Diakonia - Människor som förändrar världen

Reality of Aid: Privata sektorns roll i biståndet

Vartannat år släpper det globala nätverket Reality of Aid en rapport om hur biståndet ser ut och genomförs världen över. Diakonia har medverkat i 2012 års rapport, "Aid and the Private Sector: Catalysing Poverty Reduction and Development?", där fokus ligger på den privata sektorns roll i biståndet.

Involvering av den privata sektorn i biståndet

Sedan några år finns det bland främst biståndsgivarna en ökad vilja att involvera den privata sektorn, det vill säga olika typer av företag, i biståndet. Det här är en trend som även finns i Sverige, och som bland annat diskuteras i Diakonias och Svenska kyrkans rapport "Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd".

Det gäller visserligen inte Sverige, men Reality of Aid:s rapport pekar på att ökat fokus på den privata sektorn i biståndet kan bero på att länderna vill gynna det egna näringslivet genom biståndsmedel då många länder genomgår finansiella svårigheter. Rapporten innehåller ett antal olika tematiska kapitel och kapitel som sammanfattar trenderna för ett antal OECD-länder. Peter Sörbom har skrivit kapitlet om Sverige, på uppdrag av Diakonia och Forum Syd.

Dialog med civila samhället viktig

Skribenterna av rapportens olika delar välkomnar förnyad uppmärksamhet på den privata sektorn. De ser det dock som viktigt att detta arbete måste vara i samklang med principer om biståndseffektivitet och i linje med mottagarländernas nationella utvecklingsplaner. Biståndsgivarna måste också låta den privata sektorns del av biståndet utformas i dialog med människor som lever i fattigdom och personer ur civilsamhället, för att biståndet ska nå ut till de som behöver det mest.

Konkret pekar rapporten bland annat på att biståndsmedel till den privata sektorn bör riktas in på att:

Stödja och utveckla småskaligt jordbruk

Förbättra förhållanden för anställda i den informella sektorn

Ta bort barriärer för kvinnors företagande

Stödja små- och mellanstora företag