Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonia i debatt på SvD tillsammans med Forum Syd, Individuell Människorhjälp, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkan och Union to Union. Diakonia i debatt i SvD tillsammans med Forum Syd, Individuell Människorhjälp, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkan och Union to Union.

Debatt: Sluta urholka biståndet

Trots att regeringen säger sig värna biståndets faktiska syften bryter Sverige mot de regler som bestämmer vilka avräkningar som får göras från biståndet för ett nationellt flyktingmottagande. Det visar en ny rapport som CONCORD Sverige tagit fram. Sverige ska värna asylrätten och ha ett solidariskt och humant flyktingmottagande, men det får inte bekostas av minskat bistånd till världens fattiga.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet ifrågasätter vi, tillsammans med fem andra biståndsorganisationer inom Concord Sveriges Aid Watchgrupp, det faktum att Sveriges avräkningar från biståndet blir allt större. Vad ökningen beror på har varit svårt att få klarhet i, men regeringens förklaring hittills har varit att ökningen beror på att antalet asylsökande ökat.

Vår kritik mot avräkningarna handlar inte om flyktingmottagandet i sig. Sverige ska värna asylrätten och vi är starkt kritiska mot de lagar som hindrar människor från att utöva den rätten. Det är också självklart att ett bra asylmottagande kostar. Men när kostnaden tas från biståndet drabbas arbetet för demokrati, konfliktförebyggande och minskad fattigdom

En ny rapport som skribenten och biståndsexperten Staffan Landin har tagit fram på uppdrag av CONCORD Sverige visar att det finns frågetecken kring regeringens sätt att rapportera och förklara avräkningarna.

  1. Avräkningarna ökar mer än antalet asylsökande.
    Mellan 2006 och 2016 ökade antalet flyktingar som kom till Sverige med 72 procent. Under samma period steg de avräkningar som togs från biståndet med 533 procent. Enligt rapporten kan endast en tredjedel av ökningen i avräkningarna tillskrivas fler flyktingar.

    Vad som ligger bakom de ökade avräkningarna har inte gått att granska. Rapporten visar att den genomsnittliga avräkningen per asylsökande fördubblades under alliansregeringen jämfört med den socialdemokratiska regeringen innan, och under nuvarande regering är den tre gånger högre än på Göran Perssons tid.
  2. Regeringen frångår DAC-reglerna.
    Inget land har under de senaste fem åren gjort större avräkningar från biståndet för inhemska kostnader för flyktingmottagande än Sverige. Regeringen hävdar att avräkningarna följer de regler som utformats av OECD:s biståndskommitté DAC. Men enligt rapporten är minst en femtedel oförenliga med vad som får rapporteras som bistånd. Bland annat har det svenska biståndet bekostat löner, lokaler och IT/systemutveckling hos Migrationsverket.

Mot bakgrund av framförallt Riksrevisionens kritik mot avräkningarna meddelade regeringen nyligen att den ska se över modellen som används för beräkning av asylkostnader. Regeringen avser också att framöver redogöra för de faktiska asylkostnader som redovisas till DAC, något som hittills alltså inte gjorts. Vi välkomnar regeringens översyn men anser att den kan ta fler steg än så: 

Regeringen bör helt sluta att göra avräkningar för flyktingmottagande från biståndet. Sverige ska ha ett humant och solidariskt flyktingmottagande, men det ska inte bekostas av biståndet.

Givet att avräkningar trots allt sker så bör regeringen öka transparensen och redovisa öppet vad de svenska avräkningarna består av, inte bara i framtiden utan också historiskt. Regeringen bör även förtydliga hur avräkningarna förhåller sig till riksdagens mål för svenskt bistånd om att ”skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”.

Regeringen bör verka för att DAC ändrar reglerna för vilka avräkningar som får göras från biståndet. Just nu pågår inom DAC en översyn av regelverket, med anledning av att DAC-länderna tolkar detta olika. Vi uppmanar regeringen att inom denna pågående process driva på för ett mer restriktivt regelverk. Nuvarande regler strider mot de internationella principerna om ett effektivt bistånd som Sveriges regering säger sig värna. 

Biståndet behövs, idag mer än någonsin. Antalet väpnade konflikter ökar och fler människor än någonsin är på flykt undan konflikter och förföljelse. Över 125 miljoner är i behov av katastrofhjälp. I de åtaganden världen gjort för att skapa en bättre framtid, är ett långsiktigt och pålitligt bistånd centralt för att vända trenden.

Ladda ner rapporten

Skribenten och biståndsexperten Staffan Landin har på uppdrag av CONCORD Sverige tagit fram rapporten.

Delrapport En säker finansiering av biståndet.pdf