Diakonia - Människor som förändrar världen

Franskt lagförslag tvingar företag att ta större ansvar

Frågan om vad som ska vara lagligt bindande för företag, för att säkerställa respekt för de mänskliga rättigheterna genom hela värdekedjan och i alla affärsrelationer, är en central del av debatten kring företag och mänskliga rättigheter. Under de senaste 1-2 åren har frågan haft ett politiskt momentum, flera nya lagar har antagits inom EU och i EU-länder och nya initiativ har tagits.

2017-03-20

"Duty of vigilance"

I februari 2017 antog det franska parlamentet, efter en process på över fyra år, en lag om obligatorisk ”duty of vigilance”. Lagen betyder bindande skyldighet för moderbolag med huvudkontor i Frankrike att identifiera och förhindra skadlig påverkan på miljö och mänskliga rättigheter genom deras egna aktiviteter, aktiviteter av företag de kontrollerar samt underleverantörer och andra företag  med vilka de har en affärsrelation.

Införande av vaksamhetsplaner

Företag som täcks av lagen - de största 100-150 företagen i Frankrike med fler än 5000 anställda, inom alla sektorer – ska bedöma och adressera risker att allvarligt skada människor och miljö i årliga och offentliga ”vaksamhetsplaner”. Saknas en sådan plan, eller om den inte implementeras, kan skadestånd utdömas. Berörda parter, som människor och lokalsamhällen som påverkats, kan hålla företagen ansvariga genom att be rättsliga myndigheter beordra företag att etablera, publicera och implementera en sådan plan. Domaren kan utdöma 10 miljoner euros i skadestånd om en plan saknas. Om det har uppstått skador eller kränkningar, kan det förutom kompensation utdömas ett skadestånd på upp till 30 miljoner euro. Efter antagande av lagen i parlamentet, gjordes en överklagan till konstitutionella domstolen, vilken förväntas avkunna en dom inom de närmaste veckorna.  

Viktigt steg framåt

Diakonia ser lagen som ett viktigt steg framåt i arbetet att stärka företags ansvar för de mänskliga rättigheterna. I ett globalt sammanhang hindras ofta ett ansvarsutkrävande av komplexiteten, omfattningen och räckvidden av bolagsstrukturer; avsaknad av lika villkor; rättsliga och strukturella hinder för rättvisa som offer står inför; eller bristande tillämpning av befintliga standarder.  Lagen reglerar företag att praktisera ”human rights due diligence” (HRDD) som beskrivet i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP:s), det viktigtaste instrumentet för företag att operationalisera och implementera respekt för mänskliga rättigheter i sin verksamhet.

Fokusskifte: från risker för företag till risker för människor och miljö

Att göra HRDD olibgatoriskt för företag är ett sätt att skifta fokus från att prioritera risker för företag över risker mot människor och miljö.  Det kan på samma sätt hjälpa företag att motverka risker som har juridiska, finansiella och ryktesmässiga implikationer och se nya affärsmässiga möjligheter. Frivilliga regler har visat sig otillräckliga, bindande regler behövs för att skydda människor och miljö och säkerställa rättvis konkurrens för företag som agerar ansvarsfullt.

Andra europeiska och internationella initiativ

Den franska lagen är det senaste exemplet, och det mest effektiva, att svara mot ett existerande ”business and human rights governance gap”. Flera andra europeiska och nationella initiativ har tagits, som antingen kräver ökad transparens eller krav på att genomföra en HRDD.

Genom EU:s Non-Finacial Reporting Directive som träder i kraft i år ska svenska och europeiska företag rapportera om sin påverkan, risk och förebyggande arbete relaterat till mänskliga rättigheter, miljö, korruption och sociala- och arbetsrättsliga frågor som en del av sin årsrapport.

Under 2016 antog Storbritannien Transparency in Supply Chain Clause of the Modern Slavery Act. Den medför att företag med bas i UK, eller företag som gör affärer med landet, ska rapportera om åtgärder man har antagit för att motverka trafficking och slaveri i sitt leverantörsled.  Svenska Ericsson släppte nyligen sin 24:e hållbarhetsredovisning och tar för första gången upp modernt slaveri och människohandel i rapporten.  I linje med den brittiska UK Slavery Act publicerar även Ericsson ett uttalande på hemsidan om hur de arbetar mot modernt slaveri. Några indikatorer för att följa arbetet mot modernt slaveri eller människohandel presenteras dock inte.

För ett antal veckor sedan antog även det holländska parlamentet en lag ‘Child Labour Due Diligence’ och lagen ska nu diskuteras i senaten.

I Schweiz pågår just nu en process för att anta en lag som liknar den franska duty of vigilance.  The Swiss Coalition for Corporate Justice, en systerorganisation till den svenska plattform som Diakonia är medlem av, lyckades samla de 100 000 signaturer som krävs för en folkomröstning, på obligatorisk human rights due diligence. Initiativet, som också kallas the Responsible Business Initiative, ska nu diskuteras i parlamentet.

Inom EU har lagar antagits som berör specifika sektorer eller frågor, som the Timber Regulation från 2013. Under 2017 kommer EU anta en lag om konfliktmineraler, något som Diakonia har arbetat hårt för att få på plats.


Stöd för obligatorisk Human Rights Due Diligence

Europarådets rekommendation (mars 2016), uppmanar stater att kräva obligatorisk HRDD av företag som agerar på marknader det finns betydliga risker samt att öka möjligheter till rättvisa för offer.

EU-rådets slutsatser kring globala värdekedjor, (maj 2016), liksom FN:s MR-råd  markerar det delade ansvar som regeringar och företag har för att främja ansvarsfulla leverantörsled och uppmanar EU-kommissionen och medlemsstater att öka implementationen av HRDD, och på så sätt uppnå ”global level playing field”.

EU-rådets Conclusion on Business and Human Rights (juni 2016) liksom den rapport ”Report on corporate liability for serious human rights abuses in third countries” (okt 2016) som antogs med en överväldigande majoritet av  Europaparlamentet, med referens till ILO, pekar också på ett gemensamt ansvar och nödvändigheten att införa bindande regler.

Det gör även G7 ledarnas deklaration (juni 2015). Många påpekar att en integrering av HRDD i företags affärsverksamhet är oumbärligt för att uppnå FNs hållbarhetsmål - Sustainable Developments Goals.

Större ledarskap efterfrågas

EU-kommissionen har dock hittills misslyckats med att adressera ett växande antal uppmaningar att sätta juridiska standars för ansvarstagande för företags kränkningar av mänskliga rättigheter. Det har även uppmärksammats av professor John Ruggie, författare av UN Guiding Principles, som i ett öppet brev till EU-kommissionens president efterfrågar ett större ledarskap.  The Green Card Initiative, som lanserades av åtta medlemsländers EU-parlamentariker, arbetar för att EU-kommissionen ska ta upp frågan kring en obligatorisk human rights due diligence för företag på EU-nivå. Diakonia uppmanar Sveriges representanter i EU att stödja processen.