Diakonia - Människor som förändrar världen

Skattjakten - var skattar företag med verksamhet i utvecklingsländer?

Swedwatch har undersökt i rapporten Skattjakten hur fyra svenska multinationella bolag resonerar och agerar kring skatteinbetalningar i Zambia. Rapporten visar att även om företagen inte gör sig skyldiga till skatteflykt har de ingen information om hur de hanterar skatteplanering som en fråga om företagsansvar.

Lite information i årsredovisningar

Swedwatch har inom ramen för denna studie inte kunnat finna att något av de fyra undersökta bolagen (Sandvik, Atlas Copco, SKF och Ericsson) gör sig skyldiga till oetisk eller olaglig skatteflykt från Zambia.

Men Swedwatch konstaterar att trots att alla de fyra bolagen har verksamhet i Zambia finns i princip ingen information om Zambia i bolagens årsredovisningar. Inget av bolagen vill heller uppge siffror över vinst och skatteinbetalningar i Zambia. Företagen har än så länge inte definierat hur man hanterar skatteplaneringen globalt som en fråga om företagsansvar.

Ser ingen anledning till dålig transparens

Sandvik, Atlas Copco och SKF uppger alla att de har verksamhet i Zambia och har gått med vinst i ett flertal år i landet. Men deras ovilja att redogöra för siffror över verksamheten i Zambia är tydlig enligt rapporten. Ansvariga chefer på Zambias skatteverk som Swedwatch har talat med förvånas över detta, och ser ingen anledning till varför de svenska bolagen inte vill ge information om sina skatteinbetalningar.

Allmänhetens insyn dålig

Trots att skatteflykt från utvecklingsländer är ett av de mest uppenbara globala hindren för fattigdomsbekämpning kan allmänheten inte utläsa någon information om skatteinbetalningar på landnivå i de allra flesta multinationella koncerners offentliga redovisning.

Om företag förmås öka transparensen om skatter på landnivå skulle det lokala civilsamhället i utvecklingsländer lättare kunna ställa sina regeringar till svars över hur offentliga medel används, vilket kan förebygga korruption och förskingring av skattemedel.

Utifrån rapporten anser Diakonia att:

Den svenska regeringen bör:

arbeta för regler som ger insyn i företagens vinster och skatteinbetalningar i utvecklingsländer

ge stöd till skattemyndigheter i utvecklingsländer, så att de har högre kapacitet att upptäcka skatteflykt

De svenska multinationella företagen bör:

tydligt kommunicera vilka principer som styr deras skatteplanering

vara öppna med hur deras ägandestuktur ser ut globalt, vilka dotterbolag de äger och var företagen finns.