Diakonia - Människor som förändrar världen

EU vill ha hårdare tag mot global skatteflykt

Nu sätter Europaparlamentet ner foten i bekämpningen av global skatteflykt. I en ny rapport uppmanas medlemsländerna att se till att internationella företag redovisar skatt i alla länder och att analysera hur skatteavtal påverkar utvecklingsländer negativt.

2019-04-08

Den 26 mars antog Europaparlamentet en ny rapport och färdplan för att bekämpa skatteflykt, aggressiv skatteplanering och finansiell brottslighet. Rekommendationerna som antogs av en övervägande majoritet i parlamentet (505 ja,  63 nej och 87 nedlagda röster) var resultatet av ett års förberedelser inom parlamentets specialkommitté för dessa frågor.

Rapporten innehåller flera rekommendationer i linje med de som Diakonia och andra folkrörelser arbetar för:

Analysera skatteavtals negativa effekt på utvecklingsländer

Parlamentet poängterar det faktum att skattepolitiken och de skatteavtal som EU-länder har slutit med utvecklingsländer kan ha negativa effekter på dessa länders möjlighet att generera skatteintäkter. Parlamentet förespråkar att FN:s modell för skatteavtal, snarare än OECD:s modell, bör användas, eftersom den är mer fördelaktig för utvecklingsländer. Parlamentet uppmanar också EU:s medlemsländer att göra konsekvensanalyser av skatteavtalens påverkan på utvecklingsländer. Skatteavtalen bör ses i ljuset av hur väl de stämmer överens med målsättningen om en samstämmig politik för global utveckling (EU:s Policy Coherence for Development-politik).

Agera för EU-regler kring offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag

Parlamentet tog redan i juli 2017 ställning för att EU bör införa gemensamma regler för att multinationella företag öppet ska redovisa sina skatter, vinster och annan relevant finansiell data för varje land de är verksamma i – så kallad ”offentlig land-för-land-rapportering”. Sedan dess har processen stått stilla i EU eftersom medlemsländerna inte är eniga, och för att vissa medlemsländer likt Sverige är motståndare till förslaget. Parlamentet beklagar bristen på framsteg i rådet och uppmanar medlemsländerna att enas så att förhandlingarna mellan parlamentet, rådet och kommissionen kan inledas.

Parlamentet förespråkar offentlig redovisning inte minst med tanke på utvecklingsländers begränsade möjligheter och kapacitet att ta del av det informationsutbyte som sker mellan skattemyndigheter.

Arbeta för det ska skapas ett mellanstatligt organ i FN kring skattefrågor

Parlamentet anser att upprättandet av ett mellanstatligt organ inom ramen för FN skulle göra det möjligt för alla länder att delta på lika villkor i utformningen av en global agenda kring skattefrågor. Agendasättandet för internationellt skattesamarbete har till stor del letts av OECD, alltså rika industriländers samarbetsorganisation. Utvecklingsländer var uteslutna från att delta på lika villkor i utformningen av OECD:s så kallade BEPS-projekt vars regler de nu förväntas följa. Ett mellanstatligt organ inom FN skulle enligt parlamentet kunna ta upp fler frågor som inte tas upp av BEPS, och som är av intresse för utvecklingsländer. En sådan fråga är hur skatterättigheter ska fördelas mellan länder.

Se presskonferensen från parlamentets presentation av rapporten.