Diakonia - Människor som förändrar världen
Klimatförändringarna slår hårt mot människorna i Bangladesh. Rikare länder måste ge ett större stöd till fattigare länder så att de kan anpassa sig till klimatförändringarna och delta i klimatomställningen. Foto: Martina Holmberg Klimatförändringarna slår hårt mot människorna i Bangladesh. Rikare länder måste ge ett större stöd till fattigare länder så att de kan anpassa sig till klimatförändringarna och delta i klimatomställningen. Foto: Martina Holmberg

FN:s klimatrapport: Klimatarbetet går hand i hand med fattigdomsbekämpning

Redan i en 1,5 grader varmare värld blir det betydligt svårare att bekämpa fattigdom och ojämlikhet. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter i samma takt som idag kan vi räkna med 1,5 graders uppvärmning redan om 25 år. Det är några av slutsatserna som presenteras i den rapport som FN:s klimatpanel släppte idag. Rapporten understryker kraftigare än någonsin tidigare att det är hög tid att agera.

2018-10-08

FN:s klimatpanel IPCC:s släppte idag sin specialrapport om effekterna av 1,5 graders uppvärmning och möjliga vägar att hålla temperaturökningen under denna gräns. Rapporten säger bland annat att de globala utsläppen måste vara netto noll till 2050.
– Det betyder att vi i den rika delen av världen måste agera för att nå det målet ännu snabbare, säger Anna Axelsson, policyrådgivare i klimatfrågor vid biståndsorganisationen Diakonia.

Hittills har den globala medeltemperaturen stigit med ungefär en grad. Människans utsläpp av växthusgaser har redan orsakat skador på ekosystem och samhällen, enligt rapporten.
– Arbetet för att minska fattigdom och för en hållbar utveckling går hand i hand med klimatanpassning och utsläppsminskningar i många fall. Vi ser redan hur effekter av klimatförändringarna drabbar människor som lever i fattigdom alla hårdast, därför är det viktigt att agera så att de sociala och ekonomiska konsekvenserna blir så små som möjligt, säger Anna Axelsson.

Respekten för mänskliga rättgiheter måste genomsyra åtgärderna

Rapporten innehåller beskrivningar av de åtgärder som måste genomföras för att klara att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen under 1,5 grader. Bland annat menar IPCC att det kommer att bli nödvändigt att fånga in koldioxid som redan släppts ut i atmosfären, genom att exempelvis plantera skog eller lagra koldioxid under markytan.

– Alla åtgärder som vidtas för att möta klimatförändringarna måste planeras och genomföras med respekt för mänskliga rättigheter och på ett sådant sätt att de främjar fattigdomsbekämpning, jämställdhet och social och ekonomisk hållbarhet, vid sidan av utsläppsminskningar, poängterar Anna Axelsson och lyfter exempel på målkonflikter som kan uppstå:

– Om koldioxid ska fångas in genom att träd planteras kan det påverka möjligheten att producera mat på samma mark. Sådana konflikter måste vi vara uppmärksamma på. Och ju mindre koldioxid som släpps ut, desto mindre behöver vi fånga in – det understryker ännu mer hur viktigt det är att minska utsläppen snabbt!

Alla länder måste ta sitt ansvar

FN:s klimatpanel (IPCC) fick uppdraget att ta fram rapporten i samband med att Parisavtalet ingicks i december 2015. Då enades världens länder om att vidta åtgärder för att försöka hålla den globala medeltemperaturökningen under 1,5 grader.
– Alla länder måste vara en del av omställningen. Det betyder att rikare länder måste ge ett större stöd till fattigare länder så att de kan anpassa sig till klimatförändringarna och delta i klimatomställningen, säger Anna Axelsson.

Rapportens slutsatser kommer att vara ett viktigt inspel i samband med klimattoppmötet COP24 i Katowice i Polen i december, då världens länder ska samtala om hur långt man kommit i klimatarbetet.