Diakonia - Människor som förändrar världen
Tusentals klimataktivister från hela världen intog Bonns gator när FN:s klimattoppmöte COP23 inleddes. Foto: Sean Hawkey

Klimattoppmötet antog jämställdhetsplan

Under årets klimattoppmöte i Bonn antog världens länder dels en plan för att föra jämställdhetsarbetet under Parisavtalet framåt, dels en plan för hur urfolk ska kunna delta i klimatförhandlingarna. Desto svårare hade mötet att komma överens om finansiering och regler för redovisning.

2017-11-20

På flera sätt satte alltså COP23, under Fijis värdskap, strålkastarljuset på dem som är mest sårbara för klimatförändringarnas effekter, och vars erfarenheter och lösningar sällan får stå i centrum i klimatförhandlingarna. Plattformen för urfolk och den så kallade Gender Action Plan (GAP) ska stärka urfolkens och kvinnors möjligheter att delta i klimatförhandlingarna och att bidra med perspektiv som annars tenderar att förbises i de här sammanhangen.

Inventering av frivilliga klimatåtaganden

Dessutom har länderna enats om hur man ska genomföra inventeringen av ländernas frivilliga klimatåtaganden nästa år, det som nu kallas för ”Talanoa dialogue”, enligt söderhavsmodell. Inventeringen kommer att bestå av en mer teknisk process under året och en politisk dialog vid nästa klimattoppmöte COP24, i Katowice i Polen.

Tyvärr framgår det inte av beslutet vilka aspekter av klimatarbetet och Parisavtalet som ska följas upp, och därmed är det fortfarande oklart om det bara kommer att handla om utsläppsminskningar eller även om frågor som till exempel finansiering.

Finansiering av klimatåtgärder stötestenen

Svårare var det för länderna att komma framåt i förhandlingarna om framtida finansiering av klimatåtgärder i utvecklingsländer. För fattiga och sårbara länder är det viktigt med förutsägbar finansiering, men just den frågan blev den stora stötestenen i årets överläggningar. Det innebär att det finns många svåra knutar kvar att lösa innan Parisavtalets så kallade regelbok ska vara klar att antas vid COP24.

Förlust och skada för bestående klimateffekter

Med Fiji som ordförande för förhandlingarna kom också frågan om ”förlust och skada” – sådana effekter av klimatförändringarna som inte går att anpassa sig till – att få en framträdande roll i diskussionerna. Fortfarande är det oklart hur den här frågan ska integreras i nästa års uppföljning och i regelboken, men att frågan debatteras och får ökad uppmärksamhet är viktigt för alla dem som redan idag upplever effekterna av klimatförändringarna.

Större fokus på klimatåtgärder

Fattigare länder drev också på hårt för att sätta större fokus på klimatåtgärder och mål fram till år 2020. Om inte världens rika länder lägger i en högre växel i klimatarbetet redan idag så kommer det att bli oerhört svårt att klara Parisavtalets mål och det minskar de fattigare ländernas utrymme för utveckling. I ljuset av detta är det oerhört positivt att Sveriges regering annonserade under förhandlingarnas andra vecka att de ratificerar Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod.

Jämställdhet nödvändig för klimatomställningen

Från Diakonias horisont är det särskilt glädjande att parterna är överens om att stärka jämställdhetsarbetet under Parisavtalet och att Sverige spelat en aktivt och konstruktiv roll i förhandlingarna kring planen. Gender Action Plan (GAP) ska bidra till att jämställdhet genomsyrar både genomförande och uppföljning av Parisavtalet.  Målet är också att få fler kvinnor att delta i klimatarbetet. Planen är en betydelsefull signal om att jämställdhet är nödvändig för klimatomställningen.

Olika förutsättningar för kvinnor och män

Att jämställdhetsperspektivet stärks i klimatarbetet är viktigt eftersom kvinnor och män på grund av traditionella könsroller har olika erfarenheter och samtidigt olika förutsättningar att vara med och påverka beslut som berör dem. Men allas erfarenheter och perspektiv behövs för att utforma det klimatsmarta samhället och därför måste medvetenheten om mäns och kvinnors olika behov och intressen öka, och kvinnors deltagande i beslutsfattande såväl i hemkommuner som i globala klimatförhandlingar stärkas.

Ingen människa ska behöva drabbas mer av klimatförändringar än någon annan, på grund av kön eller annan form av diskriminering. Idag befinner sig dock kvinnor ofta i mer sårbara omständigheter när till exempel en orkan slår till, på grund utav att de har sämre tillgång till information, mindre tillgångar och ansvaret för hus, hem och barn.

Sveriges feministiska regering behöver kliva fram

Tyvärr är den nyss antagna GAP inte bindande. Än så länge är det också osäkert om det finns tillräckligt med finansiering för att genomföra de planerade aktiviteterna. Här har Sveriges feministiska regering en chans att kliva fram och visa att man menar allvar med sin feministiska agenda, genom att ge finansiellt stöd till genomförandet av aktiviteterna i planen.

COP24 i Polen måste leverera!

Nästa år i Polen gäller det. Då ska världens länder komma överens om hur åtgärder under Parisavtalet ska redovisas och följas upp, genom att anta det som kallas Parisavtalets regelbok. Det kommer att sätta tonen för klimatarbetet världen över för kommande decennier.