Diakonia - Människor som förändrar världen
Isabel Zuleta jobbar för att lokalbefolkningens mänskliga rättigheter ska tillgodoses. Arbetet är inte ofarligt. Hon har utsatts för flera allvarliga hot. Foto: Magnus Aronson

Dränkta rättigheter - flytande ansvar

I rapporten "Dränkta rättigheter - flytande ansvar" granskar Diakonia, Latinamerikagrupperna, Svenska kyrkan och Swedwatch bygget av ett vattenkraftverk i Colombia. I rapporten kan du läsa om hur bygget påverkar lokalbefolkningen, den politiska situationen kring projektet och kopplingen till svenska intressen. 

Utländska investerare 

Colombias ekonomiska tillväxt har ökat starkt de senaste tio åren. Landet är rikt på naturresurser och medelklassen växer. Efter att fredssamtal inletts mellan Colombias regering och FARC-gerillan, och nyligen också med den mindre ELN-gerillan, finns förhoppningar om ett slut på den mer än 50 år långa väpnade konflikten. Allt detta lockar utländska investerare.

Komplex miljö för företag

Den svenska regeringen stöttar aktivt etableringen av svenska företag i Colombia genom handelsfrämjande insatser. Men trots positiva signaler om fredlig utveckling är landet fortfarande en komplex miljö för företag att verka i, speciellt i konfliktområden där höga krav ställs på företag att kunna hantera de människorättsrisker som finns.

Utvecklingen har hittills inte gynnat de fattiga

Den ökade säkerheten och tillväxten har än så länge huvudsakligen gynnat medel- och överklassen i de större städerna, medan ursprungsbefolkning och fattiga på landsbygden lever i en situation där våld och laglöshet är regel.

Det är också de fattigaste som drabbas hårdast vid exploaterings- eller infrastrukturprojekt. Deras svaga ställning i kombination med korruption, våld och den utbredda straffriheten, gör det både svårt och farligt för dem att kräva sina rättigheter.

FN:s vägledande principer

Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter ska företagen aktivt undvika att bli en del av konflikten och alltid agera så att de inte bidrar till eller ökar riskerna för övergrepp mot civilbefolkningen. Detta gäller även i kundled, det vill säga när företagen endast är leverantörer till större projekt.

Men även staterna ges ett ansvar att förebygga att företag från det egna landet bidrar till brott mot de mänskliga rättigheterna. Trots de vägledande dokumenten förbises ofta riskerna med arbetet i konfliktområden.

Tillsammans med Latinamerikagrupperna, Svenska kyrkan och Swedwatch har Diakonia tagit fram en rapport som berättar om bygget av vattenkraftverket Hidrotuango, strax norr om staden Medellin i nordöstra Colombia. Rapporten visar hur byggprojektet påverkar lokalbefolkningen, den politiska situationen och beskriver kopplingen till svenska intressen.

Företagens och statens ansvar

Rapporten belyser inte bara företagens ansvar, utan också den svenska statens roll i förhållande till de svenska exportföretagen. Den visar att de ambassader som främjar export även behöver stötta näringslivet med relevanta riskanalyser när det gäller konflikt och mänskliga rättigheter.

Respekt för mänskliga rättigheter och civilbefolkning

Efter att företagen uppmärksammats på de kränkningar av mänskliga rättigheter som skett, har de förbättrat sina metoder för analys på ett sätt som andra företag kan dra lärdom av. Vi hoppas att rapporten ”Dränkta rättigheter, flytande ansvar” ska bidra till en konstruktiv diskussion om hur företag, statliga aktörer och civilsamhälle kan samverka för en bättre hantering av människorättsrisker i projekt där svenska företag deltar.

I slutänden handlar det om att öka säkerheten och respekten för civilbefolkningen som alltid är den mest sårbara och utsatta parten i alla konflikter.

Ladda ned rapporten från Swedwatchs hemsida

Till Swedwatch och rapporten "Dränkta rättigheter - flytande ansvar" (pdf)