Diakonia - Människor som förändrar världen

Givarländer binder bistånd till egna företags intressen

NY RAPPORT | Givarländer använder nästan hälften av det offentliga biståndet till upphandling av varor och tjänster. Upphandlingen kan bidra till ekonomisk utveckling och stimulera företagande i mottagarländerna, men istället binds biståndet till företag i de egna länderna, något som leder till stora merkostnader för mottagarna.

2018-09-24

En ny rapport från Diakonias Brysselbaserade nätverk Eurodad visar att givarländer använder en stor del – mer än 44 procent – av det offentliga biståndet till upphandling av varor och tjänster. Under 2015 handlade det om femtiofem miljarder amerikanska dollar. Upphandling av varor och tjänster har potentialen att bidra till ekonomisk utveckling och att stimulera företagande i mottagarländerna. Det förutsätter då att kontrakten vid upphandling faktiskt går till företag i dessa länder. Rapporten visar att så ofta inte är fallet.  

Mer än hälften av kontrakten till givarländerna

Rapporten visar att givarländer fortfarande binder bistånd till företag i de egna länderna. Hela 25 miljarder dollar rapporterades 2016 som formellt bundet bistånd vilket motsvarar ungefär en sjättedel av det som på engelska kallas för ”real ODA”, det vill säga det bistånd som når mottagarna. Sedan tillkommer det som är informellt bundet bistånd genom att företag i givarländerna har olika fördelar visavi företag i mottagarländerna, bland annat på grund av det sätt som kontrakten utlyses eller formuleras på. Det finns inga officiella siffror för det informellt bundna biståndet, men baserat på data över givarländernas kontrakt så visar rapporten att över hälften av alla rapporterade kontrakt år 2016 gick till företag i givarländerna.

Stora merkostnader för mottagarländerna

Bistånd som är bundet till kontrakt med givares egna företag medför stora merkostnader för mottagarländer jämfört med om mottagarna fått välja de kontrakt som är mest fördelaktiga. Bundet bistånd går också emot de löften givare gjort inom den internationella agendan för utvecklings- och biståndseffektivitet.

Rapporten publiceras inför kommande diskussioner i OECD:s biståndskommitté DAC om regelverket för bundet bistånd. Nuvarande regler är problematiska då de utelämnar sektorer och länder helt och hållet från logiken kring bundet bistånd.

Åtgärder för att maximera nyttan

Om givarländer menar allvar med att biståndet ska maximera nytta för att uppnå de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030 så bör de vidta ett antal åtgärder. Eurodad uppmanar bland annat givare att:

knyta upphandling till lokala utvecklingsbehov och prioriteringar

avbinda allt bistånd till alla länder och sektorer

se till att all upphandling följer internationella åtaganden kring mänskliga rättigheter, miljöhänsyn, arbete etc. och ge stöd till lokala leverantörer att leva upp till dessa. Givare bör också se till att upphandling inte bidrar till företags skatteflykt och skatteundandragande

ge lokala företag i mottagarländerna en rättvis chans att vinna upphandlingskontrakt