekvenser av upplevt hot om våld:

En tjej är rädd att gå ute på kvällen.

En tjej vågar inte bjuda hem en kille första kvällen.

En tjej undviker att säga något speciellt till sin kille för att undvika att han blir arg.

Texten på denna sida är hämtad från Genvägar till Jämställdhet – Metoder och strategier inom ungas fritid och föreningsliv, Ungdomsstyrelsen, 2003.