Diakonia - Människor som förändrar världen

Makten över klimatpengarna

I rapporten "Makten över klimatpengarna" diskuterar Diakonia och Svenska kyrkan frågan om hur och genom vilka institutioner stöd till klimatanpassning bör kanaliseras.

Löfte: Bidra med 8 miljarder i klimatstöd

Vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn åtog sig de utvecklade länderna att bidra med sammanlagt 30 miljarder dollar i klimatstöd, så kallade snabbstartspengar, under perioden 2010 -2012. Av detta ska Sverige bidra med 8 miljarder kronor.  Inget är ännu beslutat om hur en framtida arkitektur för klimatfinansiering ska se ut, men beslut om hur de så kallade snabbstartpengarna ska kanaliseras kan få stor betydelse för hur den långsiktiga finansieringen kommer att utformas.

Två alternativ

I huvudsak finns idag två alternativ för kanalisering av stöd till klimatanpassning: Anpassningsfonden under FN:s klimatkonvention och en av de särskilda klimatfonder som Världsbanken tagit initiativ till. Utifrån principer om bland annat legitimitet, demokrati och öppenhet, kapacitet, effektivitet och tillgänglighet argumenteras här för att Sverige bör stödja klimatanpassning via Anpassningsfonden.

Diakonias och Svenska kyrkans rekommendationer

Sverige bör ge frivilligt ekonomiskt stöd till Anpassningsfonden som en tydlig markering att Sverige stödjer de principer som Anpassningsfonden vilar på.

Sverige bör göra tydliga uttalanden till stöd för Anpassningsfonden genom att exempelvis föreslå att fonden får en roll i förmedlingen av de nya stora stöd till klimatanpassning som nu diskuteras och som utlovats i Copenhagen Accord. Det kan till exempel handla om att kanalisera pengar som mobiliseras via innovativa meka¬nismer såsom internationella flyg- och sjöfartsavgifter.

Sverige bör föreslå att Anpassningsfondens uppbyggnad och arbetssätt ska utgöra en utgångspunkt i diskussionerna av finansieringsarkitekturen, exempelvis i utformningen av Copenhagen Green Climate Fund.

Sverige bör verka för att klausulen om utfasning (sunset clause) av CIF:s anpassningsfond år 2012 upprätthålls och att utformningen av en framtida arkitektur för klimatfinansiering utgår från beslut fattade inom ramen för FN:s Klimatkonvention.

Sverige bör välja att inte ge stöd till anpassning via CIF. På kort sikt, fram till utfasningen 2012, bör Sverige verka för att CIF:s stöd till anpassning (via PPCR) sker i form av gåvor i stället för lån, att stöd ges via nationella enheter som på ett effektivt sätt kan ge stöd till drabbade människor baserat på demokratiskt framtagna planer, samt att stöd inte villkoras genom krav på reformer som inte är relaterade till anpassningsåtgärdens målsättningar.

Sverige bör, oavsett vilken institution som förmedlar pengarna, verka för att fattiga människor som är särskilt drabbade av klimatförändringarna samt representanter för det civila samhället har möjlighet att delta i insatsernas alla faser.

Sverige bör verka för att riktlinjer för ett rättighetsbaserat förhållningssätt till klimatanpassning utvecklas och tillämpas i all finansiering av klimatanpassnings-åtgärder. Särskild vikt bör läggas vid en genusbaserad problemanalys och att insatserna stärker kvinnors deltagande och rättigheter.

Ladda ner rapporten

NamnStorlekFiltypLadda ner
Ladda ner "Makten över klimatpengarna" 561 KB PDF