Diakonia - Människor som förändrar världen
Tillsammans med vår samarbetsorganisationen Unite Theatre for Social Action arbetar vi i flyktinglägret Cox Bazar i Bangladesh med teater, lek och utbildning för barn. Tillsammans med vår samarbetsorganisationen Unite Theatre for Social Action arbetar vi i flyktinglägret Cox Bazar i Bangladesh med teater, lek och utbildning för barn.

Bistånd vid katastrofer

Diakonia arbetar långsiktigt för att åstadkomma en varaktig förändring för människor som lever i fattigdom och förtryck. När katastrofer inträffar förändras arbetet. I ett första skede handlar det om att rädda liv. Därefter följer återuppbyggnadsskedet. Detta integreras i Diakonias långsiktiga arbete.

Katastrofstöd i regioner där vi finns på plats

För att humanitärt stöd ska nå fram och vara effektivt i en krissituation är lokal kännedom nödvändig. Därför förmedlar vi humanitärt stöd via våra samarbetsorganisationer, främst på platser där vi redan är verksamma och där organisationerna har kapacitet att arbeta med katastrofstöd i linje med internationella standard, till exempel HAP och Sphere. Våra samarbetsorganisationer styr arbetet eftersom de, tillsammans med de drabbade, bäst vet vad människorna behöver.

Kvinnor och barn viktiga

Diakonia jobbar alltid för jämställdhet. Detta gäller även vid katastrofer. Kvinnor och barn drabbas ofta hårdast och de är ekonomiskt mest utsatta. Därför är det särskilt viktigt att ta hänsyn till deras situation och behov.

Kvinnor är dessutom ofta starka aktörer som tar stort ansvar för andra. Bland kvinnorna finns många eldsjälar som organiserar sig för att stötta varandra, både under en pågående katastrof och när man ska försöka hitta en ny vardag och ny försörjning.

Den första akuta fasen

I den akuta fasen efter en humanitär kris kan Diakonia bistå med bland annat livsmedel, tält, filtar, skydd för utsatta grupper och psykosocialt stöd. Så snart det är möjligt fasas det humanitära stödet in i det löpande arbetet för utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.

Gåvor från privatpersoner, föreningar och församlingar är av största vikt, då dessa gör det möjligt för Diakonia att ge stöd till de drabbade, även efter det akuta skedet.

Återuppbyggnad

Efter den akuta fasen finns Diakonia och våra samarbetsorganisationer kvar hos de drabbade. Då återstår den resurskrävande och långsiktiga uppbyggnaden. Återuppbyggnadsarbetet samordnas med det arbete som Diakonia och våra samarbetsorganisationer bedrev i området redan innan den humanitära krissituationen uppstod.

Återuppbyggnad innebär ofta insatser som gör det möjligt att återgå till ett normalt liv, såsom skolor och utbildning, bostäder, inkomstgenererande aktiviteter och mycket annat. Även här är det våra samarbetsorganisationer och de som drabbats som styr vad som behövs baserat på det befintliga behovet.

Bekämpa fattigdomen – förebygg katastrofer

Många humanitära kriser kan förhindras. Diakonia arbetar på lokal nivå med att ge människor makt över sina egna liv, samtidigt som finns vi med i ett globalt påverkansarbete för att förändra de strukturer som håller kvar människor i fattigdom. Vi arbetar även för klimaträttvisa, för att på så sätt förhindra ytterligare katastrofala konsekvenser på grund av klimatförändringarna.

Humanitära kriser drabbar de allra fattigaste och mest utsatta hårdast. Att minska fattigdomen och människors utsatthet är därför ett sätt att förebygga katastrofer och stärka människors förmåga att stå emot kriser. Många av Diakonias samarbetsorganisationer arbetar med fattigdomsbekämpning, livsmedelssäkerhet, alternativa jordbruksmetoder och inkomstgenererande aktiviteter, vilket bland annat bidrar till att förebygga kriser på både individ- och samhällsnivå.