Diakonia - Människor som förändrar världen
Kolkraftverk i Tyskland. Foto: Vattenfall Kolkraftverk i Tyskland. Foto: Vattenfall

Vi uppmanar regeringen: sälj inte kolet!

Nu står svenska regeringen inför valet att sälja eller avveckla Vattenfalls kolgruvor i Tyskland. Kolreserverna motsvarar koldioxidutsläpp på 1,2 miljarder ton, 24 gånger mer än vad Sverige släpper ut per år idag. Diakonia vill att regeringen fattar rätt beslut när det gäller Vattenfalls koltillgångar – att avveckla, inte att sälja  – och därmed visa att man sätter  människors hälsa och överlevnad först! 

2016-06-03

Sverige har skrivit under Parisavtalet och därmed förbundit sig att inte agera i strid med dess mål och syfte. Målet är att hålla den globala medeltemperaturökningen under 2, eller helst 1,5 grader. Det innebär att majoriteten av världens fossila tillgångar behöver stanna i marken.

Genom det statliga elbolaget Vattenfall äger svenska staten elva kolkraftverk i Tyskland, som tillsammans släpper ut nästan dubbelt så mycket koldioxid varje år som de sammanlagda övriga utsläppen i Sverige. Vattenfall äger också kolgruvor i Tyskland, som sammantaget innehåller så mycket kolreserver att de skulle leda till 1,2 miljarder ton koldioxidutsläpp om de användes i kolkraftverken. Det är 24 gånger mer än Sverige som helhet släpper ut på ett helt år idag. Fem av gruvorna är ännu inte öppnade.

Sveriges regering står inför att fatta ett beslut om Vattenfalls kolgruvor som kan sätta tonen för det globala klimatarbetet. Det tjeckiska företaget EPH har erbjudit sig att köpa kolgruvorna och har för avsikt att fortsätta utvinna kol och öppna de gruvor där Vattenfall ännu inte börjat bryta. Som ägare kan Sveriges regering stoppa försäljningen.

Fasa istället ut kolkraftverken

Genom att besluta att Vattenfall inte får sälja sina kolgruvor i Tyskland, utan istället ska fasa ut sina kolkraftverk till 2030 – i dialog med den tyska regeringen och berörda lokalsamhällen – skulle Sveriges regering alltså bidra till att 1,2 miljarder ton kolidoxid aldrig släpps ut i atmosfären. Att låta bli att sälja innebär att agera i linje med Parisavtalets syfte att få finansiella flöden i världen att stödja en utveckling med låga utsläpp av växthusgaser.

Redan idag drabbas människor runt om i världen av effekterna av klimatförändringarna. År 2050 beräknas så många som 200 miljoner människor ha tvingats lämna sina hem på grund av klimatrelaterade orsaker. Människor som lever i fattigdom är mest sårbara för klimatförändringarnas effekter eftersom de har sämre förutsättningar att anpassa sig till förändringar och att återhämta sig efter katastrofer – samtidigt som de bidrar minst till växthusgasutsläppen. Världens rika länder har förbundit sig att gå före i klimatarbetet – att sälja kolet och därmed skjuta över ansvaret på någon annan är motsatsen till att visa ledarskap.

Diakonia vill att Sverige fattar rätt beslut när det gäller Vattenfalls koltillgångar – att avveckla, inte att sälja. Sverige bör visa modet att bryta med gamla tankemönster och våga sätta klimathänsyn i första rummet, snarare än att låta sig styras av affärslogik. Kostnaderna i både ekonomiska termer och antal människoliv om klimatförändringarna tillåts eskalera kommer vida att överstiga eventuella ekonomiska förluster av en avveckling.