Diakonia - Människor som förändrar världen

Nytt lagförslag för AP-fonderna: hållbarhet kontra avkastning?

I våras lovade finansmarknadsminister Per Bolund att ett nytt regelverk för AP-fonderna skulle innebära ökade krav på hållbarhet. Lagförslaget innehåller flera viktiga förbättringar jämfört med dagens regelverk, skriver Åsa Beckius, policyrådgivare privat sektor.

2017-10-30

Hållbarhet måste överordnas avkastning

Utredningen, som kom i början av juli och som legat ute på remiss fram till den 26 oktober. Den lyfter fram två tydliga förändringar med koppling till att öka inslaget av hållbarhet i AP-fondernas investeringar:

Dels en ökad frihet att investera i tillgångar med låg likviditet, vilket ökar möjligheten att exempelvis investera i onoterade bolag.

Dels har utredningen föreslagit att det ska skrivas in i lagtexten att AP-fonderna ska ta hänsyn till ansvarsfulla investeringar, utan att göra avkall på det överordnade målet om hög avkastning.

Frågan om huruvida hänsyn till hållbarhet ska överordnas avkastning eller ej är en vattendelare och avgörande om finansmarknadsministern ska kunna hålla sitt löfte. Hållbarhet måste vara överordnat avkastning och det måste läggas till ett tydligt krav att fonderna måste respektera Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Det gör det inte idag, eftersom det i förslaget inte finns bindande regler som säkerställer detta.

Pensionsmyndigheten anser att det tydligt bör uttalas i lagen att AP-fonderna ”kan ta placeringsbeslut där hänsyn till ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande får tas på bekostnad av avkastning”.

Internationella åtaganden utgör ramarna

Lagen bör tydliggöra att Sveriges internationella åtaganden är grundläggande förutsättningar för AP-fondernas kapitalförvaltning och att de utgör ramarna inom vilken fonderna kan maximera sin avkastning. I juni 2016 kritiserade även FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Sverige för bristande kontroll av AP-fondernas investeringar.


Länk till remissvaret som Diakonia skrivit under.