Diakonia - Människor som förändrar världen

Staten behöver göra mer för att uppnå FN:s vägledande principer

Statskontorets nypublicerade utredning ”FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter – utmaningar i statens arbete” innehåller flera förslag på åtgärder som går i linje med Diakonias ståndpunkter och remissvar.

2018-03-26

Staten, mänskliga rättigheter och företagande

I augusti 2017 gav handelsminister Ann Linde Statskontoret i uppdrag att ta reda på om det finns luckor eller brister i svensk lagstiftning när det gäller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Myndigheten skulle också undersöka om bolag med statlig ägande och bolag inom export- och internationaliseringsfrämjande vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån principerna.

Uppdraget kan ses som en så kallad National Baseline Assessment, som beskrivs i Sveriges handlingsplan för mänskliga rättigheter och företagande. Diakonia välkomnade initiativet och har under hösten bidragit till utredningen genom rundabordsamtal och skriftliga underlag (se inforuta).

Åtgärder i linje med Diakonias ståndpunkter

Statskontorets utredning ”FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter – utmaningar i statens arbete” som nu har publicerats innehåller flera förslag på åtgärder som går i linje med Diakonias ståndpunkter och remissvar. Bland annat rekommenderar Statskontoret regeringen att utreda möjligheterna att ställa lagkrav på svenska företag att genomföra en så kallad human rights due diligence (HRDD), åtminstone för statligt ägda bolag  och för alla företag vid högrisksituationer. Det är något Diakonia och många andra svenska civilsamhällesorganisationer har pekat på under flera år och som kommer vara avgörande för om Sverige på allvar menar att man vill agera för hållbart företagande.

Diakonia har även ställt en fråga till alla partiledare om inställning till lagstiftad HRDD i den enkät vi skickat ut inför valet och som snart publiceras.

Statens ansvar att skydda mänskliga rättigheter

Statskontoret lämnar också förslag på åtgärder inom export- och internationaliseringsfrämjande och internationellt utvecklingssamarbete, där det återstår flera utmaningar att hantera på politisk nivå i form av målkonflikter, operationalisering och harmonisering.

Regeringens ansvar sträcker sig längre än att ”uppmuntra” och skapa plattformar för dialog och kunskapsutbyte när det gäller företags påverkan på mänskliga rättigheter. Staten har ett ansvar att skydda mänskliga rättigheter mot företagspåverkan, i Sverige och utanför Sveriges gränser. Man har ett ansvar för myndigheternas verksamhet - exempelvis utvecklingspolitiken – och som lagstiftare, bolagsägare, upphandlare, investerare, och exportfrämjare.