Diakonia - Människor som förändrar världen

Ny svensk biståndsplattform: Öppenhet nödvändig

Den 29 maj 2012 får Diakonia och andra folkrörelser tillfälle för att lämna synpunkter på regeringens arbete med den nya svenska biståndspolitisken. Det blir ett tillfälle för grundläggande diskussion om politikens inriktning och möjlighet att ställa frågor till varandra om resultat och styrning i biståndet.

Organisationerna bjuds in till möte om nya biståndspolitiken

Den 15 maj publicerade statssekreterare Hanna Hellquist en inbjudan till organisationer i det civila samhället (CSO) att delta i ett möte om Sveriges nya biståndspolitiska plattform på regeringens hemsida.

Med anledning av den inbjudan, och för att i god tid komma med synpunkter, svarade Diakonia och andra organisationerna till Hanna Hellqvist - se rutan nedan.

Diakonia vill bidra på ett konstruktivt sätt

Diakonia och andra organisationer önskar komma in i processen ett tidigt skede för att kunna bidra konstruktivt på bästa sätt. Vi är övertygade om att vi, med våra globala nätverk och kontakter i utvecklingsländerna, akademisk forskning och andra organisationer i civilsamhället har lärdomar och erfarenheter att bidra med.

En öppen och transparent process är nödvändig

En av förhoppningarna inför mötet den 29 maj är att få ta del av regeringens tidtabell och plan för hur remissförfarandet och beslutsprocessen kring en ny svensk biståndspolitisk plattform kommer att se ut.

Vi noterar att det internationella Open Government Initiative utlovar öppenhet inte bara när det gäller redovisning av hur pengar använts utan hela kedjan, inklusive beslut om politikens inriktning.

Öppenhet är mer än att redovisa utgifter

Ambitionen om öppenhet bör därmed omfatta arbetsprocessen med att ta fram den biståndspolitiska plattformen i samråd med de olika aktörer som finns inom utvecklingssamarbetet. Öppenhet måste handla om mer än om redovisning av biståndets utgifter.

Organisationernas brev till statssekreterare Hanna Hellquist, UD, inför mötet den 29 maj:

"Vi välkomnar att UD inleder en process med att utforma en ny biståndspolitisk plattform, som ska hantera den växande flora av policy- och styrdokument som existerar. Vi är också glada för att ha blivit inbjudna till ett första konsulterande möte kring detta.

Flera av oss har i ett tidigare brev (12-05-15) framfört en del grundläggande synpunkter kring både innehållet i en ny biståndspolitisk plattform och processen kring framtagandet.Vi önskar nu understryka vikten av att processen blir transparent, dialogen öppen och att möjligheten att påverka blir reell.För att detta ska bli möjligt menar vi att ett antal åtgärder krävs:

Vi önskar att få ett underlag som gör det möjligt att se hur regeringen resonerar kring plattformens olika delar och vilka frågor som regeringen har som utgångspunkter. Enligt den bild vi har av bland annat statskontorets kritik och den kritik som förts fram av OEDC DAC Peer Reviews är det en omfattande process som bland annat kommer att rangordna olika biståndspolitiska mål.Detta gör det ännu mer nödvändigt med en tydlig plan för hur processen ska se ut och ett tydliggörande av när och hur regeringen ämnar konsultera biståndets olika aktörer.Vi har noterat att normen för remisstid är tre månader.

Många av oss är folkrörelser och har partners runt om i världen som är mottagare av bistånd.Enligt vår mening är det nödvändigt att mottagarna i någon mening får vara med i processen att utforma biståndets inriktning och mål. Det gör det nödvändigt att få möjligheten att inom en rimlig tidsram ha någon form av konsultativ process med våra partners, och förbereda översättningar och underlag kring våra inspel i denna process. För oss är mottagarnas synpunkter och deltagande i biståndet helt avgörande för biståndets slutliga kvalitet.

Vi är frågande till avsaknaden av en parlamentarisk process kring en sådan central biståndsreform som den biståndspolitiska plattformen. Vi tror att en bred beslutsprocess kring det framtida svenska biståndet stärker biståndets kvalitet och legitimitet.Först och främst hoppas vi att vi inför mötet den 29:e maj får ta del av det underlag som beskriver problembilden av det som regeringen vill åtgärda och den plan som regeringen har för processen. På mötet önskar vi samtala om den tidsplan som krävs för vårt konstruktiva deltagande i processen.

Vänligen

Eva Christina Nilsson, generalsekreterare Svenska missionsrådet
Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia
Jens Orback, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center
Gabi Björnsson, kanslichef Afrikagrupperna
Niklas Lindgren, generalsekreterare PMU
Svante Axelsson, generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen
Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna
Annica Sohlström, generalsekreterare Forum Syd
Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Ladda ned brevet till Gunilla Carlsson

NamnStorlekFiltypLadda ner
Brev till Gunilla Carlsson den 15 maj 2012 268 KB PDF