Diakonia - Människor som förändrar världen

Jämställdhet - nyckel till klimatomställningen

Eftersom växthusgasutsläpp är knutna till ekonomisk aktivitet står länder och grupper med mest tillgångar och mest makt för den största delen av utsläppen. De som drabbas värst av klimatförändringarnas konsekvenser är de som har sämst möjlighet att påverka sin egen situation. Därför är klimatfrågan en fråga om rättvisa mellan länder såväl som mellan olika grupper av människor, inklusive kvinnor och män. Jämställdhet är en nyckel i omställningen till hållbara samhällen.

2017-04-24

Ett klimatsmart samhälle är ett jämställt samhälle

I Diakonias vision av ett klimatsmart samhälle har kvinnor och män likvärdig tillgång till makt, information och resurser och samma förutsättningar att delta i beslutsfattande kopplat till utveckling och klimatanpassning, från lokal nivå till de globala klimatförhandlingarna. Mäns och kvinnors kunskaper och erfarenheter bidrar på lika villkor till utformandet av klimatåtgärder och utvecklingsinitiativ, så att dessa tillgodoser allas praktiska behov och strategiska intressen. I ett klimatsmart samhälle är sårbarhet inte en fråga om kön eller kopplat till könsroller.

Jämställdhetsperspektiv under Parisavtalet

Vid COP22 i Marrakech fattade parterna till klimatkonventionen beslut om att fortsätta arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla delar under Parisavtalet. Förhandlingarna som ska leda fram till ett robust regelverk för implementeringen av avtalet återupptas den 8 maj i Bonn. Den 10-11 maj hålls en workshop om jämställdhet, där Diakonia kommer att medverka. 

Målet med workshopen är att komma fram till hur Parisavtalets ”Gender Action Plan” (GAP) ska utformas samt hur jämställdhetsperspektivet ska integreras i de förhandlingar kring Parisavtalets regelbok, som pågår parallellt med utvecklingen av arbetsplanen GAP.

En arbetsplan som inkluderar alla delar

Diakonia vill se en arbetsplan som omfattar alla delar av klimatarbetet, det vill säga från utveckling av politik till genomförande, uppföljning och rapportering av åtgärder för både utsläppsminskingar, anpassning och för att minska förlust och skada av klimatförändringarna.

Därtill behövs en förstärkning av det ramverk som ska säkra genomförandet, genom upprättandet av en institution med ansvar för implementeringen av GAP, nödvändig kapacitetsutveckling, koordinering mellan olika instanser och utveckling av relevanta verktyg.

Det är också viktigt att kvinnorättsorganisationer bereds tillträde till relevanta beslutsforum och processer, för att säkerställa att regler och åtgärder ligger i linje med redan överenskomna ramverk såsom CEDAW, Beijing-plattformen och de globala hållbarhetsmålen/Agenda2030. Läs ACT Alliance inlaga till klimatsekretariatet inför workshopen i Bonn, som Diakonia medverkat till att utforma.

Jämställt inflytande över resurserna

För att uppnå ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle räcker det inte att förstå hur kvinnor och män påverkas olika av klimatförändringarna. Diakonia menar att varje åtgärd för klimatanpassning eller utsläppsminskingar måste analysera jämställdhetsaspekter på flera nivåer. Planeringen måste ta i beaktande kvinnors och mäns olika strategier för anpassning, olika kompetenser och erfarenheter som är relevanta för klimatarbetet och deras olika attityder till klimatförändringarnas effekter. Framförallt måste kvinnor och män ha samma möjligheter att delta i beslutsfattande på alla nivåer.

För att mänskliga samhällen ska kunna existera inom planetens gränser behöver åtgärder utformas både för ett skifte till förnybara energislag, och för att minska antalet energikrävande aktiviteter. Det kräver att fler har inflytande över hur resurser används och att dessa fördelas mer jämlikt. Diakonia menar att för att finna de verkligt hållbara klimatlösningarna måste grundläggande mänskliga behov och rättigheter sättas som det övergripande målet för allt beslutsfattande.

För att säkerställa att planering och genomförande av klimatåtgärder främjar jämställdhet och är hållbara även ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv krävs bland annat:

Att könsuppdelad statistik används som underlag för beslut om klimatåtgärder och –politik.

Att klimatåtgärder identifieras och planeras på lokal nivå, genom lokal organisering och deltagande av både kvinnor och män

Att klimatfinansiering i framtiden fördelas till lokal nivå och till åtgärder som identifierats av kvinnor i större utsträckning än idag.