Diakonia - Människor som förändrar världen

Givarländerna beslutar om biståndsregler: Största förändringarna i modern tid

Processen att reformera biståndet har beskrivits som den största förändringen av regelverket om vad som får kallas bistånd i modern tid. Det är positivt att se över förutsättningarna för ett effektivt bistånd i en föränderlig värld. Men när det görs måste utgångspunkten alltid vara behoven hos människor som lever i fattigdom.

2017-10-30

Givarländerna samlas till högnivåmöte

Den 30-31 oktober samlas medlemsländerna i OECD:s biståndskommitté DAC i Paris för att fatta beslut om reglerna för det internationella biståndet. Vi ser att flera av förslagen till förändringar som ligger på bordet riskerar att förskjuta biståndets fokus från behoven hos människor i mottagarländer till givarländernas egna intressen.

Debattartikel – detta står på spel

Redan 2012 enades givarländerna i DAC om behovet att se över biståndet. Beslut om regler för lån i biståndet fattades två år senare. Andra delar av förändringarna har visat sig svåra att komma överens om. Från vårt perspektiv ser vi en oroande utveckling där givarländer alltmer låter olika egenintressen styra biståndets prioriteringar. Förändringarna av regelverket äger rum i en tid när flera givarländer visar ett allt svalare engagemang för de internationellt överenskomna principerna för vad som är ett effektivt bistånd.

Vi ser framförallt tre områden där det finns stora risker att givarländerna skiftar fokus från människornas behov i mottagarländerna till givarnas egna intressen.

Förändringar i reglerna för bistånd via privata aktörer, så som lån och garantier 

Reglerna för hur givarna får använda bistånd till kostnader för inhemskt flyktingmottagande

Påtryckningar för att ändra reglerna om gränsen mellan militära insatser och bistånd

I en debattartikel i SvD Brännpunkt förklarar vi dessa farhågor och uppmanar - tillsammans med andra organisationer i Concord Sveriges AidWatchgrupp – Sverige att fortsatt stå upp för fattigdomsbekämpning. Det är avgörande för att uppnå FN:s mål om att utrota fattigdomen till år 2030.

Det globala civila samhället i gemensamt uttalande

Inför DAC mötet har vi tillsammans med andra organisationer och nätverk i det internationella civila samhället framfört våra farhågor och rekommendationer. I dessa går vi in på detaljer med de olika reformförslagen. Vi välkomnar också det faktum att DAC nu har som ambition att öppna upp för dialog med externa aktörer däribland det civila samhället samt regeringar i mottagarländerna. Det är viktigt med möjlighet till diskussion och insyn i de pågående reformerna.

Brev till ministern

Inför DAC-mötet uppmanar vi i ett brev Isabella Lövin, vice statsminister och minister för utvecklingssamarbete och klimat, att stå upp för fortsatt fokus på fattigdomsbekämpning i biståndet. Vi skriver att det är vår förhoppning att Sverige, som har en lång tradition av att stå upp för viktiga principer om effektivitet i biståndet, även i de pågående förhandlingarna ska verka för regler som säkrar biståndets fortsatta fattigdomsfokus.

Mer information:
Eurodads pressmeddelande inför mötet.
Eurodads rekommendationer inför mötet med fokus på de nya sätt givarna vill öka sitt fokus på privata sektorn i biståndet.