Diakonia - Människor som förändrar världen
Richard Moreno arbetar för Diakonias samarbetsorganisation Cocomacia, och ser att den långa kamp som organisationen har bedrivit äntligen har fått resultat.

Colombia: Människor i Chocó stannar kvar på sin mark

Tack vare Diakonias samarbetsorganisation Cocomacias arbete kan många människor i regionen Chocó stanna kvar på sin mark. Detta är ett betydelsefullt resultat i Colombia, som är det land i världen med flest interna flyktingar, orsakat av både den väpnade konflikten och naturresursutvinningen i regionen.

Fått kollektivt ägande godkänt

Många som tidigare drivits på flykt har också kunnat återvända hem, tack vare organisationens följeslagare.

Cocomacia har efter lång kamp fått 800 000 hektar land att bli erkänt som kollektivt ägt av invånarna. Denna mark kan inte tas ifrån dem enligt den lag som skapades 1991 för att se till att afrocolombianernas rättigheter följdes.

Tack vare workshops i mänskliga rättigheter känner människor till sina rättigheter och vet hur man kräver av myndigheterna att de uppfylls. Nu formulerar man även sina egna politiska förslag som presenteras för politikerna. Diakonia finansierar Cocomacias arbete som byggt upp och stöttas en social och politisk organisation i 124 samhällen i området.

Ökad kunskap om mänskliga rättigheter och ökat deltagande i politiken

Diakonias stöd till Cocomacia har ett långsiktigt perspektiv och flera viktiga resultat har redan uppnåtts. Bland annat stannar människor fortfarande kvar i regionen trots att mord förekommer och många personer försvinner. Man har dessutom lyckats uppnå att byar och samhällen själva kommer med sociala och politiska förslag, tack vare organisationens långsiktiga arbete med utbildning av ledare. Kunskapen om mänskliga rättigheter gör att befolkningen nu kräver sina rättigheter och presenterar sina egna politiska förslag på hur de vill att samhället ska utformas.

Konflikten i Colombia

För att förstå vidden av resultatet att människor fortfarande bor kvar på sitt territorium är det bra att känna till den väpnade konflikten i Colombia liksom innebörden av territorium som koncept i regionen Chocó.

Chocó är en region av stort intresse för alla väpnade grupper i konflikten; stat och gerilla såväl som paramilitärer och kriminella gäng. Tillgången till Stilla havet används som väg för droghandeln. I och med regionen består av regnskog där grupper kan röra sig osett, är den en spelplats för sammandrabbningar i kriget. Sedan åttiotalet, då de paramilitära grupperna växte sig starka, har lokalbefolkningen mot sin vilja blivit indragen i konflikten.Våld, mord och försvinnanden har tvingat många att fly från sin mark. Människor trycks även undan på grund av att staten gett tillstånd till internationella storföretag att utvinna skog och mineraler.

Ordet territorium har en stark betydelse

Chocó kallas ofta för en ”etnisk region”. 85 procent av befolkningen är afrocolombianska ättlingar till slavar som flydde spanjorerna och slog sig ned i regionen. 8 procent tillhör urfolken. Här har ordet territorium en mycket djupare betydelse än bara en bit mark. Samhällenas och människornas identitet är djupt sammanlänkade med äganderätten av landet. Att förlora sitt territorium innebär att förlora en viktig del av sin identitet.

Arbetet framåt - Fokus på fredsagenda

Just nu arbetar Cocomacia på en regional fredsagenda och en alternativ utvecklingsplan för regionen. Den kommer att presenteras till myndigheterna för att människors kultur och behov ska respekteras i utvecklingen av regionen. Agendan består av tre delar: Först en nulägesanalys, en slags diagnos. Utifrån den skapas förslag till förbättringar. Steg tre är att komma överens med politikerna för att göra verklighet av förslagen. Målet är att det ska ske i juni 2014.

Förslaget går ut på att ta hänsyn till samhällen och dess kultur istället för att lägga investeringar i regionen på utvinning av naturresurser. Den alternativa utvecklingsplanen ser till den kollektiva välfärden och låter samhällena leva värdigt i harmoni med naturen och territorium. Förslagen har ett perspektiv på tjugo år med delmål som tillåter en politisk lösning av den sociala och väpnade konflikten.

Ett fredligt samhälle måste byggas upp från grunden

Cocomacia ser stora risker med vad som ska hända med fredsförhandlingarna i Colombia som pågår sedan i oktober 2012. Om regeringen och gerillan lyckas skriva på ett fredsavtal, väntar ett omfattande arbete med att förverkliga avtalen. Ett samhälle som förstörts i grunden av våldet måste byggas upp på nytt. Dessutom finns flera väpnade aktörer som inte omsluts av avtalet och som kommer att fortsätta utöva våld mot lokalbefolkningen.

Cocomacias arbete kräver resurser till utbildning och påverkansarbete. Det internationella samarbetet och stödet behövs mer än någonsin. Lämnas människor ensamma så är risken stor att löftena i fredsavtalet aldrig uppfylls.

Diakonias samarbetsorganisation Cocomacia i Colombia arbetar sedan 1982 för är att invånarna i området Medio Atrato i Chocó ska få kontroll över territoriet. Målet är också en kollektiv samhällsbyggnad med en plan för användning av naturresurserna. Cocomacia har också till uppgift att arbeta med en stärkt kulturell identitet i området och att människorna ska ha värdiga liv.

Organisationen arrangerar utbildningar för ledare till sociala rörelser som gräsrotsorganisationer, som kan leda arbetet och göra det långsiktigt hållbart. Med Diakonias stöd utbildar man invånarna i mänskliga rättigheter och hur och av vem de kan kräva att rättigheterna uppfylls. Genom utbildningen och Cocomacias juridiska stöd formulerar byar och samhällen sedan sina egna politiska förslag för hur regionen ska utvecklas med hänsyn till deras behov och kultur.

Tack vare Cocomacias följeslagare i fält löses konflikter med väpnade aktörer genom dialog så att människor kan stanna kvar på sin mark och internflyktingar kan återvända.