Diakonia - Människor som förändrar världen
Fattiga länders skatteintäkter är den viktigaste inkomstkällan för att finansiera ekonomisk och social utveckling. Därför är det viktigt att EU agerar för att stoppa skatteflykt.

EU måste agera mot skatteflykt

Idag presenterar Diakonia genom nätverket CONCORD Sverige en ny rapport om skatteflykt. Vi lyfter fram den viktiga roll som EU har inför den stora konferensen om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba i sommar, och vikten av att EU agerar mot skatteflykt från fattiga länder. 

2015-04-29

En samstämmig politik är viktig

Den nya rapporten är på engelska och heter " The Role of the EU in ensuring Global Tax Justice".

EU har en viktig roll att spela för att säkerställa ett positivt resultat av konferensen om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba i juli. I likhet med den av Sveriges riksdag fastställda Politik för global utveckling (PGU) har EU ett ansvar att se till att alla politikområden ligger i linje med målet att utrota fattigdomen i världen och att man inte kränker mänskliga rättigheter. 

Fattiga länders skatteintäkter är den viktigaste inkomstkällan för att finansiera ekonomisk och social utveckling.

Konkreta rekommendationer

I rapporten presenteras konkreta rekommendationer i form av viktiga reformer av det internationella skattesystemet som EU bör driva inför konferensen i Addis Abeba:

Det bör inrättas ett mellanstatligt organ för att hantera frågor om skatteflykt

EU måste arbeta för att öka företagens transparens

EU måste driva på för att inkludera utvecklingsländerna i det automatiska informationsutbytet av skatteinformation.

Det är av avgörande betydelse att EU lever upp till sina tidigare åtaganden om en samstämmig politik för global utveckling och driver samstämmighetsprincipen i förhandlingarna om utvecklingsfinansiering.